ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΟ Δήμος Θέρμου για τον οδικό άξονα Θέρμο – Πουρνάρα

Ο Δήμος Θέρμου για τον οδικό άξονα Θέρμο – Πουρνάρα

Ο Δήμος Θέρμου για τον οδικό άξονα Θέρμο – Πουρνάρα

Με δεδομένη την παραπληροφόρηση που τελευταία διακινείται από συγκεκριμένους κύκλους στην τοπική κοινωνία του Δήμου Θέρμου  αναφορικά με το ζήτημα του εκσυγχρονισμού του οδικού άξονα Αγρινίου – Θέρμου και με στόχο την αντικειμενική πληροφόρηση των συμπολιτών μας γι’ αυτό, παραπέμπουμε στο με αρ. πρωτ.  104/13-1-2016 έγγραφο του Δήμου Θέρμου προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου περιγράφεται η έως τώρα δραστηριότητα του Δήμου Θέρμου για την ολοκλήρωση της ωρίμανσης του πρώτου τμήματος του προς υλοποίηση έργου στον προαναφερόμενο οδικό άξονα, δηλαδή του τμήματος Θέρμο – Πουρνάρα.

 

Θέμα : «Απαλλοτριώσεις έργου»

Σχετ.:   Το με αριθμό 612/05-02-2013 έγγραφό μας

Κύριε  Περιφερειάρχη

Το οδικό έργο «Τμήμα Ε.Ο Αγρινίου – Θέρμου, νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο 38 Θέρμο – Μυρτιά, Τμήμα Θέρμο Πουρνάρια Ν. Αιτωλ/νίας» είναι σε εκκρεμότητα επί σειρά ετών.

Το σύντομο ιστορικό του έχει ως εξής:

Το έργο δημοπρατήθηκε το έτος 1998 (1521/ΚΕ 870 / 31-8-98/ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ απόφαση έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας.)  Ημ/νία Σύμβασης:  21-9-1998

Το ύψος της Αρχικής + Συμπληρωματικής Σύμβασης ήταν 3.017.799,87 € ενώ δεν εκτελέστηκαν εργασίες ύψους 1.131.330,54 € ,που είναι το ποσό που υπολείπεται.

Οι εργασίες αυτές αφορούσαν την διάνοιξη του τμήματος Θέρμο – Πουρνάρα μήκους 3.300μ.  και η  σύμβαση  με τον Ανάδοχο για το υπολειπόμενο ποσό διαλύθηκε με την 2515/01/4-4-2002 Απόφαση της ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ – Τμήμα Ναυπάκτου (έγγρ.1), λόγω της προσφυγής σε ένδικα μέσα ορισμένων από τους ιδιοκτήτες απαλλοτριωτέων τμημάτων.

Με την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: Β4Λ0Φ –ΑΟ8) εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2012 με κωδικό: 2011ΕΠ00100005/070100 των ‘’Απαλλοτριώσεων του  έργου: Οδικός Άξονας Θέρμου – Αγρινίου (Τμήμα Θέρμου – Αγία Σοφία Θέση Πουρνάρι)’’ με το ποσό των 200.000,00€, για την καταβολή των αποζημιώσεων.

Η Δ/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το 257242/9568/20-12-2012  έγγραφό της, μας ενημέρωσε ότι προκειμένου να γίνει κήρυξη εκ’ νέου της απαλλοτρίωσης θα πρέπει τα κτηματολογικά διαγράμματα και οι πίνακες να ανασυνταχθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.  Ακόμη η ίδια υπηρεσία με το 15865/404/24-1-2013 έγγραφό της μας γνωστοποίησε ότι δεν δύναται να προβεί στην σύνταξη των παραπάνω και ότι η μελέτη πρέπει να ανατεθεί μετά την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων.

Ο Δήμος Θέρμου στη συνέχεια προέβη σε  ενέργειες για την ωρίμανση του έργου με την επικαιροποίηση των  μελετών και  την περιβαλλοντική του αδειοδότηση.

Έτσι με την Απόφαση 170476/3-0-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΥ0-8Χ7) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  εγκρίθηκαν  οι Περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή του οδικού έργου: «Τμήμα Ε.Ο Αγρινίου – Θέρμου, Νέα Χάραξη Τμήματος Ε.Ο 38 Θέρμο – Μυρτιά, Τμήμα Θέρμο – Πουρνάρια Ν. Αιτωλοακαρνανίας»

Ακολούθως με την 54/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου   (ΑΔΑ:7ΦΟΒΩΡΑ-ΙΔΕ) ενέκρινε σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη σύνταξη νέων και επικαιροποίηση μελετών, που απαιτούνται για την κήρυξη εκ νέου της απαλλοτρίωσης και για την κατασκευή του παραπάνω οδικού έργου. Με βάση το σχέδιο αυτό ο Δήμος αναλαμβάνει την χρηματοδότηση (με ίδιους πόρους)  και την ανάθεση των μελετών ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω Της Δ/νσης Τεχνικών έργων ορίζεται ως αρμόδια η Διευθύνουσα υπηρεσία.

Από την πλευρά της Περιφέρειας δεν κατέστη δυνατή η έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης διότι υπήρξε επιφύλαξη ως προς τη νομιμότητα ο Δήμος Θέρμου να αποτελεί φορέα υλοποίησης ή αναθέτων φορέας για τις μελέτες αυτές.

Έχοντας υπ΄ όψη τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εξετάσετε κάθε δυνατότητα των υπηρεσιών σας ώστε να ανατεθεί  το συντομότερο η επικαιροποίηση των μελετών του αναφερόμενου έργου. Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η επικαιροποίηση του κτηματολογίου και η μετατροπή του τοπογραφικού υποβάθρου σε ΕΓΣΑ ’87,  ώστε να κηρυχθεί η απαλλοτρίωση και να διατεθεί  η υπάρχουσα πίστωση.  Ο Δήμος Θέρμου  μπορεί να αναλάβει την χρηματοδότηση της επικαιροποίησης αυτής  μέχρι του ποσού των 40.000,00 €.

Το έργο αυτό θα βελτιώσει  μια ιδιαίτερα προβληματική υπάρχουσα οδό η οποία αποτελείται από πολλές διαδοχικές στροφές σε συνδυασμό  με ένα πλάτος οδοστρώματος 4-6μ.  Το προβληματικό αυτό κομμάτι της οδοποιίας έχει πολλές δυσμενείς συνέπειες για την περιοχή του Θέρμου , με κυριότερη τη δυσκολία προσέγγισης από και προς το Αγρίνιο , με αποτέλεσμα την υπανάπτυξη και την συρρίκνωση της περιοχής.

Πρόκειται για έργο πρώτης προτεραιότητας για την περιοχή μας και δεδομένου ότι ο Δήμος Θέρμου έχει εξαντλήσει τις δικές του ενέργειες και δυνατότητες απαιτεί την ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών δεδομένου ότι πρόκειται για έργο Εθνικής Οδού.

 

 

Με εκτίμηση

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

 

Αγρίνιο: Αδειάζουν τα ράφια των φαρμακείων – Τεράστιες ελλείψεις νευροψυχιατρικών φαρμάκων

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr