ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιοΔημοτικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη

Δημοτικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη

Δημοτικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 3η/2015 TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου περί «Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2015».

(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση των κάτωθι αποφάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.:

Α) Υπ’ αριθμ. 80/2014 περί «Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2013 – Απολογιστικά στοιχεία ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α. έτους 2013».

Β) Υπ’ αριθμ. 150/2014 περί «Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2013».

Γ) Υπ’ αριθμ. 138/2014 περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.».

Δ) Υπ’ αριθμ.145/2014 περί «Έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”».

Ε) Υπ’ αριθμ. 23/2015 περί «Εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου» και καθορισμός ύψους των εξόδων παράστασης του Προέδρου και τον Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Καρακώστας).

 

 1. Συγχώνευση ΚΕΠ 0352 (οδού Μανδηλαρά) στο ΚΕΠ 0132Π (οδού Καραπαπά) Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2015.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. για το έτος 2015.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Απασχόληση στον Δήμο μαθητών, του Ο.Α.Ε.Δ. για πρακτική άσκηση για το σχολικό έτος 2015-2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

 

 1. Παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

 

 1. Ορισμός μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 1. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της κοινής επιτροπής παρακολούθησης για την εκτέλεση των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου –Υπουργείο Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

(Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ κα Σαλακίδου).

 

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων μεγάλων έργων.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Έγκριση μελετών των έργων αυτεπιστασίας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης).

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/17-02-2015 μελέτης του έργου: «Συντήρηση- Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης για τις Δ.Ε. του Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

 1. Έγκριση της ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας «Μίσθωση οχημάτων – μηχανημάτων για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 του Δήμου Αγρινίου με πρόχειρο διαγωνισμό».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης).

 

 1. Έγκριση της ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας «Χλωρίωση, Συντήρηση, Αναβάθμιση Χλωριοτήρων αντλιοστασίων ΔΕ Δήμου Αγρινίου με ανοιχτό διαγωνισμό».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

 1. Έγκριση της ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δεξαμενών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου με πρόχειρο διαγωνισμό».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

 

 1. Έγκριση διενέργειας προμηθειών για την εκτέλεση των έργων με αυτεπιστασία του τμήματος Αυτεπιστασίας & Συντηρήσεων Έργων & Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης).

 

 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για τη συντήρηση αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης  για τις Δ.Ε. του Δήμου Αγρινίου για τα έργα αυτεπιστασίας 2015.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

 

 1. Έγκριση διενέργειας προμηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Έγκριση διενέργειας «προμήθειας γραφικής ύλης- φωτοτυπικού χαρτιού – αναλώσιμών εκτυπωτών-fax και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2015-2016» με διαγωνισμό.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Έγκριση της ανάθεσης σε τρίτο εκτέλεσης της εργασίας «πλύσιμο – γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αγρινίου» με διαγωνισμό.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Έγκριση διενέργειας «προμήθειας ελαστικών για την κίνηση των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Αγρινίου» με διαγωνισμό.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο του έργου «παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών έτους 2015-2016» με διαγωνισμό.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης των «εργασιών συντήρησης πρασίνου (κλάδεμα δέντρων) σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2015», σε τρίτο με πρόχειρο διαγωνισμό.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης).

 

 1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 1. Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγρινίου έτους 2014. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

 1. Λήψη απόφασης για αλλαγή θέσης του Δημοτικού Λαχανόκηπου Αγρινίου και επικαιροποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του. Ορισμός οργανωτικής επιτροπής Δημοτικού Λαχανόκηπου. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 2&10/2015 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση ταϊστρών και ποτίστρων για τη σίτιση αδέσποτων ζώων στις Τοπικές Κοινότητες Καμαρούλας και Στράτου του Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 3&11/2015 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Καμαρούλας κ. Μαλτέζος Γεώργιος και Στράτου κ. Πατσέας Αναστάσιος συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 9/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).
 • Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Κυψέλης κ. Αθανασάκης Λεωνίδας και Κάτω Μακρυνούς κ. Τσερπέλης Πελοπίδας συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Επί αιτήσεων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 6&9/2015 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).
 • Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παππαδατών κ. Τούρκας Παναγιώτης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Καθορισμός συνδρομών αθλούμενων για χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγρινίου περιόδου 2015 -2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 1. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως  καταβληθέντα  από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Χορήγηση αδειών λαϊκών αγορών σε παραγωγούς.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

  

 1. Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα επί ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

 1. Καθορισμός δαπάνης απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων – εκποίηση κινητών πραγμάτων (ΟΤΚΖ).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου για τη στέγαση και εξυπηρέτηση πολιτιστικού συλλόγου που λειτουργεί στο Δήμο Αγρινίου και προάγει τα τοπικά συμφέροντα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2014 απόφαση Τ.Κ. Κάτω Κερασόβου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Τ.Κ. Κάτω Κερασόβου κα Χαραλάμπους – Ζαλοκώστα Ζωή συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 304/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με τίτλο: «Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου, περιοχή Αηβασιλιώτικα στο Ο.Τ. Γ 700 στην ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 014909 της Μπράβου Διονυσία».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων της πόλης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 1. Ανανέωση συνδρομών σε εφημερίδες – περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα, έτους

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

                                                                                 

 

 

                                                                                      

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr