ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΟικονομιαΦορολογικός οδηγός: Πως θα φορολογηθούν τα μπλοκάκια

Φορολογικός οδηγός: Πως θα φορολογηθούν τα μπλοκάκια

Φορολογικός οδηγός: Πως θα φορολογηθούν τα μπλοκάκια

Τέλος επιτηδεύματος 400-500 ευρώ, εις το ακέραιο, όπως και τα προηγούμενα 11 χρόνια, χωρίς δηλαδή την οριζόντια μείωση κατά 50% που ισχύει για όλους τους άλλους αυτοαπασχολουμένους, θα πληρώσουν και φέτος (για το φορολογικό έτος 2023) οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» εφόσον φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, δηλαδή με αφορολόγητο όριο τουλάχιστον 8.646 ευρώ, πληρώντας τις πέντε προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία για την εφαρμογή αυτού του ευνοϊκού καθεστώτος.

Αντιθέτως, όσοι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» δεν πληρούν έστω και μία από τις πέντε προβλεπόμενες προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για να χαρακτηριστούν ως μισθωτοί, θα φορολογηθούν φέτος (για το 2023) ως κανονικοί αυτοαπασχολούμενοι και ως εκ τούτου θα υπαχθούν στα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης. Ωστόσο, θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος μειωμένο από τα 650 στα 325 ευρώ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), κάθε εργαζόμενος, που λαμβάνει τις μηνιαίες αποδοχές του βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών εκδίδοντας αποδείξεις από «μπλοκάκι», για να φορολογηθεί με την ευνοϊκή κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών, όπου ισχύει αφορολόγητο όριο εισοδήματος τουλάχιστον 8.636 ευρώ, θα πρέπει να πληροί ταυτόχρονα πέντε προϋποθέσεις:

1 Θα πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ. 

2 Θα πρέπει, επίσης, να παρέχει υπηρεσίες στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή να ασκεί δραστηριότητα η οποία, σύμφωνα με τις καταργηθείσες διατάξεις του παλαιού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994), δεν εμπεριέχει την έννοια της εμπορικής ιδιότητας, αλλά χαρακτηρίζεται ως «ελευθέριο επάγγελμα». Τέτοιες δραστηριότητες είναι των: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσικοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπαιδικού, πραγματογνώμονα, διαιτητή, εκκαθαριστή γενικά, ελεγκτή Α.Ε., εκτελεστή διαθηκών, εκκαθαριστή κληρονομιών και κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας.

3 Θα πρέπει, επιπλέον, να δηλώνει ως έδρα για την άσκηση της δραστηριότητάς του την κατοικία του. 

4 Δεν θα πρέπει να εισπράττει ταυτόχρονα και κανονικό μισθό από άλλη εργασία. 

5 Θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του, βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, σε τρεις το πολύ εργοδότες ή και σε περισσότερους από τρεις, εφόσον όμως στην περίπτωση αυτή λαμβάνει το 75%, τουλάχιστον, των ετήσιων αμοιβών του μόνο από έναν.

Υποχρέωση

Εφόσον ο φορολογούμενος πληροί τις παραπάνω πέντε προϋποθέσεις, οφείλει να δηλώνει το σύνολο των ακαθάριστων αμοιβών του ως καθαρό εισόδημα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης καμίας δαπάνης παρά μόνο με δικαίωμα εκ των υστέρων έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλει στον e-ΕΦΚΑ. Κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος για τις αμοιβές του από το «μπλοκάκι» θα υπολογιστεί η ετήσια έκπτωση φόρου που φθάνει μέχρι τα 777 ευρώ, προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ προσαυξανόμενο στις 10.000 ευρώ για 1 εξαρτώμενο τέκνο, στις 11.000 ευρώ για δύο εξαρτώμενα τέκνα, στις 12.000 ευρώ για τρία εξαρτώμενα τέκνα, στις 13.000 ευρώ για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα κ.ο.κ.

Ωστόσο, ο εργαζόμενος με το «μπλοκάκι» που φορολογείται με αυτό το ευνοϊκό καθεστώς ως μισθωτός οφείλει να πληρώνει κάθε χρόνο τέλος επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε 500 ευρώ και μειώνεται κατά 20% σε 400 ευρώ εφόσον έχει την κατοικία-έδρα του σε δήμο με πληθυσμό κάτω από 200.000 κατοίκους.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία φορολογούμενος που λαμβάνει αμοιβές για παροχή υπηρεσιών εκδίδοντας αποδείξεις από «μπλοκάκι» δεν πληροί έστω και μία από τις παραπάνω πέντε προϋποθέσεις τότε οι ετήσιες φορολογητέες αμοιβές του από το «μπλοκάκι» παροχής υπηρεσιών μπορούν να μειωθούν και με δήλωση διαφόρων εκπιπτόμενων λειτουργικών δαπανών, ώστε να φορολογηθούν ως λογιστικώς προσδιοριζόμενο καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με την κλίμακα φόρου των αυτοαπασχολουμένων, δηλαδή με 9% από το πρώτο ευρώ μέχρι τις 10.000 ευρώ, με 22% στο τμήμα του εισοδήματος από τις 10.000,01 ευρώ μέχρι τις 20.000 ευρώ και με 28%-44% για το τμήμα των ετήσιων αμοιβών πάνω από το επίπεδο των 20.000 ευρώ.

Ωστόσο, από φέτος, δηλαδή αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος 2023, θα εφαρμόζεται παράλληλα και γι’ αυτές τις περιπτώσεις αυτοαπασχολουμένων το νέο σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης με βάση το οποίο το τελικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μπορεί να προσδιορίζεται με τεκμαρτό τρόπο σε επίπεδο υψηλότερο από το λογιστικώς προσδιοριζόμενο με βάση ένα ποσό ελάχιστης αμοιβής ύψους 10.920 ευρώ.

Παράλληλη απασχόληση

Επίσης, σε περίπτωση αυτοαπασχολουμένου που δεν πληροί τις παραπάνω πέντε προϋποθέσεις και υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια αλλά έχει και παράλληλη απασχόληση ως μισθωτός θα ισχύσει το εξής: Το ετήσιο εισόδημα από μισθούς θα μειώσει ισόποσα το τεκμαρτό εισόδημα που θα του προσδιορίσουν τα αντικειμενικά κριτήρια. Ο,τι απομείνει από το τεκμαρτό αυτό εισόδημα μετά την αφαίρεση αυτή (αν απομείνει) θα συγκριθεί με το λογιστικώς προσδιοριζόμενο καθαρό του εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα προκειμένου να προκύψει ποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο και να ληφθεί υπ’ όψιν ως το τελικό ποσό του φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο στη συνέχεια θα προστεθεί στο ετήσιο εισόδημα από μισθούς και θα φορολογηθεί ενιαία με την κλίμακα των μισθωτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ