Αγρίνιο: Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά ψυχολόγο

Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων και ποια είναι η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Αγρίνιο: Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά ψυχολόγο

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για
να καλύψει τη θέση του Ψυχολόγου που θα απασχολείται σε χώρο
ημερήσιας φροντίδας παιδιών στο Αγρίνιο.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες:

 Πραγματοποιεί ομαδικές και ατομικές συναντήσεις με το
παιδαγωγικό προσωπικό με στόχο την ατομική/ ομαδική
υποστήριξη, την ενδυνάμωση του ρόλου τους, την αποφόρτιση
τους
 Συμμετέχει στην δι-επαγγελματική ομάδα του Σπιτιού
 Συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στην επικοινωνία του παιδιού και την
σχέση του με την οικογένεια του. Αν χρειαστεί, συμμετέχει και στις
κατ’ οίκον επισκέψεις οικογενειών για διερεύνηση συνθηκών μαζί με
την Κοινωνική λειτουργό του Σπιτιού.
 Παραπέμπει, συμμετέχει στις επαφές και παρακολουθεί την πορεία
ψυχιατρικών/ ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων που αφορούν
παιδιά του Σπιτιού
 Συμμετέχει στη διαδικασία υιοθεσίας- αναδοχής παιδιών του Σπιτιού
 Συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες/ κέντρα, για
εξατομικευμένα και ειδικά προβλήματα ψυχικής υγείας που τυχόν
παρουσιάζουν τα παιδιά και παρακολουθεί την πορεία
ψυχιατρικών/ ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων που αφορούν
παιδιά του σπιτιού
 Συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στην εκπαίδευση, οριοθέτηση και
διαχείριση των εθελοντών του σπιτιού και ειδικά σε όσους εθελοντές
έρχονται σε επαφή με τα παιδιά
 Παρέχει συμβουλευτική και κατευθύνσεις στο οικογενειακό
περιβάλλον των παιδιών

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 Πτυχίο Ψυχολογίας και Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 Επαγγελματική ικανότητα και σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
σε συναφές αντικείμενο
 Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό
αντικείμενο της ψυχολογίας που σχετίζεται με παιδιά
 Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 Επιθυμητή η εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες
 Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα
παιδιά
 Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
 Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
 Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 Μεθοδικότητα
 Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους
σημείωμα στο e- mail: ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον
κωδικό 613.

Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.
Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο
του

Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών

Απάτη με το δήθεν ατύχημα: Οι επιτήδειοι πήραν και στη «Συνείδηση» (ηχητικό)