ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑιτωλοακαρνανία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Ιόνιας Οδού

Αιτωλοακαρνανία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Ιόνιας Οδού

Αιτωλοακαρνανία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Ιόνιας Οδού

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο της «Ιόνιας Οδού» και συγκεκριμένα από την χιλιομετρική θέση 67+250 έως την χιλιομετρική θέση 67+450 (στο ρεύμα προς Αντίρριο), στο πλαίσιο γεωτεχνικής παρακολούθησης και επιθεώρησης πρανών, αποφάσισε ο Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας Δημήτρης Γαλαζούλας.

Αναλυτικά:

1. Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, από την χ/θ 67+250 έως την χ/θ 67+450, του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», (κατεύθυνση προς Αντίρριο), στο πλαίσιο γεωτεχνικής παρακολούθησης και επιθεώρησης πρανών του αυτοκινητοδρόμου και τυχόν ενεργειών αποκατάστασης από εξειδικευμένα συνεργεία.

2. Ειδικότερα, να εφαρμοσθεί αποκλεισμός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης, με εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου «ΜΑΔ-Ι: Εργασίες Μακράς Διάρκειας / Αποκλεισμός λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης της εγκεκριμένης μελέτης (DAC IC0596B/06.03.2014)».

3. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται, από την ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου, κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 16/12/2021 έως την 17.00΄ ώρα της Δευτέρας 28/02/2022, με την τοποθέτηση προκατασκευασμένων στηθαίων από σκυρόδεμα τύπου New Jersey.

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (4) σχετικό:

α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

β. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

γ. Να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανσης σε κατάλληλες θέσεις.

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07.00΄ ώρα της 16/12/2021, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την 17.00΄ ώρα της 28/02/2022.

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για εργασίες διαγράμμισης
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποφασίστηκαν και για την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου της «Ιόνιας Οδού», από την χιλιομετρική θέση 62+502 έως την χιλιομετρική θέση 80+300.

Αναλυτικά, η απόφαση προβλέπει:

1. Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», ήτοι :

α. από την χ/θ 62+502 έως την χ/θ 80+300 (κατεύθυνση προς Ιωάννινα) και

β. από την χ/θ 62+502 έως την χ/θ 70+000 (κατεύθυνση προς Αντίρριο), για την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης.

2. Ειδικότερα, προβλέπεται να εφαρμοσθούν :

α. Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, με εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου «ΜΙΔ-2: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός αριστερής Λωρίδας» σε συνδυασμό με τυπική διάταξη ΜΙΔ-11: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός αριστερής λωρίδας στο ύψος Α/Κ» της εγκεκριμένης μελέτης (DAC IC0596B/06.03.2014)», με μέγιστο μήκος εφαρμογής τα 4 χλμ.

β. Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης, με εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου «ΜΙΔ-1: Εργασίες Μικρής Διάρκειας /Αποκλεισμός δεξιάς Λωρίδας» σε συνδυασμό με τυπικές διατάξεις ΜΙΔ-12α & ΜΙΔ-12β: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας στο ύψος Α/Κ» της εγκεκριμένης μελέτης (DAC IC0596B/06.03.2014)», με μέγιστο μήκος εφαρμογής τα 4 χλμ.

3. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται, καθημερινά από την ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου, κατά τα χρονικά διαστήματα: από την Πέμπτη 16/12/2021 έως την Τετάρτη 22/12/2021 και από την Δευτέρα 10/01/2022 έως τη Δευτέρα 31/01/2022.

4. Επισημαίνεται ότι η σήμανση για την εφαρμογή ανωτέρω αποκλεισμών θα υλοποιείται και διαδοχικά μεταξύ τους την ίδια ζώνη εργασίας, ενώ σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο θα πραγματοποιείται άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (4) σχετικό:

α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

β. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

γ. Να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανσης σε κατάλληλες θέσεις.

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07.00΄ ώρα της 16/12/2021, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης έως την 19.00΄ ώρα της 22/12/2021, καθώς και από την 07.00’ ώρα της 10/01/2022 έως την 19.00’ ώρα της 31/01/2022.

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Ευθ. Λέκκας: Απαιτούνται μεγάλα τεχνικά έργα μετά τις καταστροφές στην Αιτωλοακαρνανία

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ