ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑγροτικα ΝεαΈνωση Αγρινίου: Χρηματοδότηση μέχρι 200.000 ευρώ για επενδύσεις εξοικονόμησης νερού

Ένωση Αγρινίου: Χρηματοδότηση μέχρι 200.000 ευρώ για επενδύσεις εξοικονόμησης νερού

Ένωση Αγρινίου: Χρηματοδότηση μέχρι 200.000 ευρώ για επενδύσεις εξοικονόμησης νερού

Στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου μπορούν να απευθύνονται όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν πώς θα χρηματοδοτηθούν για να υλοποιήσουν επενδύσεις εξοικονόμησης ύδατος, ύψους μέχρι 200.000 ευρώ,  και να υποβάλουν αιτήσεις. Μικρά φωτοβολταϊκά και αρδευτικό εξοπλισμός στις επιλέξιμες δαπάνες σχετικού προγράμματος.

Η προκήρυξη του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» άνοιξε και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 4.1.2: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Δράση 4.1.2 με χρηματοδότηση έως 200.000 ευρώ

Ενίσχυση επενδύσεων στις έγγειες βελτιώσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, γεωτρήσεις, δεξαμενές, εξοπλισμό για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας κ.α.

Ενισχύσεις έως 150.000 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα – έως 200.000 ευρώ για τις συλλογικές επενδύσεις. Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης: έως και 15/07/2021.

Στόχοι της Δράσης 4.1.2 είναι:

1. Η αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία με την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήματα.

2. Η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας χρήσης ύδατος με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων στη γεωργία.

3. Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του ύδατος.

4. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν.
Δικαιούχοι:

α. Οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:
• Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα.
• Να έχουν υποβάλλει ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
• Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
• Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι. Οι συντάξεις αναπηρίας του άρθρου 5, παράγραφοι α, β και γ του Ν.1287/1982 (123 Α΄) κρίνονται κατά περίπτωση.

β. Οι υποψήφιοι νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου πρέπει:
• Να έχουν υποβάλλει ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
• Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
• Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων.
• Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
• Να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

γ. Επιλέξιμα συλλογικά σχήματα μπορεί να είναι οι ομάδες παραγωγών, οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών της ΥΑ 397/18235/24-2-2017 (ΦΕΚ 601 Β’), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και τα συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ και πρέπει:
• Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο. Τα λοιπά συλλογικά σχήματα να είναι αναγνωρισμένα.
• Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος.
• Να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου.
• Να εμφανίζουν, τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης, μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000€ και κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήματα συστάθηκαν εντός της προηγούμενης τριετίας από το έτος υποβολής καθώς, για τους σκοπούς της παρούσας, θεωρούνται νεοσύστατα.
• Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.
• Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.

Επιλέξιμες δαπάνες
• Αρδευτικά συστήματα χαμηλής πίεσης.
• Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης (γεωργία ακριβείας).
• Δεξαμενές (πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) όγκου έως 500 κ.μ. που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους που πληρούνται κυρίως από όμβρια ύδατα.
• Δεξαμενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση ομβρίων υδάτων.
• Μηχανολογικός εξοπλισμός που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).
• Νέες γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα, αλλά και εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων.
• Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό σύστημα ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου.
• Γενικές δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Οικονομική στήριξη
Η δράση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Η χρηµατοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συµµετοχή. Η δηµόσια δαπάνη χορηγείται µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου, απολογιστικά, δηλαδή µετά την υλοποίηση των επενδύσεων, την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρµόδια όργανα, µε βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιµες από αυτά.

Τα όρια του αιτούµενου προϋπολογισµού των αιτήσεων στήριξης είναι:
• 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.
• 200.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 200.000 ευρώ.
Η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται από 35% έως το 85% του αιτούμενου προϋπολογισμού και καθορίζεται από:
• Τον τόπο μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου.
• Την κατάσταση του υδατικού συστήματος από το οποίο εξυπηρετείται το σημείο υδροληψίας.
• Το ποσοστό δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος όπως αυτό προσδιορίζεται σε σχετική μελέτη.
• Την ηλικία του δικαιούχου κάτω των 41 ετών ή την ένταξή του στο μέτρο Νέων Γεωργών κατά την τελευταία πενταετία.
• Τη συλλογικότητα της επένδυσης.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση ΕΔΩ.

«Εναρκτήριο λάκτισμα» για την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου του Μύτικα

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr