ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιο«Μας απαξίωσε ο Δήμαρχος»

«Μας απαξίωσε ο Δήμαρχος»

Σκληρή ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου για τον Δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Παπαναστασίου

«Μας απαξίωσε ο Δήμαρχος»

Αφορμή η μη γνωστοποίηση στον Σύλλογο της προκήρυξης θέσης έμμισθου νομικού συμβούλου

 

Με μια ιδιαίτερα δεικτική ανακοίνωση εξαπολύει επίθεση στον Δήμο Αγρινίου ο Δικηγορικός Σύλλογος της πόλης μας, με αφορμή την πρόθεση του τελευταίου να προσλάβει έμμισθο νομικό σύμβουλο, δίχως όμως να έχει γνωστοποιήσει την σχετική προκήρυξη στον Δικηγορικό Σύλλογο. Δίχως να αμφισβητείται το δικαίωμα του Δημάρχου να επιλέξει ο ίδιος τον συνεργάτη του, ο Σύλλογος εγείρει μια σειρά από ερωτήματα. Μεταξύ άλλων, τίθεται το ερώτημα γιατί δεν κοινοποιήθηκε η προκήρυξη της θέσης ενώ επιπλέον υπάρχουν ενστάσεις και για το περιεχόμενό της, το οποίο θεωρούν ότι ήταν «παραπλανητικό» για τους δικηγόρους που ενδεχομένως να επιθυμούσαν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη θέση.

Συνεχίζοντας σε σκληρό ύφος, η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Δήμαρχος επέδειξε «οργίλη» και «απαξιωτική συμπεριφορά» προς τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου τα οποία των επισκέφτηκαν στο γραφείο του για το συγκεκριμένο ζήτημα, συμπεριφορά μάλιστα η οποία όπως υποστηρίζουν ήταν λόγος για να αποχωρήσουν από τη συνάντηση αφού αυτή κατάντησε «υβριστική».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου έχει ως εξής:

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Την 15.10.2014 περιήλθε τυχαίως σε γνώση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Δήμαρχος Αγρινίου προέβη, σε προκήρυξη πρόσληψης Δικηγόρου του ΔικηγορικούΣυλλόγου Αγρινίου ως «ειδικού συνεργάτη» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 163 του Ν. 3584/2007, την οποία ανήρτησε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.Αμέσως η εν λόγω προκήρυξη αναρτήθηκε στο site του Δικηγορικού Συλλόγου για να ενημερωθούν τα μέλη μας και ταυτόχρονα ερευνήθηκε, εάν είχε και πότε, αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και σε ποια εφημερίδα δημοσιεύθηκε, προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για την έναρξη και λήξη της προθεσμίας υποβολής σχετικών αιτήσεων. Την επομένη 16.10.2014 και ώρα 12:00 συγκλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου και ομόφωνα διεπίστωσε ότι δεν υπήρχε αναρτημένη στο Δημοτικό κατάστημα η προκήρυξη ούτε προέκυπτε από κάποιο έγγραφο η εφημερίδα στην οποία έγινε η ανάρτηση, σε επικοινωνία δε που είχε μέλος του ΔΣ με την αρμόδια υπάλληλο του δήμου η απάντηση ήταν ασαφής για το χρόνο λήξης της προθεσμίας.

 

Η τακτική εκ μέρους του κ. Δημάρχου Αγρινίου της ουσιαστικής απόκρυψης της προκήρυξης από  όλα τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, χωρίς δηλαδή να δυνηθούν όλοι οι συνάδελφοι να υποβάλουν αιτήσεις, αντίκειται σε κάθε έννοια αξιοκρατίας, ισονομίας, αντικειμενικότητας και δικαιώνει τις υφιστάμενες μέχρι σήμερα τακτικές. Ταυτόχρονα, χωρίς να αμφισβητήσει έστω και κατ” ελάχιστο την διακριτική ευχέρεια του κ. Δημάρχου να επιλέξει, κατά το νόμο, τον κατάλληλο «ειδικό συνεργάτη» μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων, σύμφωνα με τα προσόντα ενός εκάστου, απεφάσισε ομόφωνα όπως το Διοικητικό Συμβούλιο ζητήσει συνάντηση με τον κ. Δήμαρχο στην οποία :

 

α. Να διαμαρτυρηθεί διότι ο κ. Δήμαρχος δεν εγνωστοποίησε, όπως είχε ηθική υποχρέωση, την εν λόγω προκήρυξη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου για να ενημερωθούν τα μέλη του, δεδομένου ότι ήθελε να προσλάβει δικηγόρο «ειδικό συνεργάτη» από το Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου.

 

β. Να διαμαρτυρηθεί διότι δεν αναρτήθηκε η εν λόγω προκήρυξη, παρανόμως, στο Δημοτικό Κατάστημα ως είχε υποχρέωση εκ του νόμου και τηρώντας τα αναγραφόμενα στην προκήρυξη.

 

γ. Να διαμαρτυρηθεί διότι δεν ανεγράφετο στην προκήρυξη, τόσο η εφημερίδα στην οποία θα εδημοσιεύετο όσο και ο χρόνος δημοσίευσης (όπως έπραξαν νόμιμα άλλοι Δήμαρχοι π.χ. Ιωαννίνων, Μεσολογγίου) ούτως ώστε να γνωστοποιηθεί και η προκήρυξη, αλλά κυρίως η έναρξη και λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεδομένου ότι το 10ήμερο που έθετε η προκήρυξη εξαρτάτο από το χρόνο δημοσίευσης ή ανάρτησής της.

 

δ. Να του γνωστοποιήσει ότι η εν λόγω προκήρυξη έπασχε τυπικά και ουσιαστικά και για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να εκδοθεί νέα άλλως να γίνει παράταση της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και

 

ε. Να του επισημάνει ότι η εν λόγω προκήρυξη είναι και παραπλανητική για τους Δικηγόρους καθ” όσον τους αποτρέπει να υποβάλουν αίτηση. Η παραπλάνηση των Δικηγόρων με την οποία θα οδηγούνταν οι συνάδελφοι να μη καταθέσουν αιτήσεις ευρίσκεται στο γεγονός ότι ανέγραφε επί λέξει «Το έργο του Ειδικού Συνεργάτη δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος (παρ. 7 άρθρο 163 του ν. 3584/2007» παρέλειπε όμως νααναφέρει τον επόμενο στοίχο της παρ. 7 του άρθρ. 163 του Ν. 3584/2007 που ανέγραφε ότι «Με απόφαση του Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου, μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή η παρ. 3 περ. α” του άρθρου 29 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α)». Δηλαδή με την παραπλάνηση αυτή οι Δικηγόροι θα πίστευαν ότι εάν προσλαμβανόταν θα τελούσα σε αναστολή του Δικηγορικού επαγγέλματος, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι θα ηδύνατο με την έγκριση του Γενικού Γραμματέα να συνεχίζουν την άσκηση του επαγγέλματός τους.

 

Κατά τη συνάντηση με τον κ. Δήμαρχο την 27.10.2014 και ώρα 14:00 μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο αντιμετώπισε μια συμπεριφορά πρωτοφανή, ανέλπιστα μειωτική και άκρως προσβλητική για το Δικηγορικό Σύλλογο και τους Δικηγόρους του Αγρινίου. Με ύφος οργίλο, απρεπή συμπεριφορά, με φωνή στεντωρία και γενική συμπεριφορά περιέχουσα πλήρη έλλειψη σεβασμού προς το Διοικητικό Συμβούλιο και το Δικηγορικό Σώμα που εκπροσωπούσαμε – σηκώθηκε όρθιος, κραύγαζε, χτύπησε το χέρι με δύναμη στο γραφείο και πέταξε τα έγγραφα με τις αιτήσεις στο πάτωμα – όχι μόνο δεν συζήτησε τις απόψεις που εκθέσαμε, αλλά απεκάλυψε την πραγματική αντίληψή του και νοοτροπία του λέγοντας μεταξύ των άλλων «καλά δεν ξέρατε εσείς ότι εδώ και ένα μήνα έχω κανονίσει ποιόν θα πάρω;» «τι να τις κάνω εγώ τώρα αυτές τις 12αιτήσεις;» «με υπονομεύετε, μου κάνετε πόλεμο» και εν συνεχεία «πως τολμήσατε εσείς…. να εναντιωθείτε σε ένα Δήμαρχο που εξελέγη πρόσφατα με 70%;»Το διοικητικό Συμβούλιο, σεβόμενο τον εαυτό του και τους Δικηγόρους που εκπροσωπεί δεν απήντησε στην υβριστική συμπεριφορά, αλλά απεχώρησε.

 

Αγαπητοί Συνάδελφοί

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας εκ του νόμου την υποχρέωση της υπεράσπισης των σκοπών του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι και η υπεράσπιση των κανόνων κράτους δικαίου ως και την μέριμνα για το σεβασμό και την τιμή που πρέπει να απολαμβάνει ο δικηγόρος από κάθε αρχή και εξουσία (άρθρο 80 στ. α και δ και άρθρ. 93 του Ν. 4194/2013) σας γνωστοποιεί τα ανωτέρω γεγονότα και σας τονίζει ότι άκαμπτο, με σταθερότητα, με συνέπεια και με αξιοπρεπή συμπεριφορά και με πίστη στην ευπρέπεια και τον σεβασμό προς τους άλλους, θα μάχεται για την καθιέρωση των αρχών της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της ισονομίας και της ισοπολιτείας, αντίθετο σε κάθε μικροπολιτική αντίληψη.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ                                 ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ

Κώστας Καρακώστας

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr