ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΟικονομιαΕΝΦΙΑ: Χάνουν την έκπτωση όσοι δεν ασφάλισαν για πλημμύρες διαμερίσματα σε ορόφους!

ΕΝΦΙΑ: Χάνουν την έκπτωση όσοι δεν ασφάλισαν για πλημμύρες διαμερίσματα σε ορόφους!

ΕΝΦΙΑ: Χάνουν την έκπτωση όσοι δεν ασφάλισαν για πλημμύρες διαμερίσματα σε ορόφους!

Χάνουν το δικαίωμα έκπτωσης έως 10% επί του ΕΝΦΙΑ του 2024 εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βρίσκονται σε ορόφους, όχι επειδή έχουν ανασφάλιστα τα ακίνητά τους αλλά επειδή δεν τα ασφάλισαν από τον κίνδυνο ζημιών εξαιτίας πλημμύρας προκληθείσας από φυσική καταστροφή, δηλαδή για μια πιθανότητα κινδύνου μηδαμινή.

Οι ατυχήσαντες αυτοί ιδιοκτήτες, όπως ήταν λογικό, έκαναν ασφάλιση μόνο έναντι των κινδύνων για ζημιές από φυσικές καταστροφές λόγω σεισμού και πυρκαγιάς. Για τον κίνδυνο ζημιών λόγω πλημμύρας από φυσική καταστροφή δεν… προνόησαν να ασφαλίσουν τα ακίνητά τους, επειδή αυτά είναι διαμερίσματα τα οποία βρίσκονται σε ορόφους, δηλαδή πολλά μέτρα πάνω από τη γη, οπότε δεν αντιμετωπίζουν κανέναn κίνδυνο καταστροφής λόγω πλημμύρας από έντονα καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, επειδή η σχετική διάταξη (παράγραφος 7Ζ του άρθρου 3 του N. 4223/2013) προβλέπει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατοχύρωση της έκπτωσης είναι το ακίνητο να έχει ασφαλιστεί ταυτόχρονα και για τους τρεις κινδύνους λόγω φυσικών καταστροφών, δηλαδή και για σεισμό και για πυρκαγιά και για πλημμύρα που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα, οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες χάνουν το δικαίωμα έκπτωσης!

Το απίστευτο κι όμως αληθινό αυτό γεγονός το διαπίστωσαν πολλοί από τους εν λόγω ιδιοκτήτες όταν εισήλθαν στην πρόσφατα τεθείσα σε λειτουργία εφαρμογή της ΑΑΔΕ για να υποβάλουν τις αιτήσεις λήψης της έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα, αντιλήφθηκαν ότι αποκλείονται από το δικαίωμα έκπτωσης, επειδή το συμβόλαιο ασφάλισης που είχαν κάνει και είχε αναρτηθεί στην εφαρμογή από την ΑΑΔΕ δεν προέβλεπε ασφάλιση από κίνδυνο καταστροφής λόγω πλημμύρας προκληθείσας από φυσικά φαινόμενα.

Απώλεια του δικαιώματος έκπτωσης όμως δεν αντιμετωπίζουν μόνο χιλιάδες ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, αλλά και πολλοί άλλοι ιδιοκτήτες που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η σχετική νομοθετική ρύθμιση, αλλά έχουν κάνει ξεχωριστά ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε έναν από τους τρεις κινδύνους -σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας- ή έχουν δύο ξεχωριστά συμβόλαια, π.χ. ένα για σεισμό και πυρκαγιά και ένα για πλημμύρα. Και στις περιπτώσεις αυτές, το σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή των αιτήσεων, διότι ο συσχετισμός του ασφαλισμένου ακινήτου επιτρέπεται να γίνει μόνο με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο και όχι με περισσότερα ξεχωριστά συμβόλαια.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 7Ζ του N. 4223/2013 και την υπ’ αριθμόν Α.1014/2024 κοινή απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη, και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή:

1 Οι αιτήσεις για τη χορήγηση της έκπτωσης έως 10% στον ΕΝΦΙΑ για κατοικίες ασφαλισμένες από κινδύνους ζημιών από φυσικές καταστροφές, δηλαδή από σεισμούς, πυρκαγιές και πλημμύρες, πρέπει να υποβάλλονται μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου σε ειδική εφαρμογή στην πλατφόρμα myPROPERTY της ΑΑΔΕ.

2 Η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί ασφαλισμένης για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα κατοικίας, εφόσον το δικαίωμα αυτό αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), στον Πίνακα 1: Στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού και κτισμάτων (εντός και εκτός σχεδίου), στη στήλη 15 «Κτίσμα- Είδος δικαιώματος», με κωδικούς 1 έως 13.

3 Κατοικία θεωρείται κάθε κτίσμα, μαζί με τα παρακολουθήματά του, το οποίο αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) στον Πίνακα 1, στη στήλη 9 «Κατηγορία Ακινήτου», με κωδικό 1 «Κατοικία ή Διαμέρισμα πλην μονοκατοικίας» ή 2 «Μονοκατοικία». Η κατοικία μπορεί να αποτελείται από έναν ή περισσότερους ΑΤΑΚ.

4 Για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ απαιτείται κατά το έτος που προηγείται από αυτό της χορήγησης μείωσης:
α) Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος,
β) η ασφάλιση να καλύπτει σωρευτικά τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών εντός του ίδιου έτους,
γ) το ασφαλισμένο κεφάλαιο και για τους τρεις κινδύνους του προηγούμενου εδαφίου να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία. Για τον υπολογισμό της αξίας ανακατασκευής λαμβάνεται υπόψη η συνολική επιφάνεια των κύριων και βοηθητικών χώρων της κατοικίας, όπως αναγράφονται στις στήλες 12 και 13 του Πίνακα 1 του Ε9, για τον Aριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑTAK) ή τους ΑΤΑΚ που αποτελεί ή αποτελούν την κατοικία.

5 Η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ειδικά για το 2024 η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

6 Το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών θεωρείται ότι συμπληρώνεται και όταν η κατοικία ασφαλίζεται με ένα ή περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια στην ίδια ή σε διαφορετική ασφαλιστική επιχείρηση με συνολική διάρκεια ασφάλισης τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών εντός του ίδιου έτους.

7 Σε περίπτωση που στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο γίνουν τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους ως προς την ασφαλισμένη αξία της κατοικίας ή/και ως προς το είδος των καλυπτόμενων κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας, λαμβάνεται υπόψη μόνο το χρονικό διάστημα της ασφάλισης για το οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MYPROPERTY

Βήμα βήμα η διαδικασία για τους ιδιοκτήτες

1 Η μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγείται μέσω υποβολής αίτησης σε ειδική εφαρμογή στην πλατφόρμα myPROPERTY της ΑΑΔΕ. Με τη νέα ψηφιακή εφαρμογή χορηγείται κεντρικά η μείωση του ΕΝΦΙΑ, καθώς τα στοιχεία των ασφαλισμένων κατοικιών που δηλώνουν οι φορολογούμενοι διασταυρώνονται με τα δεδομένα που έχουν παράσχει στην ΑΑΔΕ οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

2 Η κατοχύρωση του μειωμένου κατά 10% ΕΝΦΙΑ 2024 διασφαλίζεται με διαδικασία που περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

α) Οι πολίτες, έως τις 22 Φεβρουαρίου 2024, πρέπει να υποβάλουν αίτηση, επιλέγοντας τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) κάθε ασφαλισμένης κατοικίας και στη συνέχεια συσχετίζοντάς τον με τα διαθέσιμα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

β) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επιβεβαιώνουν, έως τις 11 Μαρτίου 2024, την αντιστοίχιση της ασφαλισμένης κατοικίας με τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

γ) Η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα χορηγείται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, με την έκδοση και ανάρτηση του εκκαθαριστικού σημειώματος του ΕΝΦΙΑ του έτους 2024, στο λογαριασμό του φορολογούμενου στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ (aade.gr).

Ειδικές περιπτώσεις

  • Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2024 σχετικά με ασφαλισμένες κατοικίες που αποκτήθηκαν εντός του έτους 2023 αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβληθεί αίτηση κατοχύρωσης της μείωσης του ΕΝΦΙΑ, μέσω της εφαρμογής. Συνεπώς, πολίτες που τυχόν δεν θα δουν στην εφαρμογή ακίνητα που απέκτησαν το 2023, πρέπει να ελέγξουν εάν υποβλήθηκε γι’ αυτά δήλωση Ε9 και αν όντως αυτό δεν έγινε, θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση αυτή πριν εισέλθουν εκ νέου στην εφαρμογή.
  • Στις περιπτώσεις ασφάλισης για λογαριασμό τρίτου ή ιδίου και για λογαριασμό τρίτου, το πρόσωπο που έχει συνάψει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να συμπληρώσει στην εφαρμογή τους ΑΦΜ των προσώπων που έχουν δικαίωμα στο ακίνητο, προκειμένου η ΑΑΔΕ να τα ενημερώσει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να υποβάλουν κι εκείνα αίτηση έως τις 22/02/2024.

Άλλος Άνθρωπος: Πρώην εθελοντής καταγγέλλει – “Βρεφικά γάλατα και πάνες από δωρεές εξαφανίζονταν”

τελευταια νεα →

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ