Σε πρόσληψη έξι εποχικών υπαλλήλων προχωρά η ΔΕΥΑ Μεσολογγίου

Έξι άτομα με σύμβαση εργασίας οκτώ μηνών θα προσλάβει η ΔΕΥΑ Μεσολογγίου το προσεχές διάστημα.

Οι αιτήσεις αρχίζουν από την Παρασκευή και θα διαρκέσουν δέκα ημέρες. Οι θέσεις αφορούν τεχνικές ειδικότητες και είναι οι παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)

Μεσολόγγι

ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

8 μήνες

2

102

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)

Μεσολόγγι

ΔΕ Ηλεκτρολόγος

8 μήνες

1

103

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)

Μεσολόγγι

ΔΕ Πρακτικός Μηχανικός

8 μήνες

1

104

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)Πύλου

Μεσολόγγι

ΥΕ Εργάτης

(ύδρευσης-αποχέτευσης)

8 μήνες

2

 

Τα ειδικά απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τυχόν πρόσθετα (τίτλοι σπουδών κ.λπ.), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στον πίνακα Β της υπ’αρ. 3877/14-12-2015 ανακοίνωσης, η οποία θα είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Δήμου Μεσολογγίουwww.messolonghi.gov.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Α.Δ.Α.: 6ΞΩΗΟΕ9Θ-Τ7Φ.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Πρώην Στρ. Χρ. Καψάλη, Τ.Κ. 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπ’ όψιν κας Κατσώτα Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 26310 27000).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής:Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).