ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΗ ΕΛ.ΑΣ για την διακοπή κυκλοφορίας στην Γέφυρα Μπανιά

Η ΕΛ.ΑΣ για την διακοπή κυκλοφορίας στην Γέφυρα Μπανιά

Η ΕΛ.ΑΣ για την διακοπή κυκλοφορίας στην Γέφυρα Μπανιά

«Περί διακοπής της κυκλοφορίας στην Γέφυρα Μπανιά της Επαρχιακής Οδού Θέρμου – Ναυπάκτου, λόγω επικινδυνότητας».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

1.      Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2.      Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3.      Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4.      Το υπ’ αριθ. 321733/5719 από 03/12/2020 έγγραφο της Π.Ε. Αιτωλ/νιας / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.

5.      Την υπ’ αριθ.  2501/14/374-α από 03/12/2020 αναφορά του Α.Τ. Θέρμου και,

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία  πεζών και οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Θέρμου – Ναυπάκτου,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ (1)

1.    Την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας για όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Επαρχιακής Οδού Θέρμου – Ναυπάκτου, στη Γέφυρα Μπανιά, για λόγους επικινδυνότητας αυτής (κίνδυνος υποχώρησης καταστρώματος).

2.    Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω τοπικών παρακαμπτήριων οδών.

3.    Η ανωτέρω ρύθμιση θα ισχύσει μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ (2)

1. Με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ.  – ΛΙΑΡΟΣ Χ. Α.Τ.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και το υπ’ αριθ. (4) σχετικό έγγραφο.

2. Το Α.Τ. Θέρμου, για το χρονικό διάστημα των εργασιών αυτών και μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα αρμοδιότητάς του, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης από την ανάδοχο εταιρεία και μέχρι την οριστική αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Α.Τ. Θέρμου.

 

Ο Διευθυντής
Δημήτριος Ν. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

ΕΛ.ΑΣ- Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα covid-19: 78 παραβάσεις στη Δυτ. Ελλάδα

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr