ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑθλητικα ΝεαΝαυτικός Όμιλος Τριχωνίδας: Με επιτυχία η παρουσίαση του αθλήματος Κανόε – Καγιάκ

Ναυτικός Όμιλος Τριχωνίδας: Με επιτυχία η παρουσίαση του αθλήματος Κανόε – Καγιάκ

Ναυτικός Όμιλος Τριχωνίδας: Με επιτυχία η παρουσίαση  του αθλήματος Κανόε – Καγιάκ

Ο Ναυτικός Όμιλος Τριχωνίδας (Ν.Ο.Τ.) πραγματοποίησε επιτυχία εκδήλωση για την παρουσίαση του αθλήματος Κανόε – Καγιάκ,   με τη συμμετοχή της Ελ­λη­νι­κής Ο­μοσπον­δί­ας  του αθλήματος.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Ο Ν.Ο.Τ. και η Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ διορ­γά­νωσαν α­πό κοι­νού ημερίδα – παρουσίαση του Αθλήματος Κανόε-Καγιάκ,  στις  19 Δε­κεμ­βρί­ου 2021 η­μέ­ρα Κυ­ρια­κή στις ε­γκα­τα­στά­σεις του Ναυτικού Ο­μί­λου Τριχωνίδας που βρί­σκο­νται στη θέ­ση «Βουζας» του Δ. Δ. Μα­τα­ρά­γκας του Δή­μου Α­γρί­νιου.

Πραγματοποιήθηκαν α­γώ­νες – πα­ρου­σί­α­ση του ο­λυ­μπια­κού ναυ­τι­κού α­θλή­μα­τος Κα­νό­ε Καγιάκ, α­πό ο­μά­δες αθλητών της Ο­μο­σπον­δί­ας και των Ναυ­τι­κών Ο­μί­λων Τρι­χω­νί­δας, Μεσολογ­γί­ου και Ιω­αν­νί­νων. Τους αθλητές συνόδευαν γονείς και προπονητές. Για το καλωσόρισμα σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος  του Ν.Ο.Τ. κ. Φάνης Γκρέκας.

Επίσης χαιρέτισαν οι κ.κ. : Χ. Ζαρκαβέλης αντιδήμαρχος αθλητισμού Δήμου Αγρινίου, Ιωάννης Σκούρτης Πρόεδρος της  Ελ­λη­νι­κής Ομο­σπον­δίας Κα­νό­ε- Κα­γιάκ, Γιαννουλόπουλος από το Αγροτικό Συνεταιρισμό, Αγγελής Γιώργος Πρόεδρος Δ.Δ. Ματαράγκας και Ανδρέας Μουντούρης από το Δ.Σ. του Ν.Ο.Τ.

Την εκ­δή­λωση τίμησαν με την πα­ρου­σί­α τους ο Πρόεδρος  της Ελ­λη­νι­κής Ομο­σπον­δίας Κανό­ε Κα­γιάκ κ. Ιωάννης Σκούρτης, από την Ελ­λη­νι­κή Ομο­σπον­δία Κα­νό­ε Κα­γιάκ ο Έφορος Ανάπτυξης Σπριντ Πέτρος Μερκούρης, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Αγρινίου κ. Χ. Ζαρκαβέλης, ο Πρόεδρος του Δ.Δ. Ματαράγκας κ. Γ. Αγγελής, ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συν/μου Ματαράγκας κ. Γιαννουλόπουλος, εκπρόσωπος του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λιβανού, ο Εφημέριος του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ματαράγκας π. Στ. Σαλάππας, κα­θώς και το­πι­κοί πα­ρά­γο­ντες της Πε­ρι­φέ­ρειας μας.

Έ­τσι λοιπόν και με σύμμαχο τον εξαιρετικό καιρό, όσοι προσήλθαν είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την εκ­δή­λω­ση και κυ­ρί­ως η νεο­λαί­α να γνω­ρί­σει το ά­θλη­μα του Κα­νό­ε Κα­γιάκ από κο­ντά, να το α­πο­λαύ­σουν και να το α­γαπή­σουν.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησαν κεράσματα με γλυκά και αναψυκτικά και στον υπαίθριο χώρο ο Ν.Ο.Τ. προσέφερε πλούσιο γεύμα με ψητά κρέατα, λουκάνικα, ψάρια της λίμνης και ποτά στους καλεσμένους.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για την επόμενη εκδήλωση του Ν.Ο.Τ. Οι στό­χοι και τα ο­ρά­μα­τα του Ναυ­τι­κού μας Ο­μί­λου βά­σει των κα­τα­στα­τι­κών του αρ­χών εί­ναι:

Α. Η ί­δρυ­ση Ναυ­τα­θλη­τι­κού Κέ­ντρου στη Λί­μνη Τρι­χω­νί­δα, ό­που ε­δρεύ­ει και ενερ­γο­ποιεί­ται αθλη­τι­κά και πο­λι­τι­στι­κά ο Ό­μι­λός μας.
Β. Να α­να­πτύ­ξει ό­λα τα ναυ­τι­κά α­θλή­μα­τα στην Λί­μνη Τρι­χω­νί­δα.
Γ . Να α­να­δεί­ξει την με­γα­λύ­τε­ρη και ο­μορ­φό­τε­ρη λίμνη της χώ­ρας μας και των πέ­ριξ αυτής ορει­νών ό­γκων σε “Τό­πο Του­ρι­στι­κού Προ­ο­ρι­σμού”.

Ο Όμι­λός έ­χει α­να­πτύ­ξει ως τώ­ρα τα ε­ξής α­θλή­μα­τα:

1.     Κο­λύμ­βη­ση
2.      Υ­δα­το­σφαί­ρι­ση
3.     Υ­πο­βρύ­χια Σκο­πο­βο­λή
4.     Κα­νό­ε Κα­γιάκ
5.     Α­θλη­τι­κή Α­λιεί­α.

Προ­σε­χώς, φι­λο­δο­ξού­με να λει­τουρ­γή­σει και Τμή­μα Κω­πηλα­σί­ας

Χορηγοί: Πε­ρι­φέ­ρεια Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας – Π. Ε. Αιτωλ/νί­ας, Δή­μος Α­γρί­νιου, Δή­μος Θέρ­μου και Το­πι­κό Συμβού­λιο Δ. Δ. Μα­τα­ρά­γκας.

Δείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό:

   

 

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ