ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΚοινωνικα ΝεαΕνεργοποιήθηκε το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ 2015

Ενεργοποιήθηκε το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ 2015

Ενεργοποιήθηκε το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ 2015

Απαραίτητο για τις μεταβιβάσεις ακινήτων

Ενεργοποιήθηκε το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ 2015

Σε ποιους χορηγείται ηλεκτρονικά και σε ποιους χειρόγραφα

 

Ενεργοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ 2015, ενώ η έκδοσή του θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Περιουσιολογίου του Taxisnet.

Στην εγκύκλιο της ΓΓΔΕ περιλαμβάνονται όλες οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την έκδοση του πιστοποιητικού, που είναι απαραίτητο πλέον για τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Επίσης σε αυτό αναφέρονται και οι εξαιρέσεις από την ηλεκτρονική έκδοση, για τη χορήγησή του από τις Δ.Ο.Υ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο από το 2015 το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ προσκομίζεται από τον φορολογούμενο, που είναι υποχρεωμένος να δηλώνει το ακίνητο ή το δικαίωμα του σε αυτό, στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Ανεξάρτητα αν η δήλωση υποβάλλεται απ’ αυτόν ή συντίθεται μηχανογραφικά.

Το πιστοποιητικό προσκομίζεται απ’ όλους τους φορολογούμενους που συμβάλλονται στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο για τα έτη 2010 έως και 2014, εφόσον ήταν υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν το ακίνητο ή τα δικαιώματά τους πάνω σ’ αυτό, στις δηλώσεις ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ των αντίστοιχων ετών. Στα επόμενα έτη, το πιστοποιητικό προσκομίζεται για τα αντίστοιχα πέντε προηγούμενα, ενώ υπεύθυνος για τη χορήγηση του πιστοποιητικού με χειρόγραφη διαδικασία είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που ήταν αρμόδιος για την παραλαβή η τη σύνθεση των δηλώσεων ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ τα αντίστοιχα έτη.

Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ εκδίδεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός αν πρόκειται για:

1) Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται για αποβιώσαντα.
2) Πιστοποιητικό νομικών προσώπων για τα έτη 2010 έως και 2013.
3) Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε φορολογούμενο ο οποίος έχει ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές ΦΑΠ. και ΕΝΦΙΑ.
4) Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται με παρακράτηση του αναλογούντος φόρου.
5) Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη λήψη του, με ειδικό προς τούτο πληρεξούσιο. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, χρησιμοποιείται τούτο.

Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του.

Αναλυτικά οι διαδικασίες χορήγησής του:

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού σε νομικά πρόσωπα:

Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα έτη 2010 έως και 2013 χορηγείται από τον αρμόδιο, προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., στον οποίο υποβάλλεται σχετική αίτηση, ενώ το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ έτους 2014 και επομένων ετών χορηγείται ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση κληρονομιάς περιουσίας που τελεί υπό εκκαθάριση, η οποία έχει καταληφθεί υπέρ νομικού προσώπου με τον όρο της εκτέλεσης κοινωφελών ή φιλανθρωπικών έργων, το πιστοποιητικό χορηγείται στον εκτελεστή διαθήκης, για το διάστημα που τη διαχειρίζεται και τη διοικεί, ή σε πρόσωπα που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτόν.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου το οποίο έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή βρίσκεται κάτω από αναγκαστική διαχείριση, το πιστοποιητικό χορηγείται στον εκκαθαριστή ή στον προσωρινό διαχειριστή του νομικού προσώπου, ανάλογα, ή σε πρόσωπα που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτούς.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου το οποίο έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, το πιστοποιητικό χορηγείται στο σύνδικο της πτώχευσης ή σε πρόσωπα που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτόν.

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού σε φυσικά πρόσωπα:

Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ εκδίδεται ηλεκτρονικά σε φυσικό πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet. Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εκδίδεται για κάθε Α.ΤΑ.Κ. χωριστά.

Δεν χορηγείται το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για δικαιώματα επί αγροτεμαχίων φυσικών προσώπων για τα έτη 2010 έως και 2013. Στις περιπτώσεις αυτές δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

Για τη μεταγραφή ή την καταχώριση πράξης αποδοχής κληρονομιάς, το πιστοποιητικό ή την υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, υποχρεούται να το προσκομίζει ο κληρονόμος, ο οποίος ήταν υπόχρεος στην υποβολή δήλωσης για τα αντίστοιχα έτη. Για τα υπόλοιπα έτη, μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε ετών, προσκομίζεται από τον κληρονόμο για τον αποβιώσαντα πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, το οποίο χορηγείται χειρόγραφα από τον αρμόδιο, προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. του αποβιώσαντος, μετά από αίτηση των νομιμοποιούμενων κληρονόμων ή ενός εξ αυτών.

Χορήγηση πιστοποιητικού σε ειδικές περιπτώσεις:

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη ή η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ και ο φορολογούμενος έχει ανεξόφλητες οφειλές από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των ΦΑΠ. και ΕΝΦΙΑ, οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής, υποβάλλει αίτηση και το πιστοποιητικό χορηγείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. αφού συμπληρωθεί το υπόδειγμα 3.

Προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό αυτό ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

α) Αφού διαπιστωθεί από το τμήμα συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. ότι το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου περιλαμβάνεται με τα ίδια στοιχεία στη δήλωση ΦΑΠ. και ΕΝΦΙΑ για όσα έτη αιτείται το πιστοποιητικό, υπολογίζεται ο επιμεριστικά αναλογών φόρος ακίνητης περιουσίας ανά έτος, με τα λοιπά στοιχεία της βεβαίωσης του φόρου.

Στο ίδιο υπόδειγμα αναγράφεται το σύνολο των αναλογούντων ΦΑΠ. και ΕΝΦΙΑ, που αφορούν ακίνητα για τα οποία ο φορολογούμενος έχει ήδη λάβει πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του ιδίου έτους, καθώς και το σύνολο του φόρου που πρέπει να καταβληθεί, προκειμένου να χορηγηθεί το οικείο πιστοποιητικό.

β) Το τμήμα εσόδων της Δ.Ο.Υ. αναγράφει το υπόλοιπο του φόρου, που πρέπει να καταβληθεί, τις προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα επ’ αυτού, το συνολικό ποσό και τα στοιχεία του χρέους προς καταβολή. γ) μετά την εξόφληση του ποσού επισυνάπτονται στην αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού το συμπληρωμένο υπόδειγμα 3 της παρούσας καθώς και φωτοτυπίες του ηλεκτρονικού αποδεικτικού καταβολής ή του διπλοτύπου είσπραξης.

Μπάμπης Τσιρώνης

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr