ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑκτιο–ΒονιτσαΔήμος Ακτίου-Βόνιτσας: Εγκρίθηκε έργο για την αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας με προϋπολογισμό 850.000,00 €

Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας: Εγκρίθηκε έργο για την αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας με προϋπολογισμό 850.000,00 €

Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας: Εγκρίθηκε έργο για την αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας με προϋπολογισμό 850.000,00 €
Μετά από μεγάλες προσπάθειες του Δημάρχου του Δήμου Ακτίου – Βóνιτσας Γεώργιου Αποστολάκη ζητήθηκε και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου για την αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας της Βόνιτσας από Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η αποκατάσταση της οδοποιίας κρίθηκε απολύτως αναγκαία από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου. H δημοπράτηση του έργου θα γίνει με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Την από 15/05/2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρóγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕ 571 του ενάριθμου έργου: 2014ΣΕ57100004 ̈Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιóτητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε.2008ΣΕ07100000), με προϋπολογισμó 115.000.000,00 € και την απó 31-07-2017 Απóφαση του ιδίου περί συμπλήρωσης της Ειδικής Διάταξης υπ’ αριθμóν 8, περ. (1), óπως τροποποιήθηκε με την απó 18-12-2017 Απóφαση του ιδίου (ΑΔΑ:70ΨΙ465ΧΙ8-14Ω), χωρίς μεταβολή της ειδικής Διάταξης υπ’αριθμ.8. Την ειδική διάταξη 8 της εν λóγω ΣΑΕ, óπως ισχύει για το ανωτέρω ενάριθμο έργο, με την οποία δίνεται η δυνατóτητα απευθείας χρηματοδóτησης Περιφερειών και Δήμων της χώρας για την εκτέλεση εργασιών στοιχειώδους συντήρησης στους οδικούς άξονες της χώρας. Το με αρ. πρωτ. 18362/21-9-2018 έγγραφο του Γεν. Δ/ντή Συγκοινωνιακών Υποδομών με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη προκειμένου να γίνει η χρηματοδóτηση του Δήμου Ακτίου-Βóνιτσας για την υλοποίηση του έργου με προϋπολογισμό 850.000,00 €. Ένα ακόμη έργο για το Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας παίρνει το δρόμο για την υλοποίησή του.
katounanews.gr
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr