ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕλλαδαΜη κρατικά πανεπιστήμια: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο – Τι περιλαμβάνει για προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο – Τι περιλαμβάνει για προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο – Τι περιλαμβάνει για προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά
Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με τον τίτλο, «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου –Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων».

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το νομοσχέδιο

Το σχέδιο νόμου αποτελείται από πέντε μέρη τα οποία στο συνοδευτικό κείμενο εξηγούνται ως εξής:

«Α) Οργανωσιακές αλλαγές στη δομή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ.): Με το παρόν Μέρος θεσπίζονται οργανωσιακές αλλαγές στη δομή του Δ.Π.Θ., βελτιωτικές παρεμβάσεις στον εκπαιδευτικό πυλώνα και βιώσιμες ρυθμίσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η ένταξη σε αυτό, τμημάτων και ερευνητικών ινστιτούτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), η ίδρυση νέων σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων και τέλος η συγχώνευση και η μετονομασία τμημάτων του Ιδρύματος.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ενίσχυση του Δ.Π.Θ. και γενικότερα η ποιοτική αναβάθμιση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και η διοικητική και γεωγραφική ταύτιση του Ιδρύματος με την ανωτέρω Περιφέρεια, προς όφελος του συνόλου του πληθυσμού αυτής. Το παρόν Μέρος θα συμβάλει καταλυτικά στην αξιοποίηση και αναβάθμιση των διαθέσιμων δομών έρευνας και καινοτομίας, καθώς και στην προσβασιμότητα στους διαθέσιμους πόρους, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε επίπεδο αλυσίδων αξίας και την επιτυχημένη εφαρμογή της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για τη διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος στην ευρύτερη περιοχή.

Β) Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (Ε.Α.Π.)

Το δεύτερο Μέρος του σχέδιο νόμου αποσκοπεί α) στην υπαγωγή του Ε.Α.Π. στο πλαίσιο του ν. 4957/2022, β) στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των συλλογικών οργάνων του Ε.Α.Π., γ) στην ενδυνάμωση της διαφάνειας και της εξωστρέφειας αυτού δ) στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Α.Π., μέσω της σύστασης εταιρείας αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας, καθώς και του Ερευνητικού Κέντρου και Κέντρου Ανάπτυξης Πιστοποίησης και Αξιολόγησης καθώς και της θεσμοθέτησης της δυνατότητας της διά ζώσης διδασκαλίας.

Γ) Ενίσχυση Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

Μετά την πρόσφατη και ευρεία νομοθετική ρύθμιση του ν. 4957/2022, το παρόν Μέρος νόμου προβαίνει σε περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας των Α.Ε.Ι. της χώρας μέσω: α) της έμπρακτης ενίσχυσης του αυτοδιοίκητου με τις διατάξεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ανάδειξης και λειτουργίας των οργάνων διοίκησής τους β) της ενίσχυσης της οικονομικής και της διοικητικής αυτοτέλειάς τους, μεταξύ άλλων, και με την αναβάθμιση του ρόλου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), γ) της εξωστρέφειας των Α.Ε.Ι. με τη χρηματοδότηση κοινών προγραμμάτων σπουδών β’ κύκλου και της παροχής δυνατότητας σε φοιτητές τρίτων χωρών να παρακολουθούν Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών για βραχείες περιόδους σπουδών, δ) της απλοποίησης και της ευελιξίας της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ε) της προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού των διαδικασιών των Α.Ε.Ι. και τέλος στ) της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης της περιουσίας τους μέσω της υποχρεωτικής καταγραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.

Δ) Εγκατάσταση και λειτουργία Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.)

Σε εναρμόνιση με τις επιταγές της νομολογίας του ΣτΕ και υπό το σύγχρονο πρίσμα του ενωσιακού δικαίου, ρυθμίζεται με το παρόν Μέρος η εγκατάσταση, η οργάνωση και η λειτουργία στην Ελλάδα παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.). Τα Ν.Π.Π.Ε., μετά από αδειοδότηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση από κρατικά όργανα των προγραμμάτων σπουδών τους και των κτιριακών, εργαστηριακών και ερευνητικών υποδομών τους, θα απονέμουν ακαδημαϊκά αναγνωρισμένους τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται όχι μόνο η προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Ελλάδα, αλλά και η κάλυψη της διαρκώς αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης για πανεπιστημιακές σπουδές, η αύξηση των δεικτών οικονομικής ανάπτυξης μέσω του ανθρώπινου κεφαλαίου, νέων γνώσεων, ιδεών και νέων τεχνολογιών που θα παραμείνουν στη χώρα, η ανάσχεση της τάσης εκπατρισμού των νέων για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς και ο επαναπατρισμός Ελλήνων ακαδημαϊκών και επιστημόνων.

Ε) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τέλος, στο τελευταίο Μέρος περιλαμβάνονται ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων: α) για την εύρυθμη λειτουργία και τη μεγαλύτερη ευελιξία της συγκρότησης των οργάνων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), β) για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως η ενιαία ρύθμιση για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας για την ένταξη στους κλάδους εκπαίδευσης των απόφοιτων ξένων πανεπιστημίων και των προϋποθέσεων επιλογής προϊστάμενων σε μονοθέσια δημοτικά και νηπιαγωγεία, γ) για την κάλυψη θέσεων στην ειδική αγωγή καθώς και δ) για εποπτευομένους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπως η ίδρυση Κέντρων Καινοτομίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00».

Όλα τα άρθρα που αφορούν στα μη κρατικά πανεπιστήμια

Το νομοσχέδιο στο άρθρο 123 ορίζει ότι το Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης «θα προσφέρει προγράμματα σπουδών, που έχουν πιστοποιηθεί από το μητρικό ίδρυμα.

Αναφορικά με την εγκατάσταση μη κρατικών πανεπιστημίων στην χώρα μας το νομοσχέδιο αναφέρει:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 127

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι α) η ρύθμιση της εγκατάστασης, οργάνωσης και λειτουργίας στην Ελλάδα Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.). Τα Ν.Π.Π.Ε. απονέμουν τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συνδέονται με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία είναι αναγνωρισμένα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε τρίτες χώρες, μετά από αξιολόγηση, πιστοποίηση και αδειοδότηση των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και των κτιριακών, εργαστηριακών και ερευνητικών υποδομών τους, από κρατικά όργανα, β) η προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών στη χώρα, γ) η κάλυψη της διαρκώς αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης για πανεπιστημιακές σπουδές, δ) η αύξηση των δεικτών οικονομικής ανάπτυξης μέσω του ανθρώπινου κεφαλαίου, καινούργιων γνώσεων, ιδεών και νέων τεχνολογιών που θα παραμείνουν στη χώρα, ε) η ανάσχεση της τάσης εκπατρισμού των νέων της χώρας για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού με άμεσες επιπτώσεις στην εθνική οικονομία και στ) ο επαναπατρισμός Ελλήνων ακαδημαϊκών και επιστημόνων για εργασία σε αντίστοιχο πανεπιστημιακό περιβάλλον στη χώρα τους.

Άρθρο 128

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι α) ο καθορισμός ενός ενιαίου πλαισίου εγκατάστασης και λειτουργίας Ν.Π.Π.Ε. από αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ύστερα από έλεγχο της ποιότητας και των χαρακτηριστικών των παρεχόμενων υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης και των δομών παροχής τους ενόψει του κοινωνικού σκοπού και της ιδιαιτερότητας των υπηρεσιών αυτών, β) η δημιουργία αυτοτελούς διοικητικής και ακαδημαϊκής οντότητας, η οποία διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των υπό ρύθμιση Ν.Π.Π.Ε., και γ) η υπαγωγή των ως άνω νομικών οντοτήτων σε ειδικό καθεστώς πιστοποίησης, αδειοδότησης και αδιάλειπτης εποπτείας από τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Πολιτείας με γνώμονα το γενικό συμφέρον και τις επιταγές του Συντάγματος.

Άρθρο 129

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος μέρους, νοούνται:

α) «μητρικό ίδρυμα»: κρατικό ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί σε χώρα άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, το οποίο αιτείται τη σύσταση παραρτήματος πανεπιστημίου υπό τη μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και παρέχει προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης ή κατ’ ελάχιστον ενός εκ των τριών και απονέμει αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Το μητρικό ίδρυμα είναι αναγνωρισμένο στη χώρα του και πιστοποιημένο για την παροχή προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και τη χορήγηση τίτλων σπουδών και περιλαμβάνεται στο εθνικό μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (Α΄141).

β) «Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.)»: νομικό πρόσωπο ειδικού σκοπού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ρυθμιζόμενο με τις διατάξεις του παρόντος, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο συνδέεται απευθείας με το μητρικό ίδρυμα, και αποτελεί παράρτημά του στην Ελλάδα, με βάση απόφαση του αρμοδίου οργάνου του μητρικού ιδρύματος που προσδιορίζει λεπτομερώς την εσωτερική μεταξύ τους σχέση και αντανακλάται επί του κεφαλαίου ή με βάση συμφωνίες πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising), οι οποίες διασφαλίζουν ουσιωδώς την ορθή τήρηση των ακαδημαϊκών προτύπων του μητρικού ιδρύματος.

γ) «διδακτικό ερευνητικό προσωπικό»: κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της διδασκαλίας τους, οι οποίοι διαθέτουν ουσιαστικά προσόντα, που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού αντίστοιχης βαθμίδας στο μητρικό ίδρυμα.

δ) «ειδικό διδακτικό προσωπικό»: επικουρικό διδακτικό προσωπικό, που δεν εμπίπτει στην κατηγορία της περ. γ), και το οποίο διαθέτει τα προσόντα για την κατοχή αντίστοιχης θέσης στο μητρικό ίδρυμα,

ε) «εκπαιδευτικό προσωπικό»: τα μέλη των περ. γ) και δ),

στ) «πιστοποίηση Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης»: δημόσια και διαφανής διαδικασία, με την οποία διασφαλίζονται τα εν γένει χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης, που πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα σε κανονιστικές πράξεις της «Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε), ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, εφεξής καλούμενη «πιστοποίηση»,

ζ) «πρόγραμμα σπουδών»: το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών του Ν.Π.Π.Ε., που έχει πιστοποιηθεί από το μητρικό ίδρυμα, υπό τη μορφή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας ή με συνδυασμό των μεθόδων αυτών ή άλλων διασυνοριακών μεθόδων προσφοράς εκπαίδευσης και οδηγεί στη χορήγηση αναγνωρισμένου τύπου τίτλων σπουδών, που εγκρίνεται από την ΕΘ.Α.Α.Ε.,

η) «κράτος μέλος»: άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και η Ελβετία,

θ) «τρίτη χώρα»: χώρα, η οποία δεν συγκαταλέγεται στα κράτη μέλη της περ. η) και είναι συμβαλλόμενο μέρος της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 130

Αποστολή των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Τα Ν.Π.Π.Ε. έχουν ως αποστολή:

α) να προσφέρουν υψηλής ποιότητας ανώτατη εκπαίδευση, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, σεβόμενα την αρχή της αξιοκρατίας και τον κοινωνικό προορισμό της ανώτατης εκπαίδευσης, να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό και κοινωνικό πεδίο και να καλλιεργούν και να προάγουν τις επιστήμες, τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό,

β) να οργανώνουν και να παρέχουν προγράμματα σπουδών τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, προγράμματα σπουδών σύντομης διάρκειας και διά βίου μάθησης,

γ) να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και την καινοτόμο έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια,

δ) να αναπτύσσουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες και την κριτική σκέψη των φοιτητών, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια για την επιστημονική τους σταδιοδρομία, να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών και την προσέλκυση νέων επιστημόνων, καθώς και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών πεδίων,

ε) να διεξάγουν καινοτόμο έρευνα και να προωθούν τη διάχυση της γνώσης προς την κοινωνία, καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής και ηθικής δεοντολογίας, της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της συμπερίληψης,

στ) να προωθούν τη συνεργασία με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και με δημόσιους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και παραγωγικούς φορείς και

ζ) να αναπτύσσουν εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή για την προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας, της τεχνολογίας και του πολιτισμού.

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Ν.Π.Π.Ε. οργανώνονται και λειτουργούν με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών:

α) της ελευθερίας στη διδασκαλία και την έρευνα, και της ακαδημαϊκής ελευθερίας,

β) της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας,

γ) της ποιότητας, της προσβασιμότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αποστολής της ανώτατης εκπαίδευσης,

δ) της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των υποδομών τους,

ε) της πλήρους διαφάνειας,

στ) της λογοδοσίας.

Άρθρο 131

Σκοπός

Ο σκοπός του Ν.Π.Π.Ε. αφορά αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης. Το μητρικό ίδρυμα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για ακαδημαϊκά ζητήματα του παραρτήματος, που ιδρύεται με τη μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Ν.Π.Π.Ε. μπορεί, μεταξύ άλλων:

α) να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία,

β) να συνάπτει συμφωνίες στο πλαίσιο λειτουργίας του,

γ) να αποδέχεται δωρεές, χορηγίες, εισφορές σε χρήματα ή υπηρεσίες ή σε κινητή ή ακίνητη περιουσία, που προέρχονται από ιδιωτικά χρηματοδοτικά εργαλεία, και

δ) να δανείζεται χρήματα και να επενδύει χρήματα, όταν τα προς επένδυση ποσά δεν είναι αναγκαία για την ικανοποίηση άμεσων αναγκών του.

Άρθρο 132

Νομική φύση- Επωνυμία- Κεφάλαιο Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Το Ν.Π.Π.Ε. αποτελεί νομικό πρόσωπο ειδικού σκοπού με νομική προσωπικότητα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης. H λειτουργία του διέπεται από το παρόν μέρος.

Το Ν.Π.Π.Ε. καταρτίζει καταστατικό, στο οποίο αναφέρονται κατ’ ελάχιστο: α) ο σκοπός, β) η επωνυμία, γ) η έδρα, δ) το όργανο διοίκησης, ε) η σύγκληση, συγκρότηση, λειτουργία, οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, στ) η διαδικασία λήψης αποφάσεων, ζ) το κεφάλαιο σε ευρώ, η) το οργανόγραμμα των Μονάδων και διοικητικών υπηρεσιών του Ν.Π.Π.Ε., με τον αριθμό και τα προσόντα του προσωπικού του, που στελεχώνονται με διοικητικό προσωπικό του παραρτήματος και θ) ο νόμιμος εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι των διοικητικών και δικαστικών αρχών.
Η επωνυμία του Ν.Π.Π.Ε. μπορεί να περιλαμβάνει την επωνυμία του μητρικού ιδρύματος, και υποχρεωτικά τις λέξεις «Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης» ή το ακρωνύμιο «Ν.Π.Π.Ε.». Η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες. Η επίσημη ονομασία του Ν.Π.Π.Ε. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «University Legal Entity».

Το κεφάλαιο του Ν.Π.Π.Ε. και η τυχόν συμμετοχή του καθενός συμμετέχοντος επί του κεφαλαίου ορίζονται ρητά στο καταστατικό του και εκφράζεται σε ευρώ.

Το Ν.Π.Π.Ε. έχει την έδρα του σε συγκεκριμένο δήμο στην Ελλάδα, ο οποίος αναφέρεται καταστατικό του.
Η διάρκεια του Ν.Π.Π.Ε. είναι αορίστου χρόνου.
Το Ν.Π.Π.Ε. ευθύνεται το ίδιο με την περιουσία του για τα χρέη του.

Απαγορεύεται στο Ν.Π.Π.Ε. να διανέμει μέρος των εσόδων του σε οποιοδήποτε πρόσωπο, περιλαμβανομένων των ιδρυτών του.
Το Ν.Π.Π.Ε. υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του από ορκωτό ελεγκτή/ λογιστή.
To Ν.Π.Π.Ε. λύεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στις περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του, καθώς και με την παύση της σχέσης του με το μητρικό ίδρυμα με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 133

Όργανο διοίκησης Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Το Ν.Π.Π.Ε. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκησή του. Η σύγκληση, η συγκρότηση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται στο καταστατικό του Ν.Π.Π.Ε..

Άρθρο 134

Εποπτεία και έλεγχος των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Τα Ν.Π.Π.Ε. υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναφορικά με την οργάνωση, λειτουργία και αποστολή τους προς εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος και των συνταγματικών σκοπών της ανώτατης εκπαίδευσης, με σεβασμό στην ακαδημαϊκή ελευθερία και την ελευθερία διδασκαλίας και έρευνας. Η κρατική εποπτεία του πρώτου εδαφίου ασκείται από το Τμήμα Α’ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 44 του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) (εφεξής «αρμόδιο Τμήμα»).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 135

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Η διαδικασία για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παρατήματος πανεπιστημίου, υπό τη μορφή Ν.Π.Π.Ε. εκκινεί με την υποβολή αίτησης από το μητρικό ίδρυμα ή από κοινού με φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή με ένωση προσώπων, νομίμως εξουσιοδοτημένων από το μητρικό ίδρυμα ή από νομικό πρόσωπο που έχει συνάψει συμφωνίες του άρθρου 129 με το μητρικό ίδρυμα. Η άδεια του πρώτου εδαφίου χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατόπιν έγκρισης της ΕΘ.Α.Α.Ε. και γνώμης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα, συνοδευόμενη από δύο εσωτερικούς υποφακέλους μετά των νομίμων δικαιολογητικών του άρθρου 139.

Το αρμόδιο Τμήμα διαβιβάζει αμελλητί: α) στην ΕΘ.Α.Α.Ε. την αίτηση με τα δικαιολογητικά των περ. α) και β) της παρ. 2, καθώς και τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 139, προκειμένου να εγκρίνει και να αποστείλει τη σχετική πράξη της στο αρμόδιο Τμήμα, β) στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα δικαιολογητικά των περ. ε), στ), ζ) και η) της παρ. 2 του άρθρου 139, με αίτημα διατύπωσης γνώμης ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων. Οι ενέργειες του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνονται από τους αρμόδιους φορείς εντός προθεσμίας εκατόν είκοσι (120) ημερών. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ισχύει στην περίπτωση υποβολής αίτησης για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος που περιλαμβάνει έως πέντε (5) Σχολές και αυξάνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για κάθε επιπλέον Σχολή. Κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών των αιτούντων η ΕΘ.Α.Α.Ε. ή ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύνανται να τάσσουν αποκλειστικές προθεσμίες στους αιτούντες της παρ. 1 προς συμπλήρωση, εξειδίκευση ή αποστολή διευκρινίσεων. Για εξαιρετικούς λόγους, αν η ΕΘ.Α.Α.Ε. ή ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κρίνουν ότι πρέπει να υποβληθούν διευκρινίσεις από τους αιτούντες της παρ. 1, η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης μία (1) μόνο φορά, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος της ΕΘ.Α.Α.Ε. ή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το οποίο υποβάλλεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών πριν από την παρέλευση της αρχικής προθεσμίας.

Το αρμόδιο Τμήμα, μετά τη λήψη των σχετικών πράξεων των φορέων της παρ. 3, ελέγχει τα δικαιολογητικά των περ. α), γ) και δ) της παρ. 2 του άρθρου 139, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση της παρ. 1. Το αρμόδιο Τμήμα δύναται να ζητεί συμπληρώσεις και διευκρινίσεις από τους αιτούντες της παρ. 1.

Η απόφαση της παρ. 1 με συνημμένα το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό ως Παράρτημα Α’ και Β’ αντίστοιχα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταχωρείται στο Μητρώο Ν.Π.Π.Ε. του άρθρου 142.

Άρθρο 136

Νέες Σχολές – Νέα προγράμματα σπουδών

Το Ν.Π.Π.Ε. κατά τη λειτουργία του δύναται να αιτείται συμπληρωματικά την προσθήκη Σχολών και προγραμμάτων σπουδών με τη διαδικασία του άρθρου 135, υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά:

α) επικαιροποιημένη απόφαση του μητρικού ιδρύματος της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 139,

β) εγγυητική επιστολή της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 139, όταν η αίτηση αφορά νέα Σχολή,

γ) παράβολο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 143, όταν η αίτηση αφορά νέα Σχολή,

δ) επικαιροποιημένο Εσωτερικό Κανονισμό της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 139,

ε) καθορισμό ύψους διδάκτρων της περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 139,

στ) καθορισμό διάρκειας σπουδών του νέου προσφερόμενου προγράμματος σπουδών της περ. στ) της παρ. 3 του άρθρου 139 και

ζ) καθορισμό του εκπαιδευτικού προσωπικού της περ. ζ) της παρ. 3 του άρθρου 139.

Άρθρο 137

Υποχρέωση ενημέρωσης

Το Ν.Π.Π.Ε. υποβάλλει αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για οποιαδήποτε μεταβολή, που σχετίζεται με τις διατάξεις του παρόντος και ιδίως με τους εγκριθέντες όρους εγκατάστασης και λειτουργίας του βάσει της απόφασης του άρθρου 135, υπό την προϋπόθεση ότι το Ν.Π.Π.Ε. διατηρεί κατ΄ ελάχιστον τρεις (3) Σχολές, με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών η καθεμία.

Η αίτηση της παρ. 1 μετά των δικαιολογητικών διαβιβάζεται από το αρμόδιο Τμήμα, στην ΕΘ.Α.Α.Ε. προς έγκριση και έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατά το μέρος που αφορά στη μεταβολή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 135.

Η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με συνημμένο το τροποποιημένο καταστατικό της παρ. 2 ή τον Εσωτερικό Κανονισμό δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το Ν.Π.Π.Ε. υποχρεούται να υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στο αρμόδιο Τμήμα και στην ΕΘ.Α.Α.Ε..

Άρθρο 138

Κριτήρια για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Για τη χορήγηση και τη διατήρηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος πανεπιστημίου μητρικού ιδρύματος υπό τη μορφή Ν.Π.Π.Ε., εκτός από τα οριζόμενα στα άρθρα 127 έως 155, πρέπει να πληρούνται τα εξής κριτήρια:

α) Κάθε Ν.Π.Π.Ε. διαθέτει κατ΄ ελάχιστον τρεις (3) Σχολές, με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών η καθεμία. Εξαιρετικά και εφόσον το μητρικό ίδρυμα καταλαμβάνει μια από τις πρώτες είκοσι (20) θέσεις σε αναγνωρισμένη διεθνή παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων, το Ν.Π.Π.Ε. δύναται να αποτελείται από μία κατ’ ελάχιστον Σχολή με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα κύκλου σπουδών. Οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος εφαρμόζονται και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου.

β) Κάθε Ν.Π.Π.Ε. διαθέτει την αξιολόγηση και πιστοποίηση από το μητρικό ίδρυμα για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών του. Κάθε Ν.Π.Π.Ε. προσφέρει για κάθε σχολή τουλάχιστον ένα πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών που έχει πιστοποιηθεί από την ΕΘ.Α.Α.Ε.,

γ) Κάθε Ν.Π.Π.Ε. διαθέτει το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, το απαιτούμενο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό υποστήριξης, το οποίο εξασφαλίζει τη γραμματειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχεδιασμό, την αρτιότητα των εγκαταστάσεων και τις συνθήκες υγιεινής των χώρων.

δ) Κάθε Ν.Π.Π.Ε. διαθέτει κατάλληλες κτιριακές υποδομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό,. Ειδικότερα, οι υποδομές πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών σε διδασκαλία, μελέτη, και τηρούνται οι αντίστοιχοι κανόνες που εφαρμόζονται για τους χώρους εκπαιδευτηρίων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Πυροπροστασίας. Η εγκατάσταση πρέπει να είναι αυτοτελής, να διαθέτει λειτουργική βιβλιοθήκη, χώρους εργαστηρίων και έρευνας ανάλογα με τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών κατόπιν έγκρισης της ΕΘ.Α.Ε.Ε., οπτικοακουστικά μέσα και εξοπλισμένη αίθουσα πολυμέσων με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το Ν.Π.Π.Ε. δύναται να διαθέτει δευτερογενή μη αυτοτελή κτίρια μόνο εντός των ορίων της ίδιας περιφερειακής ενότητας στην οποία έχει την έδρα του, ενώ δύναται να διαθέτει αυτοτελή κτίρια σε άλλη πόλη εκτός της περιφερειακής ενότητας της έδρας.

Άρθρο 139

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η αίτηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος πανεπιστημίου της παρ. 1 του άρθρου 135, συνοδεύεται από δύο υποφακέλους.

Στα δικαιολογητικά του πρώτου υποφακέλου περιλαμβάνονται τα εξής:

α) υπεύθυνη δήλωση πρόθεσης σύστασης Ν.Π.Π.Ε. από τους αιτούντες του άρθρου 139, στην οποία κατ΄ ελάχιστον αναφέρονται: αα) η επωνυμία, αβ) η έδρα, αγ) το κεφάλαιο σε ευρώ, αδ) ο αριθμός Σχολών, αε) τα προσφερόμενα πιστοποιημένα από το μητρικό ίδρυμα προγράμματα σπουδών και αστ) η σχέση του μητρικού ιδρύματος με το παράρτημα πανεπιστημίου.

β) καταστατικό του Ν.Π.Π.Ε.,

γ) εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας με εγκατάσταση στην Ελλάδα ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000) για κάθε σχολή. Η εγγυητική επιστολή ανέρχεται σε ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου και πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 1.500.000,00) στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της περ. α) του άρθρου 138,

δ) παράβολο τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000,00) ανά αίτηση,

ε) θεωρημένη οικοδομική άδεια για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελείας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄167) χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού,

στ) κατόψεις όλων των χώρων με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία για όλα τα κτίρια,

ζ) πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,

η) βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από μηχανικό με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

3) Στα δικαιολογητικά του δευτέρου υποφακέλου περιλαμβάνονται τα εξής:

α) Εσωτερικός Κανονισμός του Ν.Π.Π.Ε..

β) οι πρόσφατες και σε ισχύ πιστοποιήσεις και αξιολογήσεις του μητρικού ιδρύματος, του οποίου θα απονέμεται ο τίτλος,

γ) οι διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, που προσφέρονται από το Ν.Π.Π.Ε. στους φοιτητές,

δ) πλήρη στοιχεία για τα κριτήρια επιλογής, εισαγωγής, αξιολόγησης και αποφοίτησης, που εφαρμόζονται από το Ν.Π.Π.Ε.,

ε) καθορισμός της διάρκειας σπουδών των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών,

στ) το ύψος των διδάκτρων, το ποσό των υποτροφιών και κάθε άλλη οικονομική επιβάρυνση που προβλέπεται για κάθε φοιτητή κατά τη διάρκεια του προγράμματος των σπουδών του,

ζ) πλάνο ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό του εκπαιδευτικού προσωπικού ανά γνωστικό αντικείμενο κατ’ έτος έως την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών, τα περιγράμματα θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και τον αριθμό του εκτιμώμενου, εκπαιδευτικού και ερευνητικού, προσωπικού,

η) τον αριθμό του εκτιμώμενου διοικητικού/τεχνικού προσωπικού και των φοιτητών που δύνανται να φοιτήσουν,

θ) μελέτη ερευνητικής δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 145,

ι) πενταετής οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας, στην οποία καταγράφεται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Ν.Π.Π.Ε., υπογεγραμμένη από ορκωτούς ελεγκτές/ λογιστές.

Άρθρο 140

Ανάκληση απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – Κυρώσεις

Η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 135 περί χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του Ν.Π.Π.Ε., καθώς και οι αποφάσεις των άρθρων 136 και 137 ανακαλούνται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε. ή γνώμη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά περίπτωση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αν το Ν.Π.Π.Ε. δεν λειτούργησε για χρονική διάρκεια δύο (2) ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 135,

β) εάν συντρέχει παραβίαση διάταξης του νόμου ή των όρων χορήγησης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας,

γ) αν δεν τηρεί ή δεν συμμορφώνεται με τους εγκεκριμένους όρους πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, ιδίως αν το Ν.Π.Π.Ε. προσφέρει λιγότερα από τρία (3) πιστοποιημένα από την ΕΘ.Α.Α.Ε. προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών, με την επιφύλαξη της περ. γ΄ του άρθρου 138.

Η διαδικασία ανάκλησης εκκινεί με κλήση του αρμόδιου Τμήματος, η οποία κοινοποιείται στο Ν.Π.Π.Ε., στην οποία εκτίθενται τεκμηριωμένα οι λόγοι ανάκλησης και τυχόν μέτρα συμμόρφωσης, τάσσοντας εύλογη προθεσμία, προκειμένου το Ν.Π.Π.Ε. να εκφράσει τις απόψεις του ή να συμμορφωθεί. Εφόσον το αρμόδιο Τμήμα απορρίψει τις απόψεις του ή διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση του Ν.Π.Π.Ε., αποστέλλει εισήγηση προς την ΕΘ.Α.Α.Ε. μαζί με το σχετικό φάκελο για τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης της παρ. 1. Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δύναται, με απόφασή του, να αναστείλει προσωρινά τη χορήγηση τίτλων σπουδών από το Ν.Π.Π.Ε., ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος, από την επόμενη της αποστολής της κλήσης του πρώτου εδαφίου έως την έγκριση των μέτρων συμμόρφωσης.

Αν ανακληθεί η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 135 και των άρθρων 136 και 137, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή της περ. γ) του άρθρου 141. Από το ποσό της εγγυητικής επιστολής επιστρέφονται, κατά προτεραιότητα, τα καταβληθέντα δίδακτρα στους φοιτητές και καταβάλλονται οι αμοιβές του προσωπικού έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση αυτή μητρικό ίδρυμα καθίσταται πλέον υπεύθυνο για την ολοκλήρωση των σπουδών των εγγεγραμμένων φοιτητών και τη χορήγηση των σχετικών τίτλων σπουδών.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αναστέλλεται η δυνατότητα του Ν.Π.Π.Ε. να εγγράφει νέους φοιτητές σε πρόγραμμα σπουδών που απώλεσε την πιστοποίησή του από την ΕΘ.Α.Α.Ε.. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στα εν λόγω προγράμματα σπουδών συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο παράρτημα πανεπιστημίου, χωρίς την καταβολή διδάκτρων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 141.

Στο Ν.Π.Π.Ε. και στον νόμιμο εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 141, εφόσον παραβιάζονται διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 141

Κυρώσεις

Οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση του παρόντος νόμου επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατόπιν εισήγησης της ΕΘ.Α.Α.Ε. ή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο Ν.Π.Π.Ε., που εδρεύει στην ημεδαπή και στον νόμιμο εκπρόσωπό του και είναι ανάλογες ιδίως με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης και την τυχόν υποτροπή.
Ειδικότερα:
α. Στο Ν.Π.Π.Ε. επιβάλλονται πρόστιμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

αα) για τη λειτουργία του χωρίς άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας,

αβ) για την παράλειψη ορισμού νόμιμου εκπροσώπου του,

αγ) για την απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού κατά παράβαση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 152,

αδ) για την παράβαση των υποχρεώσεων αναφορικά με τις κτιριολογικές υποδομές ή για οποιαδήποτε μεταβολή των εγκεκριμένων χώρων χωρίς την προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

αε) για παρεμπόδιση ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, από την ΕΘ.Α.Α.Ε. και από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,

αστ) για μη ενημέρωση του Μητρώου Ν.Π.Π.Ε. για οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά στη λειτουργία του Ν.Π.Π.Ε., και

β. Στον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.Π.Ε. επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις ανά περίπτωση:

βα) για διεύθυνση Ν.Π.Π.Ε. που στερείται άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, η ποινή της προσωρινής στέρησης για δύο (2) έτη της δυνατότητας διεύθυνσης οποιουδήποτε Ν.Π.Π.Ε.,

ββ) για παράλειψη κατάθεσης, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, των καταστάσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητών, πρόστιμο,

βγ) για την απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού κατά παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 151 και 152, πρόστιμο ανά διδάσκοντα.

βδ) για την παράβαση των υποχρεώσεων του άρθρου 138 που προβλέπονται αναφορικά με τις κτιριολογικές υποδομές, πρόστιμο και

βε) για τη χορήγηση τίτλου σπουδών κατά παράβαση του άρθρου 144, πρόστιμο ανά περίπτωση.

Άρθρο 142

Μητρώο Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Στο αρμόδιο Τμήμα τηρείται Μητρώο των Ν.Π.Π.Ε., στο οποίο καταχωρούνται: α) όλα τα παρατήματα πανεπιστημίου, τα οποία έχουν λάβει άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας Ν.Π.Π.Ε., β) τα πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών του καθενός, γ) ο κατάλογος του εκπαιδευτικού προσωπικού τους και δ) οι τύποι τίτλων σπουδών που απονέμουν. Στο Μητρώο των Ν.Π.Π.Ε. καταχωρούνται και τηρούνται, επιπλέον, όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία υποβάλλονται από τα μητρικά ιδρύματα για τη χορήγηση των αδειών της παρ. 1 του άρθρου 135, οι εκθέσεις αξιολόγησης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

Στον ιστότοπο του άρθρου 154 αναρτώνται τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 143

Προγράμματα σπουδών – Διάρθρωση σε κύκλους

Το Ν.Π.Π.Ε. προσφέρει προγράμματα σπουδών, που έχουν πιστοποιηθεί από το μητρικό ίδρυμα.
Τα προγράμματα σπουδών της παρ. 1 δύνανται να προτείνονται είτε κατά την υποβολή της αίτησης του άρθρου 135, είτε σε οποιοδήποτε άλλο χρονικό σημείο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 136.
Κάθε Ν.Π.Π.Ε. οργανώνει προγράμματα σπουδών, που διαρθρώνονται σε τρεις (3) κύκλους, κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις που οργανώνονται στο μητρικό ίδρυμα, σε αντιστοιχία με τα επίπεδα 6, 7 και 8 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί της αρχιτεκτονικής δομής και των περιγραφικών δεικτών επιπέδων πλαισίου.

Άρθρο 144

Τίτλοι σπουδών

Κάθε Ν.Π.Π.Ε., το οποίο παρέχει πρόγραμμα σπουδών πιστοποιημένο από το μητρικό ίδρυμα και εγκεκριμένο από την ΕΘ.Α.Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, χορηγεί στους αποφοίτους του τίτλο σπουδών του μητρικού ιδρύματος. Πριν από τη χορήγηση τίτλων σπουδών, το Ν.Π.Π.Ε. αποστέλλει στο αρμόδιο Τμήμα σχετική ενημέρωση με συνημμένο κατάλογο αποφοίτων, καθώς και το σώμα των τίτλων σπουδών και το αρμόδιο Τμήμα προβαίνει στη σφράγισή τους.
Ο τίτλος σπουδών, που απονέμεται υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1, αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το οποίο τηρεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με το άρθρο 304 του ν. 4957/2022 (Α’ 141). Ο απονεμηθείς τίτλος σπουδών δεν υποβάλλεται στη διαδικασία ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλου σπουδών στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Άρθρο 145

Ερευνητικό Έργο Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Το Ν.Π.Π.Ε. αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα, η οποία συσχετίζεται κατ’ ελάχιστον με τα εγκεκριμένα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, καθώς και με τα αντίστοιχα προγράμματα του μητρικού ιδρύματος.

Η Επιτροπή Έρευνας της παρ. 2 του άρθρου 148 έχει ως αποστολή την ανάπτυξη έρευνας, την προαγωγή της γνώσης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, τη διασφάλιση αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της εκπαίδευσης και της έρευνας, καθώς και τη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο επίτευξης της αποστολής της, η Επιτροπή Έρευνας μεριμνά ώστε το εκπαιδευτικό προσωπικό:

α) να διεξάγει κάθε είδους έρευνα εντός του Ν.Π.Π.Ε.,

β) να υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα,

γ) να συμβάλει στην εξοικείωση με την έρευνα των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου,

δ) να συμμετέχει σε προγράμματα κινητικότητας ερευνητών,

ε) να συνεργάζεται με τα ερευνητικά κέντρα και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του μητρικού ιδρύματος, καθώς και με άλλα Ν.Π.Π.Ε.,

στ) να συμβάλει στη διεθνοποίηση του Ν.Π.Π.Ε. και την προσέλκυση νέων ερευνητών,

ζ) να αναπτύσσει κάθε άλλη δραστηριότητα συναφή με την αποστολή της για την επίτευξη των σκοπών της.

Η ΕΘ.Α.Α.Ε. αξιολογεί και πιστοποιεί την Επιτροπή Έρευνας σε ετήσια βάση,, σύμφωνα με ειδικά διαμορφωμένα κριτήρια και δείκτες για τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου έργου της.

Άρθρο 146

Φοιτητές με δικαίωμα εγγραφής – Μητρώο φοιτητών και Αξιολόγηση – Αποφοίτηση

Το Ν.Π.Π.Ε. τηρεί μητρώο φοιτητών, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των φοιτητών κατά την έναρξη των σπουδών τους, οι βαθμολογίες τους, οι ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο προβλέπεται με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Δικαίωμα έγγραφής στα προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών των αναγνωρισμένων των Ν.Π.Π.Ε. έχουν:

α) οι Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) με ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ), η οποία προκύπτει από τον μικρότερο εκ των μέσων όρων των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζομένων ανά επιστημονικό πεδίο, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 0,8,

β) οι κάτοχοι ισότιμων απολυτηρίων τίτλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) αναγνωρισμένων Ξένων σχολείων της ημεδαπής (επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων),

γ) οι κάτοχοι διεθνών απολυτήριων τίτλων Δ.Ε. που χορηγούνται από σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι αλλοδαποί πολίτες κάτοχοι ισοδύναμου του Λυκείου απολυτήριου τίτλου Δ.Ε. ή ισοδύναμου τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία φοιτούν.

δ) Για τους αποφοίτους της περ. α) πριν από το σχολικό έτος 2021 εφαρμόζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το μητρικό ίδρυμα για την εισαγωγή φοιτητών.

Για τον σκοπό αυτό το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τηρεί, ενημερώνει και δημοσιοποιεί στον ιστότοπο του καταλόγους με ισότιμους του Λυκείου απολυτήριους τίτλους δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ανά χώρα της αλλοδαπής.

Δικαίωμα εγγραφής στα προγράμματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών έχουν οι κάτοχοι αναγνωρισμένων τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τα οποία περιλαμβάνονται στα μητρώα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4957/2022 (Α΄124).

Άρθρο 147

Χορήγηση υποτροφιών

Τα Ν.Π.Π.Ε. χορηγούν σε φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου υποτροφίες αριστείας και κοινωνικών κριτηρίων, με κριτήριο την επίδοσή τους στις σπουδές και την ατομική ή την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση.

Η χορήγηση υποτροφιών γίνεται σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των εγγεγραμμένων φοιτητών, ανά ακαδημαϊκό έτος. Το ισοδύναμο ποσό δύναται να χορηγείται σε ευρύτερο αριθμό φοιτητών.
Το Ν.Π.Π.Ε. καταρτίζει κατάλογο και καταβληθέντα ποσά υπότροφων φοιτητών, τον οποίο υποβάλλει προς έλεγχο στην ΕΘ.Α.Α.Ε., στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 148

Ακαδημαϊκά όργανα του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Σε κάθε Ν.Π.Π.Ε. λειτουργεί ακαδημαϊκό όργανο, το οποίο απαρτίζεται από μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του, που εκπροσωπούν τις Σχολές του και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο, προτείνοντας στρατηγικές που σχετίζονται με την ερευνητική και εκπαιδευτική αποστολή του.

Κάθε Ν.Π.Π.Ε. υποστηρίζεται για τη λειτουργία του από Επιτροπές και Συμβούλια που αποτελούνται από εκπαιδευτικό προσωπικό.

Άρθρο 149

Ακαδημαϊκή ελευθερία

Στα Ν.Π.Π.Ε. κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.

Άρθρο 150

Εσωτερικός Κανονισμός Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Τα Ν.Π.Π.Ε. λειτουργούν σύμφωνα με τον Εσωτερικό τους Κανονισμό.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ακαδημαϊκού οργάνου και των ακαδημαϊκών επιτροπών και συμβουλίων,

β) τον τρόπο επιλογής, εγγραφής, αξιολόγησης, εξέλιξης και αποφοίτησης των φοιτητών,

γ) τον τρόπο επιλογής και εξέλιξης του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του και της κατάταξής του σε βαθμίδες,

δ) τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, καθώς και του ειδικού διδακτικού προσωπικού,

ε) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών,

στ) τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης,

ζ) τον τρόπο λειτουργίας των βιβλιοθηκών, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές,

η) το καθεστώς συνεργασίας με επισκέπτες διδάσκοντες,

θ) τη σύνθεση, τη συγκρότηση, τις αρμοδιότητες, τους κανόνες λειτουργίας του ακαδημαϊκού οργάνου και των επιτροπών, συμβουλίων και μονάδων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 148, καθώς και της Επιτροπής Έρευνας του άρθρου 145,

ι) τα προσόντα, τον τρόπο πρόσληψης, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και άλλους όρους υπηρεσίας του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και

ια) τα κριτήρια παροχής προς τους φοιτητές υποτροφιών του άρθρου 147, καθώς και τις λεπτομέρειες μερικής απασχόλησής τους ή χρηματοδότησής τους έναντι προσφοράς έργου,

ιβ) τον εσωτερικό – πειθαρχικό έλεγχο του εκπαιδευτικού προσωπικού,

ιγ) τον τρόπο αξιολόγησης και προαγωγής των φοιτητών του Ν.Π.Π.Ε., καθώς και τη διαδικασία αποφοίτησης και χορήγησης των τίτλων σπουδών, κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στο μητρικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και της αξιοκρατίας,

ιδ) τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών,

ιε) τη σύνθεση, τη συγκρότηση, τις αρμοδιότητες και τους κανόνες λειτουργίας των οργάνων που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 148,

ιστ) τα κριτήρια και τη διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του Ν.Π.Π.Ε. και

ιζ) τα προσόντα, τον τρόπο πρόσληψης, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τους άλλους όρους υπηρεσίας του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, καθώς επίσης και τη γενική διάρθρωση των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίνεται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 135 και δύναται να μεταβάλλεται με τις αποφάσεις των άρθρων 136 και 137.

Άρθρο 151

Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό

Σε κάθε Ν.Π.Π.Ε. υπηρετεί διδακτικό ερευνητικό προσωπικό στον τομέα διδασκαλίας και έρευνας, εκ των οποίων τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) είναι κάτοχοι διδακτορικού σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της διδασκαλίας τους και διαθέτει τα ουσιαστικά προσόντα, που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού αντίστοιχης βαθμίδας, καθώς και ειδικό διδακτικό προσωπικό με προσόντα, τρόπους επιλογής και όρους υπηρεσίας, αντίστοιχους με εκείνους του μητρικού ιδρύματος. Κατ’ εξαίρεση, δεν είναι απαραίτητη η κατοχή διδακτορικού διπλώματος για μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, αν η προς πλήρωση θέση αφορά σε γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης.

Τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης εγκρίνονται από το μητρικό ίδρυμα και τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης.

Η οργάνωση και η παροχή ακαδημαϊκού έργου, στο οποίο περιλαμβάνεται κατεξοχήν το διδακτικό και το ερευνητικό έργο, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Ο αριθμός των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριάντα (30) για το Ν.Π.Π.Ε., με προβλεπόμενο ανώτατο όριο ωρών διδασκαλίας, για κάθε μέλος, τις δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως.

Η επιλογή των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του Ν.Π.Π.Ε. εγκρίνεται από το μητρικό ίδρυμα, αποστέλλεται στο αρμόδιο Τμήμα προς έλεγχο των προϋποθέσεων της παρ. 1 και τα στοιχεία τους αναρτώνται στον ιστότοπο του μητρικού ιδρύματος.

Άρθρο 152

Ειδικό διδακτικό προσωπικό

Σε κάθε Ν.Π.Π.Ε. δύναται να υπηρετεί ειδικό διδακτικό προσωπικό με προσόντα, τρόπους επιλογής και όρους υπηρεσίας, αντίστοιχους με εκείνους του μητρικού ιδρύματος, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στον Εσωτερικό Κανονισμό και εφόσον τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και εξέλιξης συνάδουν με τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης.
Η επιλογή του ειδικού διδακτικού προσωπικού του Ν.Π.Π.Ε. εγκρίνεται από το μητρικό ίδρυμα.
Άρθρο 153

Διοικητικό και τεχνικό προσωπικό

Για την εύρυθμη λειτουργία κάθε Ν.Π.Π.Ε. προσλαμβάνονται διοικητικοί και τεχνικοί υπάλληλοι σε κατάλληλη διοικητική δομή.

Άρθρο 154

Ιστότοποι Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Τα Ν.Π.Π.Ε. τηρούν επίσημο ιστότοπο και εφαρμόζουν τις αρχές της διαφάνειας και δημοσιότητας. Στον ιστότοπο των Ν.Π.Π.Ε. αναρτώνται υποχρεωτικά:

(α) τα στοιχεία των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, καθώς και ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας κάθε ακαδημαϊκής μονάδας,

(β) όλα τα προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου που παρέχονται από το Ν.Π.Π.Ε.,

(γ) το ύψος των διδάκτρων και των άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων που προτείνονται για κάθε φοιτητή κατά τη διάρκεια του προγράμματος των σπουδών του,

(δ) οι επιμέρους ακαδημαϊκές και ερευνητικές δομές και εργαστήρια,

(ε) το διοικητικό προσωπικό του Ν.Π.Π.Ε., τα στοιχεία επικοινωνίας του και ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας κάθε ακαδημαϊκής ή ερευνητικής δομής,

(στ) ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του,

(ζ) κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ν.Π.Π.Ε..

Κάθε Ν.Π.Π.Ε. αναπτύσσει και λειτουργεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Άρθρο 155

Αρμοδιότητες Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης – Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) έχει τις εξής αρμοδιότητες όσον αφορά στα Ν.Π.Π.Ε.:

α) τον έλεγχο της διαρκούς τήρησης των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας του άρθρου 135, με εξαίρεση τον έλεγχο των δικαιολογητικών, που διενεργείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 135,

β) την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δευτέρου και τρίτου κύκλου είτε υποβάλλονται κατά την αρχική αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 135 είτε με τις αιτήσεις των άρθρων 136 και 137

γ) την περιοδική αξιολόγηση και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δευτέρου και τρίτου κύκλου, το αργότερο κάθε πέντε (5) χρόνια, σύμφωνα με τα κριτήρια του ν. 4653/2020 (Α΄12) και τα πρότυπα της ΕΘ.Α.Α.Ε.,

δ) τη συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση και μετονομασία των Ν.Π.Π.Ε. και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους,

ε) την αξιολόγηση και πιστοποίηση της Επιτροπής Έρευνας σε ετήσια βάση σύμφωνα με ειδικά διαμορφωμένα κριτήρια και δείκτες για τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου έργου της,

στ) τον έλεγχο και την πιστοποίηση των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας τους,

ζ) τον έλεγχο των υποβληθέντων καταλόγων υποτρόφων του Ν.Π.Ε.Ε. για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος,

η) την έγκριση του πλάνου ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών και την κατ’ έτος αξιολόγηση του πλάνου ως προς την τήρησή του μέχρι την ολοκλήρωσή του και

θ) κάθε άλλη αρμοδιότητα των άρθρων 7 έως 11 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει την αρμοδιότητα ελέγχου των δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 135 και διατύπωσης της σχετικής γνώμης, καθώς και διενέργειας τακτικών και έκτακτων ελέγχων όσον αφορά στην τήρηση των κτιριολογικών προδιαγραφών του άρθρου 138.

τελευταια νεα →

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ