ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιοΔήμος Αγρινίου: 57 προσλήψεις με 4μηνη σύμβαση, αναλυτικά οι θέσεις και η προκήρυξη – Κατεβάστε την αίτηση

Δήμος Αγρινίου: 57 προσλήψεις με 4μηνη σύμβαση, αναλυτικά οι θέσεις και η προκήρυξη – Κατεβάστε την αίτηση

Δήμος Αγρινίου: 57 προσλήψεις με 4μηνη σύμβαση, αναλυτικά οι θέσεις και η προκήρυξη – Κατεβάστε την αίτηση

Για την πρόσληψη προσωπικού πενήντα επτά (57) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκιαρων αναγκών και… συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID -19».
Ο Δήμαρχος Αγρινίου
Έχοντας υπ όψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.
2.Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ87Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.Την παραγ.2 του άρθρου 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64/τ.Α/14-3-2020(κατεπείγοντα μέτρα της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19).
4.Tην παραγ. 1 του άρθρου 37 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68/τ.Α/20-3-2020(κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοιού COVID19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
5.Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Αγρινίου (ΦΕΚ 2183/Β/29-9-2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
6.Την με αρ. 82/10-4-2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΟΡΩ65-ΘΘ6) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την πρόσληψη συνολικά πενήντα επτά (57) ατόμων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών τετράμηνης διάρκειας

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις και τα δικαιολογητικά :ΕΔΩ

Κατεβάστε την αίτηση :ΕΔΩ

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Αγρινίου ευχαριστεί τον δήμαρχο Αγρινίου για τον ειδικό τραπεζικό λογαρισμοί

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr