ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΚοινωνικα ΝεαΟι αποζημιώσεις για τις διαθεσιμότητες

Οι αποζημιώσεις για τις διαθεσιμότητες

Στα 15.000 ευρώ το μέγιστο ύψος της αποζημίωσης σύμφωνα με ΚΥΑ

Οι αποζημιώσεις για τις διαθεσιμότητες

Όλο τα δικαιολογητικά και η διαδικασία

 

Τον καθορισμό της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή της εφάπαξ αποζημίωσης των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία δημοσιεύτηκε την περασμένη Τρίτη. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το ύψος της αποζημίωσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, η αποζημίωση απομειώνεται κατά 60% για το επικουρικά ασφαλισμένο προσωπικό και κατά 50% για το μη επικουρικά ασφαλισμένο προσωπικό, στη συνέχεια συμψηφίζεται με τις αποδοχές διαθεσιμότητας που έλαβαν οι δικαιούχοι και μετά τον συμψηφισμό της δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ. Σε περίπτωση όμως που οι αποδοχές που καταβλήθηκαν κατά το χρόνο της θέσεως σε διαθεσιμότητα συγκρινόμενες με τη δικαιούμενη αποζημίωση υπερβαίνουν αυτή, η διαφορά δεν αναζητείται από τους δικαιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

Οι αιτήσεις των δικαιούχων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διεύθυνση Οικονομικού του οικείου φορέα, η οποία μεριμνά για την έκδοση απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης. Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ, αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

1. Αίτηση του δικαιούχου.

2. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου, για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.

3. α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα, που περιλαμβάνει:

¡) το Φορέα/ Ειδικό Φορέα/ Κ.Α.Ε.,

ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη.

iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, (ΑΜΚΑ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN],

iν) την αιτιολογία πληρωμής της δαπάνης, το ποσό της δικαιούμενης αποζημίωσης, το φόρο και τις λοιπές κρατήσεις, καθώς και το καθαρό καταβλητέο ποσό στο δικαιούχο.

β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού του οικείου φορέα.

4. Διαπιστωτική Πράξη της Διεύθυνσης Διοικητικού του οικείου φορέα για τη λύση της εργασιακής σχέσης του υπαλλήλου λόγω κατάργησης της θέσης που κατείχε και ένταξης του σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

5. Βεβαίωση της ανωτέρω Υπηρεσίας περί: α) του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου, ήτοι χρόνου υπηρεσίας που ελήφθη υπόψη για την μισθολογική κατάταξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 (Α. 226) και του χρόνου που μεσολάβησε μέχρι τη θέση του υπαλλήλου σε καθεστώς διαθεσιμότητας, β) της συμπλήρωσης ή μη των προϋποθέσεων για λήψη σύνταξης.

6. Βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών στην οποία θα αναγράφονται οι φορείς ασφάλισης του δικαιούχου και θα βεβαιώνεται το ύψος: α) του βασικού μισθού του υπαλλήλου κατά το μήνα που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και β) των αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος κατά την περίοδο που τελούσε σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

7. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι δεν έλαβε καμία άλλη αποζημίωση για την ίδια αιτία.

 

Κώστας Καρακώστας

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr