Θέρμο: Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο

Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00, θα διεξαχθεί η 1η/2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου με δώδεκα (12) θέματα στην ημερήσια διάταξη, ως εξής:

Θέρμο: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο

Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00, θα διεξαχθεί η 1η/2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου με δώδεκα (12) θέματα στην ημερήσια διάταξη, ως εξής:

1. Τροποποίηση της 163/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 70 του ν. 3852/2010 με τίτλο «Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμου Θέρμου»».

2. Γνωμοδότηση επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων σε οικισμούς του Δήμου Θέρμου βάσει της απόφασης Υπ. Οικονομικών 57732 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2375/Β΄/7-6-2021).

3. Έγκριση του εγχειριδίου διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

4. Αποκομιδή απορριμμάτων στις Κοινότητες του Δήμου Θέρμου για το έτος 2023.

5. Μίσθωση μηχανημάτων έργων για τον καθαρισμό δρόμων και άλλες εργασίες για το έτος 2023.

6. Καθαρισμός δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων, όμβριων), δεξαμενών ύδρευσης και υδρομαστεύσεων Δήμου Θέρμου για το έτος 2023.

7. Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων και Νεκροταφείων στις Κοινότητες του Δήμου Θέρμου για το έτος 2023.

8. Εκμίσθωση πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την τέλεση θρησκευτικών πανηγύρεων και εμποροπανηγύρεων.

9. Καθαρισμός – Συντήρηση υδραυλάκων – δικτύων άρδευσης  στις Κοινότητες Αγίας Σοφίας και Μυρτιάς.

10. Οργάνωση άρδευσης για τις Κοινότητες Αγίας Σοφίας και Μυρτιάς αρδευτικής περιόδου 2023.

11. Συγκρότηση Επιτροπών, σύμφωνα με τον Ν. 4412-2016, για την παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών και εξέτασης ενστάσεων, για τον Δήμο Θέρμου έτους 2023.

12. Συγκρότηση επιτροπών: α) διενέργειας  δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 1 παρ. Π.Δ.  270/1981) και αγορά και μίσθωση πραγμάτων από τον Δήμο που ανήκουν σε τρίτους, για το έτος 2022 και  β) εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ. 270/1981) και καταμέτρησης, εκτίμησης δωρεών, αγορών, ανταλλαγών ακινήτων κλπ. καθώς και εκτίμησης εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων (άρθρο 186,παρ. 5 του ν. 3463/2006) για το έτος  2023.

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου και είναι δυνατή η παρακολούθησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.dimos-thermou.gr) επιλέγοντας πάνω δεξιά την επιλογή «Δείτε live το Συμβούλιο». Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη την ώρα της συνεδρίασης. Εναλλακτικά είναι δυνατή η παρακολούθηση της συνεδρίασης στο κανάλι του Δήμου Θέρμου στο Youtube, όπου είναι αποθηκευμένες σε video και όλες οι συνεδριάσεις και είναι δυνατό να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή.

Αγρίνιο: Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης