Στον… «αέρα» οι δασικοί χάρτες στη Δυτική Ελλάδα

Αναρτήθηκαν την Παρασκευή, όπως είχε εξάλλου αναγγελθεί, οι Δασικοί Χάρτες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, συμπεριλαμβανομένων 245 πρώην Καποδιστριακων ΟΤΑ σε Πάτρα, Ερύμανθο, Δυτική Αχαΐα, Αιγιάλεια και Καλάβρυτα.

Από την Διεύθυνση Δασών Αχαΐας, ειδικότερα, ανακοινώθηκε ότι με την 19083/27-01-2017 (ΑΔΑ: 66Υ0ΟΡ1Φ-5ΔΤ) απόφαση, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.http://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx, ο δασικός χάρτης του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182/Α’), όπως ισχύει.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω  ιστοσελίδα  της  ΕΚΧΑ  Α.Ε.,  μέσω  της  οποίας,  και  μόνο,  μπορούν  να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την Παρασκευή 10 Απριλίου 2017.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την Τρίτη 2 Μαΐου.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το  Ελληνικό  Δημόσιο  και  οι  οικείοι  Ο.Τ.Α.,  εφόσον  επικαλούνται  εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά, κατά της παράληψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή  χορτολιβαδική  ή  βραχώδης  ή  πετρώδης  έκταση,  αντίρρηση  μπορεί  να  υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά  πρόσωπα  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,  στους  σκοπούς  των  οποίων  περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Στους δασικούς χάρτες εμφανίζονται οι δασικές και οι μη δασικές εκτάσεις δύο περιόδων: α] της ιστορικής – παλαιότερης περιόδου (κατά κανόνα είναι του έτους 1945, όπου έγινε η πρώτη αεροφωτογράφιση της Ελλάδας) και β] της σημερινής – πρόσφατης περιόδου η οποία στηρίζεται στη φωτοερμηνεία των πλέον πρόσφατων αεροφωτογραφιών (οι τελευταίες μέχρι σήμερα, λήφθηκαν κατά τα έτη 2008 – 2009).

Εκτός από την οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων, στους Δασικούς Χάρτες εμφανίζονται ακόμη:

Τα όρια των οριοθετημένων οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων

Τα όρια των οικισμών που δεν έχουν οριοθετηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και των πολεοδομικών μελετών που δεν έχουν εγκριθεί για οποιονδήποτε λόγο.

Τα όρια των εποικιστικών εκτάσεων (διανομές)

Τα όρια των τελεσίδικων πράξεων χαρακτηρισμού, που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία της περιοχής και

Τα όρια των εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί δασωτέες ή αναδασωτέες.

Πληροφορίες για το Δήμο Αιγιαλείας δίνεται στο ΣΥΑΔΧ με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Αιγίου, Δεσποτοπούλων 25 Αίγιο, Τ.Κ. 251 00, Τηλ. Επικοινωνίας:

2691023781 & 2691024464, Fax: 2691027648 E-mail: dasaigio@apd-depin.gov.gr

Επιπλέον  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΚΧΑ  Α.Ε.  και  συγκεκριμένα  στον  σύνδεσμο http://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx φαίνονται οι  επιλογές ανάρτησης και υποβολής αντιρρήσεων όπου, πέραν των παραπάνω συνδέσμων, μπορεί να εισέρχεται κάθε ενδιαφερόμενος για την καλύτερη εξυπηρέτησή του.

Διαβάστε: Βόνιτσα: Συλλήψεις για παράνομες οικοδομικές εργασίες