ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑγροτικα ΝεαΈνωση Αγρινίου: Παράταση αιτήσεων και για την Εξισωτική Αποζημίωση (ΔΕΙΤΕ ΠΙΝΑΚΑ)

Ένωση Αγρινίου: Παράταση αιτήσεων και για την Εξισωτική Αποζημίωση (ΔΕΙΤΕ ΠΙΝΑΚΑ)

Ένωση Αγρινίου: Παράταση αιτήσεων και για την Εξισωτική Αποζημίωση (ΔΕΙΤΕ ΠΙΝΑΚΑ)

Τροποποίηση και αντικατάσταση της 1847/51107/24-04-2016 (ΦΕΚ 1275/Β΄/2016) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εφαρμογή του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014-2020».

Έως τις 15 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εξισωτικής αποζημίωσης σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το ποσό που θα λάβουν οι αγρότες σε πρώην μειονεκτικές περιοχές θα ανέρχεται στα 6,48 ευρώ ανά στρέμμα για το 2019, ενώ για το 2020 θα είναι μειωμένο κατά 50% (3,24 ευρώ το στρέμμα). Το ποσό για τις ορεινές ορίζεται στα 12,5 ευρώ και για τις νέες μειονεκτικές στα 8,1 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου και στο Τμήμα Επιδοτήσεων, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο και στα υποκαταστήματα του Συνεταιρισμού. Τηλ.:  2641.0.69013-69034.

Δικαιούχοι – Κριτήρια επιλεξιμότητας – Δεσμεύσεις δικαιούχων μέτρου 13.1. 

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία:

α) Είναι ενεργοί γεωργοί.

β) βα) Ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών της.
ββ) Για τα έτη εφαρμογής 2016-2018 (έτη προ της νέας οριοθέτησης), ασκούσαν γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών της.

γ) Είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.

 1. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

α) Να διατηρούν την εκμετάλλευση με την οποία εντάσσονται στο Μέτρο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης

β) Ανάλογα με τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαμβάνει η εκμετάλλευση τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική Εγκύκλιο εκάστου έτους της Αρμόδιας Διεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών 7 / 22 (ΕΕ) 1306/2013, 640/2014 και 809/2014, και της 1791/74062/02.07.2015 υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.

Κριτήρια επιλογής των δικαιούχων υπομέτρου 13.2 

pinakas

 1. Σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο οποίο έχει ενσωματωθεί η νέα οριοθέτηση των περιοχών εφαρμογής του Μέτρου 13, δεν υφίστανται κριτήρια επιλογής στο Υπομέτρο 13.2.
 2. α) Για τα έτη εφαρμογής 2016-2018 (έτη προ της νέας οριοθέτησης), ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής

β) Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι παραγωγοί που έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία στο πρώτο κριτήριο και αν αυτή συμπίπτει, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ? εξής.

γ) Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγούνται οι μικρότεροι σε ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής τους.

Ύψος της Ενίσχυσης

 1. Υπομέτρο 13.1

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών της περ. α) της παρ. 1 8 / 22 του άρθρου 4 και καθορίζεται στα 125 ευρώ ανά εκτάριο, υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου 4.

 1. Υπομέτρο 13.2 

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών και καθορίζεται στα 81 ευρώ ανά εκτάριο, υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου 4 και β) της υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 4.

Στους δικαιούχους των περιοχών αυτών θα συνεχίσουν να χορηγούνται ενισχύσεις για τα έτη εφαρμογής 2019 και 2020 σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 5 καν. (ΕΕ) 1305/2013, όπως αυτός ισχύει. Η ετήσια ενίσχυση θα αποτελεί φθίνον ποσοστό της ενίσχυσης που ισχύει κατά την περίοδο 2014-2020, χωρίς να υπερβαίνει το 80% της μέσης ενίσχυσης που καθορίζεται κατά την περίοδο 2014-2020, και καθορίζεται στα 64,80 ευρώ ανά εκτάριο για το 2019 και στα 32,40 ευρώ ανά εκτάριο για το 2020, υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου 4.

 1. Υπομέτρο 13.3

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα των περιοχών της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 4 και καθορίζεται στα 81 ευρώ ανά εκτάριο, υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου 4.

4.Σε όλες τις κατηγορίες περιοχών των παραγράφων 1 έως 3, το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως: 

 • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης,
 • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης,
 • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha: χορηγείται 50% της ενίσχυσης,
 • Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση.
 • Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω.
 • Για τις εκτάσεις της παρ. 2, θα ενισχύονται κατά προτεραιότητα οι εκτάσεις της περ. α) της εν λόγω παραγράφου.
 1. Για τα έτη εφαρμογής 2016-2018 (έτη προ της νέας οριοθέτησης), η ενίσχυση για τις περιοχές της παρ. 2 του άρθρου 4 είναι 95 ευρώ ανά εκτάριο, υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου 4.

Υποβολή αιτήσεων στήριξης/πληρωμής

Υποβολή Αίτησης 

Η Αίτηση στήριξης αποτελεί παράλληλα αίτηση πληρωμής και υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του και συγκεκριμένα:

 • είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος,
 • είτε μέσω ενός πιστοποιημένου Φορέα υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς (οριστικοποίηση) στο Ολοκληρωμένο Σύστημα, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Η διαδικασία υποβολής, καθώς και ο τρόπος υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ορίζονται με σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το υπογεγραμμένο αντίτυπο παραλαμβάνεται τηρείται και φυλάσσεται μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το γεωργό.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο πιστοποιημένος φορέα υποβολής της αίτησης τηρούν φάκελο σε ηλεκτρονική μορφή. Ο παραγωγός υποχρεούται σε οποιοδήποτε έλεγχο να προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά. Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της είναι της αποκλειστικής ευθύνης του αιτούντα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

α) Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (μόνο για φυσικά πρόσωπα)

β) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας.

γ) Για την περίπτωση παράτασης του χρόνου ασφάλισης (άνω των 67 ετών), έγγραφο – βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου που πιστοποιεί και επιβεβαιώνει την εν λόγω παράταση. Η υποβολή τους δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί και καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους ή σε αίτηση προγενέστερου έτους και δεν υπάρχουν μεταβολές.

Διόρθωση – Ανάκληση αιτήσεων στήριξης/πληρωμής πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους 

Οι αιτούντες μπορούν να διορθώνουν την αίτηση στήριξης/πληρωμής και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση.

Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος (στην περίπτωση που έχουν υποβάλλει μέσω αυτής της διαδικασίας την αρχική αίτηση), είτε μέσω του πιστοποιημένου Φορέα υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης τη σχετική διόρθωση.

Εφόσον η διόρθωση αφορά στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αυτά υποβάλλονται εκ νέου ώστε να αντικατασταθούν. Πέραν των ανωτέρω, οι αιτούντες δύνανται να ανακαλέσουν την αίτηση στήριξης/πληρωμής εν όλο ή εν μέρει μετά από αίτημα τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. 809/2014.

Το εν λόγω αίτημα επαναφέρει τον αιτούντα στη θέση που βρίσκονταν πριν υποβάλλει τα εν λόγω έγγραφα ή τμήματα των εν λόγω εγγράφων που ανακαλεί.

Ένωση Αγρινίου: Έως 1η Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων μεταβίβασης βασικής ενίσχυσης

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr