Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την 23η  Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ον  Αποδοχή πίστωσης  800.000,00 ευρώ ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ  για το έργο: «Βελτίωση δρόμου Μελίγκοβα- Αμβρακιά Δήμου Θέρμου»

2ον  Αποδοχή πίστωσης  800.000,00 ευρώ ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ  για το έργο: «Βελτίωση δρόμου Τριανταφυλλέϊκα- Αμπέλια (τμήμα Συκιές- Διοασταύρωση προς Κούρβουλα) Δήμου Θέρμου»

3ον Αποδοχή και εγγραφή στον προϋπολογισμό των πιστώσεων των δράσεων του έργου «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ  (“CROSS THE GAP – ACCESSIBILITY FOR SOCIAL AND CULTURAL INCLUSION – CROSS THE GAP)” του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 – ποσού  441.850,00 €

4ον  Κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2019

5ον  Αναπροσαρμογή  τελών δικαιώματος  ηλεκτροφωτισμού- καθαριότητας Δήμου Θέρμου έτους 2019

6ον Αναπροσαρμογή  τελών δικαιώματος  ύδρευσης αποχέτευσης,  Δήμου Θέρμου έτους 2019

7ον Αναπροσαρμογή  τελών δικαιώματος άρδευσης,  Δήμου Θέρμου έτους 2019

8ον Αναπροσαρμογή  τελών  κοιμητηρίων, Δήμου Θέρμου έτους 2019

9ον Αναπροσαρμογή  τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), Δήμου Θέρμου έτους 2019

10ον  Αναπροσαρμογή τελών  χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών  κοινοχρήστων χώρων Δήμου Θέρμου έτους 2019

11ον  Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών έτους 2019

12ον  Αποκομιδή απορριμμάτων στις Τοπικές Κοινότητες Θέρμου για το έτος 2019

13ον  Μίσθωση μηχανημάτων έργων για τον καθαρισμό δρόμων και άλλες εργασίες για το έτος 2019

14ον Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων και Νεκροταφείων στις Τοπικές Κοινότητες Θέρμου για το έτος 2019

15ον  Καθαρισμός  Γραφείων Δήμου Θέρμου για το έτος 2019

16ον Καθαρισμός δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων, όμβριων), δεξαμενών ύδρευσης και υδρομαστεύσεων Δήμου Θέρμου για το έτος 2019

17ον Αντικατάσταση υπολόγου σε έργο Σ.Α.Ε.Π.  001/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περφέρειας Δυτικής Ελλάδας

18ον Αποδοχή ένταξης της πράξης 60700/31-10-2018 στο Πρόγραμμα Φιλόδημος II στο πλαίσιο της Πρόσκλησης I «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων  ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού και αναμόρφωση του προϋπολογισμού

19ον  Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιϊας Τ. Κ. Σιταραλώνων»

20ον Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδρευτικών δικτύωνΤ. Κ. Θέρμου Καλουδίου και Κόνισκας»

21ον  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιΐα Νέων Οικοπέδων στη θέση Λαγκάδες Δήμου Θέρμου»

22ον  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιΐας Τ. Κ. Μυρτιάς»

23ον  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Αγροτικής οδοποιΐας των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Θέρμου από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 31-1 της 1-2 και 2-2 του 2015»

24ον Παράταση προθεσμίας έργου «Αποκατάσταση ζημιών έργων υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες Αμβρακιάς, Αργυρού Πηγαδίου Κοκκινόβρυσης και Χαλικίου»

25ον Παράταση προθεσμίας έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Τσόκα Τ. Κ. Κάτω Χρυσοβίτσας Δήμου Θέρμου

26ον Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών του Δήμου

27ον Παρουσίαση θεατρικής παράστασης στο Θέρμο στα πλαίσια των εκδηλώσεων «2018, έτος Κώστα Κρυστάλλη» 150 χρόνια από τη γέννηση του ποιητή και αναμόρφωση προϋπολογισμού

28ον Έγκριση δαπάνης πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων Δήμου Θέρμου και αναμόρφωση προϋπολογισμού

29ον Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2018

30ον Προτάσεις Τοπικής Κοινότητας Αβαρίκου

31ον Προτάσεις Τοπικής Κοινότητας Αγίας Σοφίας

32ον Προτάσεις Τοπικής Κοινότητας Δρυμώνα

33ον Προτάσεις Τοπικής Κοινότητας Κοκκινόβρυσς

34ον Προτάσεις Τοπικής Κοινότητας Μυρτιάς

35ον Προτάσεις Τοπικής Κοινότητας Νεροχωρίου

36ον Προτάσεις Τοπικής Κοινότητας Παμφίου

37ον  Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραγιάννης  Κων/νος 

Θέρμο: Εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού