Ένωση Αγρινίου: Πρόσληψη πτυχιούχου Οικονομικής Κατεύθυνσης

O Α. Σ. Ένωση Αγρινίου προτίθεται να προβεί στην άμεση πρόσληψη πτυχιούχου Οικονομικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α΄ Τάξης.

Ένωση Αγρινίου

O Α. Σ. Ένωση Αγρινίου προτίθεται να προβεί στην άμεση πρόσληψη πτυχιούχου Οικονομικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α΄ Τάξης.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον πενταετή
  • Εμπειρία σε ΕΛΠ-διπλογραφικά βιβλία – ηλεκτρονικά βιβλία MY DATA
  • Πολύ καλή γνώση και χρήση Η/Υ-εφαρμογών MS Office- πληροφοριακού συστήματος (ERP)
  • Δημιουργία και παρακολούθηση συστημάτων κοστολόγησης και μέτρησης της αποδοτικότητας της επιχείρησης και επιμέρους τμημάτων
  • Εμπειρία σε επιχειρησιακό σχεδιασμό και σύνταξη μελετών για επενδυτικά σχέδια
  • Γνώση Αναπτυξιακών προγραμμάτων και ΕΣΠΑ -συντονισμός εργασιών για την διεκπεραίωση των υποβολών σε προγράμματα
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: easa@easagr.gr