ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕργασιαH πορεία υλοποίησης Πράξης για την κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών

H πορεία υλοποίησης Πράξης για την κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών

H πορεία υλοποίησης Πράξης για την κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών με έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα» η οποία περιλαμβάνει 5 εκπαιδευτικά θεματικά αντικείμενα:

  • Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
  • Οργανωσιακή Κουλτούρα και Διαχείριση Χρόνου
  • Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων
  • Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η Πράξη απευθύνεται σε 1.045 συνολικά ωφελούμενους οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν τόσο εξειδικευμένες γνώσεις όσο και οριζόντιες αλλά και να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η διάρκεια της κατάρτισης έχει οριστεί σε 100 ώρες για κάθε ωφελούμενο και κατά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στην διαδικασία των εξετάσεων θα δίνεται εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 500 € ανά ωφελούμενο (εκπαιδευτικό επίδομα 5€/ώρα).

Τα προγράμματα, αποσκοπούν στην βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.

Φορέας χρηματοδότησης της πράξης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑΕ1191 και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ11910011).

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το pasevipe.secretary@gmail.com

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ