Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Την υπαγωγή των ΤΟΕΒ στην «Καθολική Υπηρεσία Ηλεκτρικής Ενέργειας» ζητά από το ΥΠΕΝ

Για να αποτραπεί η διακοπή του ρεύματος στους ΤΟΕΒ

toev_potisma

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανταποκρίθηκε στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΝ που μεταξύ άλλων αφορά θέματα της ενεργειακής ασφάλειας και στο οποίο περιλαμβάνεται και η θέσπιση του προγράμματος «Απόλλων»

Με δεδομένο το αυξημένο ενδιαφέρον της Π.Δ.Ε. σε όλα τα θέματα που άπτονται του πρωτογενούς τομέα, αλλά και κάθε οικονομικής δραστηριότητας συνυφασμένης με το ζήτημα του ενεργειακού κόστους, η ενδελεχής ανάλυση του νομοσχεδίου είχε ως αποτέλεσμα την κατάθεση προς το ΥΠΕΝ παρατηρήσεων και συγκεκριμένων προτάσεων που αφορούν τη βιωσιμότητα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

Ο Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Χωροταξίας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Στ. Μπλέτσας

Ειδικότερα, εκ μέρους της ΠΔΕ ο Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Χωροταξίας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος Στ. Μπλέτσας κατέθεσε το κείμενο της διαβούλευσης που έχει ως εξής:

«Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων σε όλη τη χώρα και στη Δυτική Ελλάδα αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα με αποτέλεσμα την αδυναμία εξόφλησης των υποχρεώσεων τους προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε αρκετούς ΟΕΒ της Π.Δ.Ε έχει γίνει ήδη διακοπή εκπροσώπησης από τον ενεργειακό τους πάροχο, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι βρίσκονται εκτός της δυνατότητας ηλεκτροδότησης του συστήματός τους.
Οι συνέπειες, από μια τέτοια ενέργεια, είναι καταστροφικές για την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου μια “ανάσα” πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου.

Η διακοπή της ηλεκτροδότησης στους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ πλήττει -άμεσα και έμμεσα- τα εισοδήματα των παραγωγών που εξαρτώνται αποκλειστικά από την ενασχόλησή τους με τη γη τα οποία θα συρρικνωθούν ή θα εκμηδενιστούν, συμπαρασύροντας και όσους απασχολούνται ως εργαζόμενοι σε μεγάλους παραγωγούς, εργοστάσια και συσκευαστήρια και σε όλη την αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού κλάδου.

Συνακόλουθα, η μη καλλιέργεια τοπικών προϊόντων θα επηρεάσει μια σειρά επαγγελματικών κατηγοριών που σχετίζονται με την παραγωγή (στην καλλιέργεια, στην συσκευασία, στην διακίνηση κλπ.), ενώ μοιραία θα εκτοξεύσει τις τιμές των εισερχόμενων, από άλλες περιοχές, προϊόντων. Τέλος, η έλλειψη ρευστότητας και κυκλοφορίας χρήματος, θα επηρεάσει πολύπλευρα την τοπική, περιφερειακή αλλά και ευρύτερα την εθνική οικονομία.

Είναι λοιπόν φανερό, ότι τα συσσωρευμένα χρέη που αντιμετωπίζουν οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟΕΒ, μαζί με την αδυναμία είσπραξης, τις ελλιπείς υποδομές και την επακόλουθη διακοπή ρεύματος δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα για την τοπική κοινωνία και οικονομία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Δεδομένων των παραπάνω προτείνουμε να ενταχθούν στο σχέδιο νόμου (άρθρο116) οι παρακάτω προτάσεις μας υπό το πρίσμα των δυσκολιών και έκτακτων αναγκών που επιβάλλει το εξαιρετικά προκλητικό διεθνές περιβάλλον (ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός κ.α.):

Α. Οι ΟΕΒ έχουν χαρακτηριστεί ως Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (άρ. 6§1 του ν.414/1976, ΦΕΚ 212, Α΄), λόγω του έργου που επιτελούν (διοίκηση αρδευτικών υδάτων, ρύθμιση χρήσεως αυτών με κανονισμούς άρδευσης, αστυνομία υδάτων κ.ά.) και ως τέτοιοι ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρ. 51§1 περ. γ΄ ν.1892/1990 όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 4§6 ν.1943/1991).
Επίσης, βάσει της φύσης τους, παρέχουν «Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας» (ΥΚΩ) οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Οι ΥΚΩ βοηθούν τους πολίτες να διάγουν αξιοπρεπή ζωή και διασφαλίζουν ότι όλοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Εξασφαλίζουν τη δικαιοσύνη, την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ένταξη και συμβάλλουν στην ίση μεταχείριση όλων των πολιτών της ΕΕ. Με βάση τα όσα ισχύουν και περιγράφουν τις ΥΚΩ προτείνουμε την ένταξη των ΤΟΕΒ και των ΓΟΕΒ ως υπηρεσίες ΥΚΩ στους λογαριασμούς ρεύματος για διάστημα τέτοιο που θα εξυπηρετήσει την αδιάκοπη λειτουργία τους.

Β. Για τους ΤΟΕΒ και τους ΓΟΕΒ με παύση εκπροσώπησης ή που βρίσκονται εκτός προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος από τον «Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου», προτείνουμε την υπαγωγή τους στην «Καθολική Υπηρεσία Ηλεκτρικής Ενέργειας», ώστε να αποτραπεί η διακοπή του ρεύματος και να υπηρετήσουν αδιάκοπτα το σκοπό τους. Η νομοθετική παρέμβαση που χρειάζεται για την υπαγωγή τους στην «Καθολική Υπηρεσία Ηλεκτρικής Ενέργειας» είναι να εξαιρεθούν οι ΟΕΒ από το όριο των 25kva , ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανταποδοτικοί οργανισμοί. Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί άμεση λύση α) για την επανασύνδεση των ΟΕΒ που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα σε όλη την χώρα και όχι μόνο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και β) για την αδειοδότηση των έργων ενεργειακής αυτονομίας/αναβάθμισης των ΟΕΒ».

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα Συνείδηση

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Mε 54,5 εκ. ευρώ για δράσεις κοινωνικής συνοχής χρηματοδοτείται η Δυτική Ελλάδα

Στην τρίτη θέση στη χώρα η Περιφέρεια - Ικανοποίηση από Νεκτάριο Φαρμάκη για την αύξηση κατά 50% των διαθέσιμων πόρων