ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΤέλος ΑΠΕ υπέρ οικιακών καταναλωτών: Σχεδόν ένα εκατομμύριο σε 23 Κοινότητες της Αιτωλοακαρνανίας

Τέλος ΑΠΕ υπέρ οικιακών καταναλωτών: Σχεδόν ένα εκατομμύριο σε 23 Κοινότητες της Αιτωλοακαρνανίας

Τέλος ΑΠΕ υπέρ οικιακών καταναλωτών: Σχεδόν ένα εκατομμύριο σε 23 Κοινότητες της Αιτωλοακαρνανίας

Το ποσό θα πιστωθεί στους οικιακούς καταναλωτές που έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων

Σε 404 Τοπικές Κοινότητες πανελλαδικά δίνεται για τα έτη 2015-2019 το τέλος ΑΠΕ υπέρ οικιακών καταναλωτών με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση δημοσιεύθηκε και ο πίνακας επιμερισμού των ποσών που παρακρατήθηκαν από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. – και για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – για την χρονική περίοδο από 1.1.2015 έως και 31.12.2019 και τα οποία πρόκειται να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές των Κοινοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί Σταθμοί.

Στη λίστα περιλαμβάνονται και 23 Τοπικές Κοινότητες από την Αιτωλοακαρνανία, στις οποίες κατανέμεται συνολικά ποσό που αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ (950.000 ευρώ για την ακρίβεια). Πρόκειται κυρίως για τοπικές κοινότητες των δήμων Ναυπακτίας και Αμφιλοχίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις κοινοτήτων όπως η Κεχρινιά, τα Βρουβιανά και η Περίστα όπου το ποσό που θα αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές ξεπερνά τις 110.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων αυτών των Κοινοτήτων, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης σε ΦΕΚ.

Σχετική Ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας επισημαίνει ότι ενστάσεις κατά της απόφασης δύναται να υποβληθούν ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων, έως και 3.9.2020. Οι ενστάσεις υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dapel_telos_oikiakoi@prv.ypeka.gr, με την ένδειξη «Ένσταση κατά του Πίνακα Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους υπέρ οικιακών καταναλωτών».

Οι ενστάσεις θα εξετασθούν από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περ.i) της παρ.Α.3 του άρθρου 25 του ν.3468/2006 και στην ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.5.2019 ΚΥΑ, ως ισχύουν.  Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, απόσπασμα της Απόφασης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις σταθμών του Πίνακα Επιμερισμού, για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις, κοινοποιείται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.  Η διαδικασία επιμερισμού και απόδοσης των ποσών του ειδικού τέλους στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.4 της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.5.2019 ΚΥΑ, ως ισχύει.  Το επιμεριζόμενο ποσό θα πιστωθεί στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων του Πίνακα Επιμερισμού κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης στο Φ.Ε.Κ., δηλαδή στις 31.7.2020.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα “Συνείδηση”

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr