ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕλλαδαΈκτακτη τροπολογία από την κυβέρνηση για τις περιοχές σε έκτακτη ανάγκη: Στο Υποδομών η αρμοδιότητα των έργων αποκατάστασης

Έκτακτη τροπολογία από την κυβέρνηση για τις περιοχές σε έκτακτη ανάγκη: Στο Υποδομών η αρμοδιότητα των έργων αποκατάστασης

Έκτακτη τροπολογία από την κυβέρνηση για τις περιοχές σε έκτακτη ανάγκη: Στο Υποδομών η αρμοδιότητα των έργων αποκατάστασης

Έμμεση παραδοχή του προβληματικού νομοθετικού πλαισίου, το οποίο κατακερμάτιζε τις ευθύνες για τη μη εκτέλεση ή την λανθασμένη εκτέλεση και τις καθυστερήσεις κρίσιμων έργων σε πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές, αποτελεί η τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αφορά τις διαδικασίες κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Με fast track διαδικασίες και με απευθείας αναθέσεις, η κεντρική κυβέρνηση αφαιρεί επί της ουσίας την αρμοδιότητα των έργων αποκατάστασης, αλλά και των αντιπλημμυρικών έργων από φορείς όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση (δήμοι και περιφέρειες), καθώς ορίζεται ότι στο εξής το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα είναι αυτό που θα «τρέχει» και θα επιβλέπει τα έργα, ακόμα και αν αυτά δεν ανήκουν στις αρμοδιότητές του. Επιπλέον ανοίγει παράθυρο και για την επίταξη εκτάσεων προς απαλλοτρίωση.

Το υπουργείο και ενώ ολόκληρα χωριά της Θεσσαλίας παραμένουν βυθισμένα στη λάσπη, παραδέχεται την έως τώρα αναποτελεσματική και αργή διαχείριση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών, καθώς στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αναφέρεται σαφώς στην ανάγκη να αποφευχθούν «καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών στις υποδομές προκαλούν ανυπέρβλητα εμπόδια στην ασφαλή διαβίωση και μετακίνηση προσώπων και αγαθών, προβλήματα εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή περιοχής».

Συγκεκριμένα με την τροπολογία, η οποια κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τη δικαστική αστυνομία, το οποίο συζητείται σήμερα στη Βουλή, ορίζεται ότι στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας και απαιτείται κατεπείγουσα εκτέλεση έργων που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με την αποκατάσταση των υποδομών τους, το υπουργείο θα μπορεί να αναλαμβάνει μέσω των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του, το σχεδιασμό, την ανάθεση και την εκτέλεση των κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών, ακόμα και όταν αυτά δεν υπάγονται στις αρμοδιότητές του. Δε γίνεται, πάντως, σαφέστερη αναφορά στο είδος ή τον προυπολογισμό των έργων.

Η ανάληψη της ευθύνης για έργα που δεν υπάγονται στις αρμοδιότητές του, θα γίνεται με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπουργού Υποδομών, στην οποία θα περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή των σχετικών έργων.

Με αποφάσεις του υπουργού θα εξειδικεύονται τα προς εκτέλεση έργα που είναι κατεπείγοντα και αναγκαία αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις υποδομές και δεν περιλαμβάνουν εργασίες συμπλήρωσης ή επέκτασης με την εξαίρεση των απολύτως απαραίτητων συνοδών έργων, ιδίως αντιπλημμυρικής προστασίας στο σύνολο της λεκάνης απορροής.

Για την ανάθεση των συγκεκριμένων θα αρκεί σύνταξη και έγκριση εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής του τεύχους τεχνικής περιγραφής των προς εκτέλεση εργασιών, του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσής τους, του προϋπολογισμού δημοπράτησης και του τεύχους Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

Για τη σύνταξη των στοιχείων αυτών το υπουργείο θα μπορεί να προσλάβει Νομικούς και Τεχνικούς Συμβούλους σε αριθμό που δεν καθορίζεται, αλλά θα προκύπτει από απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Η σύναψη σύμβασης των συμβούλων μάλιστα θα προχωρά χωρίς να απαιτείται γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων’Εργων του υπουργείου και χωρίς να απαιτείται χρησιμοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Επιπλέον θα επιτρέπετα η κατά παρέκκλιση απόσπαση στο υπουργείο για 2 + 2 χρόνια υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, αλλά και η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Τις μελέτες και το κόστος τους θα αναλαμβάνει ο ανάδοχος κάθε έργου, ενώ εκτός των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, η τροπολογία ανοίγει το δρόμο και για την επίταξη εκτάσεων: «Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις εκτάσεων για εκτέλεση έργου του παρόντος διενεργούνται με τη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, Α’ 17), χωρίς να αποκλείεται και διαδικασία επίταξης των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων μετά των συστατικών τους και των επικειμένων, για την έγκριση της οποίας δεν απαιτείται γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων του Υπουργείου και Μεταφορών», αναφερεται στην τροπολογία.

Πώς θα επιλέγονται οι ανάδοχοι

Κατά τη διαδικασία επιλογής του αναδόχου θα προσκαλούνται τουλάχιστον τρεις εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση έργων αντίστοιχης κατηγορίας υποδομών, οι οποίες θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους εντός 10 ημερών.

Αποκλειστικό κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Στο τίμημα θα περιλαμβάνονται:

  • η εκπόνηση όλων των μελετών
  • οι δαπάνες για το σύνολο των υποχρεώσεων εκ μέρους του αναδόχου,
  • το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου,
  • οι πάσης φύσεως απρόβλεπτες δαπάνες κατά την κατασκευή του έργου,
  • οι δαπάνες για την εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριωμένων ακινήτων
  • οι δαπάνες για την εκπόνηση και υλοποίηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης.

Επίσης ορίζεται ότι καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου οφειλόμενες σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, δε δημιουργούν δικαίωμα αίτησης αποζημίωσης εκ μέρους αναθέτουσας αρχής, ούτε στην περίπτωση αναθεώρησης τιμών.

Με δεύτερο άρθρο της τροπολογίας προβλέπεται χορήγηση αποζημίωσης εκτός των μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής, και στα μέλη των κλιμακίων αυτοψιών και των ομάδων υποστήριξης.

Επίσης η ίδια τροπολογία ορίζει ότι στα κτίσματα που επλήγησαν από τις πλημμύρες, καλύπτονται τα έξοδα έκτακτου ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης αδεισύχου εγκαταστάτη (ΥΔΕ). Οι πιστώσεις που προκύπτουν καλύπτονται από ειδικό λογαριασμό, ενώ γι΄αυτό το σκοπό, θα διατεθεί ποσό έως 12 εκατομμυρίων ευρώ. Με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών θα καθορίζονται οι δικαιούχοι, η διαδικασία, το ύψος οικονομικής ενίσχυσης ανά παροχή, τα δικαιολογητικά, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους.

Το ποσό που θα διατεθεί είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δε δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα.

Τέλος με την ίδια τροπολογία, δίνεται μία ακόμα παράταση στην αναστολη έκδοσης οικοδομικών αδειών στον Υμηττό έως και το τέλος της χρονιάς καθώς παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα ύστερα από πολλά χρόνια, η έκδοση του απαραίτητου Προεδρικού Διατάγματος.

Πηγή: ethnos.gr

Θεσσαλονίκη: Βίντεο του Οργανισμού Τουρισμού διαφημίζει τη λέξη «μ@λ@κ@ς» ως σήμα κατατεθέν για να προσελκύσει επισκέπτες

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ