ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΔρομολογείται νέο μικρό υδροηλεκτρικό έργο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην Αιτωλοακαρνανία

Δρομολογείται νέο μικρό υδροηλεκτρικό έργο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην Αιτωλοακαρνανία

Δρομολογείται νέο μικρό υδροηλεκτρικό έργο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην Αιτωλοακαρνανία

Δρομολογείται νέο μικρό υδροηλεκτρικό έργο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην Αιτωλοακαρνανία.

Συγκεκριμένα, εγκρίνονται οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου με τίτλο: “Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ‘Μακρινό’, Συνολικής Ισχύος 10,1 MW στον Ποταμό Εύηνο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας” στις Δ.Ε. Μακρυνείας, Χάλκειας, Ναυπάκτου και Θέρμου των Δήμων Αγρινίου, Ναυπακτίας και Θέρμου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Φορέας του Έργου είναι η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 10,1 MW, επί του ποταμού Εύηνου, στον Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Το φράγμα υδροληψίας βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Μακρυνείας, του Δήμου Αγρινίου και της Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας, του Δήμου Ναυπακτίας. Η σήραγγα και ο σταθμός παραγωγής χωροθετούνται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας. Ειδικότερα, το φράγμα υδροληψίας βρίσκεται 3,4 km Ν-ΝΑ του οικισμού Μακρινού. Με την κατασκευή του φράγματος δημιουργείται λεκάνη κατάκλυσης, η οποία βρίσκεται επιπλέον εντός των ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων Θέρμου, του Δήμου Θέρμου και Ναυπακτίας, του Δήμου Ναυπακτίας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κυρίων τμημάτων του έργου παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω (οι τιμές των χαρακτηριστικών των οποίων αναφέρονται κατά προσέγγιση):

  • Υπερπηδητό φράγμα από σκυρόδεμα με υπερχειλιστή, μήκους στέψης 149,24 m. Το πλάτος της στέψης του φράγματος είναι 7,0 m και το ύψος του φράγματος στο μέσο του υπερχειλιστή 25,0 m, από την επιφάνεια φυσικού εδάφους στη στάθμη + 76,5 m, μέχρι τη στάθμη στέψης του φράγματος +102,20 m. Η πλημμυρική παροχή σχεδιασμού των έργων ασφαλείας (υπερχειλιστή) είναι 2.585 m3/sec για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη.
  • Λεκάνη κατάκλυσης η οποία εκτείνεται κατά μήκος της φυσικής κοίτης του Εύηνου ανάντη της θέσης του φράγματος. Η χωρητικότητα του ταμιευτήρα στην Κανονική
  • Στάθμη Λειτουργίας ΚΣΛ (+100,00) είναι 7.810.000 m3 και η επιφάνεια αυτής είναι 821 στρ.
  • Σταθμός παραγωγής στο αριστερό κατά τη ροή αντέρεισμα. Η ονομαστική παροχή του Σταθμού είναι 32,50 m3/s με μια μεγάλη Μονάδα παροχής 28,00 m3/s και μια μικρή παροχής 4,50 m3/s. Η ονομαστική ισχύς του σταθμού είναι 10,1 MW και η μέση ετήσια παραγωγή 28,00 GWh.
  • Σήραγγα προσαγωγής μήκους 3.260 m, κατά μήκος του αριστερού αντερείσματος του ποταμού.
  • Διάταξη ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας αριστερά από τη διάταξη εκκένωσης φερτών με διαδοχικές βαθμιδωτές δεξαμενές, τετραγωνικής διατομής, διαστάσεων σε κάτοψη 1,40 x 1,40 m, μέσου βάθους ~0,85 m. Η διαφορά στάθμης νερού μεταξύ δύο διαδοχικών δεξαμενών προτείνεται 15 cm. Η επικοινωνία μεταξύ διαδοχικών δεξαμενών γίνεται από οπή στον πυθμένα διαστάσεων Β x H = 0,30 x 0,35m και από υπερχειλιστή ελεύθερης εκροής πλάτους 25 cm, με στέψη 0,20 m χαμηλότερα από την ανάντη στάθμη. Η παροχή λειτουργίας της διάταξης θα είναι 0,19 m3/sec περίπου.
  • Διάταξη εκκένωσης φερτών. Πρόκειται για ορθογωνική διώρυγα από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 6,0 m, που στο ανάντη άκρο της διαθέτει τοξωτό θυρόφραγμα διαστάσεων 6,0 x 3,0 (BxH) και κατακόρυφο πέτασμα από οπλισμένο σκυρόδεμα για στεγανοποίηση από την οροφή του ανοίγματος του θυροφράγματος μέχρι τη στέψη του φράγματος.
  • Σύνδεση του έργου με το υφιστάμενο ηλεκτρικό δίκτυο διανομής. Για την σύνδεση του έργου με την υφιστάμενη γραμμή Υψηλής τάσης απαιτείται η κατασκευή γραμμής μέσης τάσης μήκους 6,8 km.
  • Για την πρόσβαση στο έργο απαιτείται βελτίωση δασικών δρόμων πρόσβασης 4.317 m και νέα διάνοιξη 704 m.

Πηγή: ypodomes.gr

 

τελευταια νεα →

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ