Βεβαίωση κυκλοφορίας για τους Ιερείς της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Προς Ιερείς Ι.Μ Αιτωλίας και Ακαρνανίας….

Ἀποστέλλομεν εἰς ὑμᾶς, συνημμένως, τήν Βεβαίωσιν Κυκλοφορίας Ἐργαζομένου – ὑπογεγραμμένην ὑπό τοῦ Σεβ/του Ἀκαρνανίας κ. ΚΟΣΜΑ –

μέ ἤδη συμπεπληρωμένον τό χρονικόν ὅριον τῆς κυκλοφορίας ὑμῶν ἐντός τῶν χωρικῶν ὁρίων τῆς Μητροπολιτικῆς ἡμῶν Περιφερείας,

μετά τῆς Σημειώσεως περί τοῦ σχετικοῦ ὡραρίου. Παρακαλοῦμεν νά ἐκτυπώσητε τήν ῥηθεῖσαν Βεβαίωσιν εἰς περιπτώσεις πού ἱερεῖς τῆς

Ἀρχιερατικῆς ὑμῶν Περιφερείας ζητήσουσιν αὐτήν διά τήν ἀναγκαίαν, πρός τό λειτούργημά των, μετακίνησίν  τους.

Μετά σεβασμοῦ.

Εὔχεσθε.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱ.Μ.Α.Α. _

kainourgiopress.blogspot.com