ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΚΙΝΑΛ Αιτωλοακαρνανίας: Κανόνες, αρχές και οργάνωση της εκλογής συνέδρων στο 2ο Συνέδριο του «Κινήματος Αλλαγής»

ΚΙΝΑΛ Αιτωλοακαρνανίας: Κανόνες, αρχές και οργάνωση της εκλογής συνέδρων στο 2ο Συνέδριο του «Κινήματος Αλλαγής»

ΚΙΝΑΛ Αιτωλοακαρνανίας: Κανόνες, αρχές και οργάνωση της εκλογής συνέδρων στο 2ο Συνέδριο του «Κινήματος Αλλαγής»

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικά η εγκύκλιος για το συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής, που θα διεξαχθεί στις 30-31 Μαρτίου.

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

1.1 Η παρούσα εγκύκλιος ορίζει το βασικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα οργανωθεί η διεξαγωγή του έκτακτου Συνεδρίου του Κινήματος Αλλαγής με βάση την απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στην συνεδρίαση της 3ης Φεβρουαρίου.

1.2. Με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του καταστατικού για το τακτικό συνέδριο τα οποία στο άρθρο 23 ορίζεται ότι εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία και στο έκτακτο συνέδριο, στο Τακτικό Συνέδριο συμμετέχουν: Μέλη που εκλέγονται και εκπροσωπούν όλες τις οργανώσεις του φορέα με μονοσταυρία και ενιαίο μέτρο. Τον αριθμό τους καθορίζει η συμμετοχή. Εξασφαλίζεται επίσης το ποσοστό της ελάχιστης εκπροσώπησης για τις γυναίκες και για τους νέους, όπως ορίζεται στο καταστατικό.

 H πρόεδρος.

 Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές.

 Οι πρώην βουλευτές και οι ευρωβουλευτές που είναι μέλη του φορέα.

 Τα απερχόμενα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.

 Οι εκλεγμένοι Περιφερειάρχες και οι εκλεγμένοι Δήμαρχοι που είναι μέλη του φορέα.

 Οι πρόεδροι τριτοβάθμιων οργανώσεων και επιστημονικών φορέων, αν δεν συμμετέχουν θεσμικά στην απερχόμενη Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.

 Οι Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών.

 Οι Επικεφαλής των Τομέων Πολιτικής και των Θεματικών Δικτύων.

Επιπλέον, με βάση την απόφαση της 4η συνεδρίασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, συμμετέχουν:

 Οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες με τη στήριξη του Κινήματος Αλλαγής.

 Οι υποψήφιοι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής.

 Τα μέλη της Γραμματείας του Τομέα Οργανωτικού.

 Τα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ και της Επιτροπής Μητρώου.

Άρθρο 2

2.1 Το έκτακτο Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαρτίου του 2019 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ) στον Πειραιά.

2.2 Συγκροτούνται για τις ανάγκες των προσυνεδριακών διαδικασιών οι παρακάτω επιτροπές :

 Πολιτικής Εισήγησης

 Καταστατικού

 Οργάνωσης Συνεδρίου

Στις παραπάνω επιτροπές ορίζονται ως συντονιστές μέλη της Ε.Γ. του Κινήματος Αλλαγής.

Άρθρο 3

3.1 Η παρούσα εγκύκλιος κωδικοποιεί τους κανόνες που θα ισχύσουν για τη συμμετοχή των μελών του Κινήματος Αλλαγής στην διαδικασία εκλογής συνέδρων. Σε περίπτωση κενών ή ασαφειών, θα ακολουθήσουν συμπληρωματικές ή ερμηνευτικές διατάξεις από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

3.2 Ως «Εκλογικά Κέντρα» νοούνται οι χώροι στους οποίους θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Ως «Εκλογικά Τμήματα» νοούνται το σύστημα «Εφορευτική Επιτροπή» και κάλπη. Σε ένα «Εκλογικό Κέντρο» μπορεί να εγκατασταθούν ένα ή και περισσότερα «Εκλογικά Τμήματα» και αντίστοιχες κάλπες.

3.3 Όργανα για τη διαδικασία εκλογής Συνέδρων είναι:

 Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με επικεφαλής το μέλος της ΕΓ Χ. Πολυζωγόπουλο, που απαρτίζεται από:

o Τα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ

o Τα μέλη της Επιτροπής Μητρώου

3. Ο ανά Ν.Ε. Υπεύθυνος που ορίζεται ο Γραμματέας της αντίστοιχης Ν.Ε

 Οι Εφορευτικές Επιτροπές.

3.4 Σε όλα τα συλλογικά όργανα, που προβλέπονται στην παρούσα εγκύκλιο, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι «Εφορευτικές Επιτροπές», δεν ισχύουν κανόνες απαρτίας. Κατά τη λήψη των αποφάσεων θα επιδιώκεται ομοφωνία. Αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του συλλογικού οργάνου.

3.5 Για τις ανάγκες της διαδικασίας, στην ιστοσελίδα με την ονομασία «kinimaallagis.gr» (στο εξής: «Ιστοσελίδα»), θα αναρτώνται όλες οι αναγκαίες αποφάσεις, πληροφορίες, οδηγίες και εγκύκλιοι.

Άρθρο 4

Εκλογικοί Κατάλογοι – Εκλογικά Κέντρα και Τμήματα

4.1 Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα «Εκλογικά Κέντρα» (ένα για κάθε Τ.Ο.) που θα ανακοινώσει η Κ.Ε.Ε μετά από εισήγηση των αντίστοιχων Ν.Ε για κάθε περιοχή.

4.2 Σε «Εκλογικά Κέντρα» Δήμων ή δημοτικών διαμερισμάτων με πολλά μέλη του Κινήματος Αλλαγής μπορεί να λειτουργήσουν περισσότερα του ενός «Εκλογικά Τμήματα».

Άρθρο 5

Δικαίωμα ψήφου

5.1 Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι αναγράφονται στο μητρώο μελών του Κινήματος Αλλαγής και όσοι εγγραφούν ηλεκτρονικά μέχρι την 15/2/2019 και ώρα 20.00.

5.2 Μέχρι την ίδια ημερομηνία επίσης 15/2/2019 τα μέλη του Κινήματος Αλλαγής μπορούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην «ιστοσελίδα» του Κινήματος Αλλαγής kinimaallagis.gr, να διορθώσουν – επικαιροποιήσουν – συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία στο μητρώο μελών.

5.3 Η κάθε νέα εγγραφή συνοδεύεται από καταβολή αντιτίμου τριών (3) ευρώ.

5.4 Μετά από την ημερομηνία αυτή το μητρώο μελών οριστικοποιείται με ευθύνη της Κ.Ε.Ε. και αποστέλλεται σε όλες τις Ν.Ε. το τελικό μητρώο μελών της ανά Τ.Ο που θα είναι και οριστικός εκλογικός κατάλογος με βάση τον οποίον θα διεξαχθεί η διαδικασία εκλογής συνέδρων.

5.5 Για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου όλα τα μέλη του Κινήματος Αλλαγής θα καταβάλλουν δύο (2) ευρώ.

Άρθρο 64

Αριθμός Συνέδρων

6.1 Ο μέγιστος αριθμός των εκλεγμένων συνέδρων ορίζεται στους τριάμισι χιλιάδες (3.500) και κατανέμεται αναλογικά με βάση τον αριθμό μελών κάθε Τ.Ο.

6.2 Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού, τα μέλη εκλέγονται και εκπροσωπούν όλες τις οργανώσεις του φορέα με μονοσταυρία και ενιαίο εκλογικό μέτρο που ορίζεται ίσο με το συνολικό πλήθος των μελών του φορέα διαιρούμενο με το μέγιστο πλήθος των εκλεγμένων συνέδρων (3.500). Η κατανομή του μέγιστου πλήθους των εκλεγμένων συνέδρων του Συνεδρίου γίνεται ανά Τ.Ο. αναλογικά. Η κατανομή αυτή θα ανακοινωθεί από την Κ.Ε.Ε.

6.3 Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού, ο τελικός αριθμός των εκλεγμένων συνέδρων ανά Τ.Ο. καθορίζεται από τη συμμετοχή. Για κάθε 1/2 του εκλογικού μέτρου συμμετέχοντες στη διαδικασία, εκλέγεται ένας σύνεδρος για την Τ.Ο. Η τελική εκπροσώπηση της Τ.Ο. προκύπτει από το πλήθος των συμμετεχόντων στην εκλογική διαδικασία, διαιρούμενο με το 1/2 του εκλογικού μέτρου, με μέγιστο πλήθος το περιγραφόμενο στην ανωτέρω ενότητα. Σε περίπτωση δεκαδικού, αυτό στρογγυλοποιείται στο αμέσως χαμηλότερο ακέραιο.

6.4 Προϋπόθεση για την εκλογή συνέδρου σε μία Τ.Ο. αποτελεί η κατ’ ελάχιστον συγκέντρωση αριθμού ψήφων ίσων με το 1/3 του εκλογικού μέτρου.

6.5 Σε κάθε Τ.Ο. διασφαλίζεται η κατ’ ελάχιστον εκπροσώπηση και των δύο φύλων στο 1/3 του πλήθους των εκλεγόμενων συνέδρων και το 10% νέων κάτω των 35 ετών, με την προϋπόθεση της συγκέντρωσης αριθμού ψήφων ίσων με το 1/3 του εκλογικού μέτρου, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω ενότητα. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί το 1/3 των εκλεγμένων συνέδρων με εκπροσώπους κάποιου φύλου ή νέων κάτω των 35 ετών, λαμβανομένης υπ’ όψιν της ανωτέρω προϋπόθεσης (της παραγράφου 6.4), τότε οι αντίστοιχες θέσεις παραμένουν κενές. Σε περίπτωση δεκαδικού, αυτό στρογγυλοποιείται στον αμέσως κοντινότερο ακέραιο.

6.6 Η προηγούμενη διάταξη δεν ισχύει στην περίπτωση που ο αριθμός των συνέδρων ανά Τ.Ο. δεν ξεπερνά τον αριθμό δύο (2).

6.7 Η εκπροσώπηση των οργανώσεων του εξωτερικού, θα αποφασιστεί σε συνεργασία της Κ.Ε.Ε. με τον Τομέα Απόδημου Ελληνισμού.

Άρθρο 7

Υποψηφιότητες

7.1 Οποιοδήποτε μέλος του Κινήματος Αλλαγής μπορεί να είναι υποψήφιος για εκλογή του ως Σύνεδρος για το «Συνέδριο».

7.2 Η υποβολή υποψηφιότητας από τα γραμμένα στο μητρώο μέλη κατατίθεται είτε μέσα από την «Ιστοσελίδα» είτε στις κατά τόπους Ν.Ε που θα τις διαβιβάσουν στην Κ.Ε.Ε.

7.3 Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει τα μεσάνυχτα της 20 Φεβρουαρίου 2019.

7.4 Η προθεσμία απόσυρσης ή παραίτησης από υποβληθείσα υποψηφιότητα λήγει την δωδεκάτη (12η) μεσημβρινή της 22 Φεβρουαρίου 2019.

7.5 Το έντυπο υποβολής υποψηφιότητας θα αναρτηθεί στην «Ιστοσελίδα» και θα αποσταλεί στις Ν.Ε.

7.6 Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα της 27 Φεβρουαρίου 2019.

7.7 Οι εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019.

Άρθρο 8

Για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας (Εφορευτικές Επιτροπές – Οργάνωση των Εκλογικών Κέντρων – Ψηφοφορία – Διαλογή ψηφοδελτίων – Έκδοση και μετάδοση αποτελεσμάτων- ενστάσεων – Ανακήρυξη Συνέδρων κλπ) θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος που θα εκδοθεί με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Προσοχή! Ο ΕΟΦ αποσύρει πασίγνωστο αποσυμφορητικό μύτης

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr