ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕργασιαΗ πορεία υλοποίησης Πράξης κατάρτισης εργαζομένων του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών

Η πορεία υλοποίησης Πράξης κατάρτισης εργαζομένων του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών

Η πορεία υλοποίησης Πράξης κατάρτισης εργαζομένων του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών

H πορεία υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών με έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα» που υλοποιεί ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών» με κωδικό MIS5035166.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών με έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα» η οποία περιλαμβάνει συνολικά 6 Υποέργα.

Συγκεκριμένα:

  • Υποέργο 1 «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Ανατολική Μακεδονία κ Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)»,
  • Υποέργο 2 «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Δυτική Μακεδονία, Ιόνιοι Νήσοι, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)»,
  • Υποέργο 3 «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Στερεά Ελλάδα)»,
  • Υποέργο 4 «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Αττική)»,
  • Υποέργο 5 «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Νότιο Αιγαίο)»,
  • Υποέργο 6 (Ίδια Μέσα) «Υποστηρικτικές ενέργειες Συντονισμού, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Δημοσιότητας του Σχεδίου Δράσης»

Το κάθε Υποέργο της Πράξης έχει δικό του χρονοδιάγραμμα και η πορεία υλοποίησή τους μέχρι σήμερα είναι η ακόλουθη:

Υποέργο 1-5: Η Κατάρτιση και η Πιστοποίηση των ωφελούμενων είναι σε εξέλιξη

Υποέργο 6: Η Ομάδα Έργου της Πράξης παρακολουθεί, συντονίζει και διαχειρίζεται την πορεία της Πράξης μέχρι την ολοκλήρωσή της (30/11/2023). Η δράση της Δημοσιότητας είναι σε εξέλιξη και έχει ολοκληρωθεί η πλειοψηφία των παραδοτέων.

Φορέας χρηματοδότησης της πράξης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑΕ1191 και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ11910011).

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το pasevipe.secretary@gmail.com

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ