Η πορεία υλοποίησης Πράξης κατάρτισης εργαζομένων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών

H πορεία υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών με έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα»

κατάρτιση

H πορεία υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών με έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα» που υλοποιεί ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών» με κωδικό MIS5035166.

Η Κατάρτιση αφορά 5 θεματικά αντικείμενα τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω

Έχει ξεκινήσει και υλοποιείται η κατάρτιση για συνολικά 42 τμήματα όλων των Υποέργων της Πράξης και συγκεκριμένα μέχρι σήμερα έχουν ξεκινήσει την παρακολούθηση της Κατάρτισης

 • Υποέργο 1 – 23 τμήματα
 • Υποέργο 2 – 8 τμήματα
 • Υποέργο 3 – 2 τμήματα
 • Υποέργο 4 – 7 τμήματα
 • Υποέργο 5 – 2 τμήματα

Επίσης έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση και έχει προγραμματιστεί η διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης για συνολικά 20 τμήματα όλων των Υποέργων της Πράξης.

Συγκεκριμένα έχει προγραμματιστεί η πιστοποίηση για τα κάτωθι τμήματα

 • Υποέργο 1 – 13 τμήματα
 • Υποέργο 2 - 4 τμήματα
 • Υποέργο 4 – τμήματα

Αναφορικά με το ποσοστό υλοποίησης κάθε υποέργου και με βάση τα δελτία μηνιαίας κατάστασης πραγματοποιθεισών ανθρωποωρών στο πλαίσιο αυτού έχει ολοκληρωθεί

 • Το 50,57% του Υποέργου 1 μέχρι τις 30/03/2023
 • Το 62,02% του Υποέργου 2 μέχρι τις 30/03/2023
 • Το 69,05% του Υποέργου 3 μέχρι τις 30/03/2023
 • Το 71,19% του Υποέργου 4 μέχρι τις 30/03/2023
 • Το 58,33% του Υποέργου 5 μέχρι τις 30/03/2023

Από τα παραπάνω διαφαίνεται η ομαλή πορεία υλοποίησης του έργου η οποία και θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Φορέας χρηματοδότησης της πράξης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑΕ1191 και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ11910011).

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το pasevipe.secretary@gmail.com