Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/2006 τ. Α΄ (Δημοτικός  και Κοινοτικός Κώδικας) & άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ημέρα Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στο πρώην κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος, στο Αγρίνιο (οδός Αναστασιάδη 1) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής έργων: Α) «Αποκατάσταση   χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δήμου Αγγελοκάστρου».Β) «Τσιμεντοστρώσεις Τ. Δ. Παναιτωλίου Δημοτικής Ενότητας Θεστιέων».

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (μειωτικός) εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις – αναπλάσεις – διαμορφώσεις οδών – κοινόχρηστων χώρων πόλης Αγρινίου».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. εκτέλεσης του έργου:  «Αποκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου».
Έγκριση    1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. εκτέλεσης του έργου:  «Κατασκευή   νέου  διώροφου Κέντρου  αποθεραπείας – αποκατάστασης  ημερήσιας  νοσηλείας  &  διημέρευσης  – ημερήσιας φροντίδας   ΑμΕΑ  μεθ’ υπογείου και  θεραπευτικής  πισίνας».
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (μειωτικός) εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευές – ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών & ηλεκτροφωτισμός Δ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου».
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (μειωτικός) εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση – ανάπλαση -ασφαλτόστρωση κοινόχρηστων χώρων και οδών».
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε εκτέλεσης του έργου και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση δικτύου άρδευσης Τ.Δ. Λεπενούς».
Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου  έτους 2014.
Κατανομή πιστώσεων στα Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγρινίου για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων (Β΄ δόση 2014) και κάλυψη δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων Α΄ εξαμήνου 2014.
Απασχόληση στο Δήμο Αγρινίου μαθητών του Ο.Α.Ε.Δ. για πρακτική άσκηση για το σχολικό έτος 2014-2015.
Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για αντιμετώπιση  εποχιακών  αναγκών για το έτος 2014,  με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Έγκριση διαδικασίας πρόσληψης ενός φύλακα για τον ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Αγρινίου.
Εισήγηση για καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς  και λειτουργίας, κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του ξενώνα των κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Αγρινίου.
Έγκριση  της αριθμ. 9/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου» και της αριθμ. 8/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου»  που αφορούν την έγκριση απολογισμών έτους 2013.
Έγκριση των αριθμ. 57 και 76/2014 αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου (ΚΟΙΠΑ) περί «Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2014».
Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2014-2015.
Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμακευτικού – υγειονομικού υλικού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
Έγκριση αποτελέσματος 2ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση σε τρίτο του έργου: παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ( ταχυμεταφορά εγγράφων)  έτους 2014.
Έγκριση διενέργειας προμήθειας:
Α. ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών  του Δήμου έτους 2014.
Β. αναλώσιμων εκτυπωτών – fax και φωτοτυπικών μηχανημάτων, γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών  του Δήμου έτους 2014-2015.
Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2014.
Έγκριση διενέργειας προμηθειών για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2014.
Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στις ιδιοκτησίες με κτηματολ. αριθμούς 010401 και 010703 που βρίσκονται στα Ο.Τ. Γ 662-666-665, σχεδίου πόλης Αγρινίου περιοχής Αη Βασιλιώτικα στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες Κούση Κωνσταντίνο, Κούση – Αραπογιάννη Ελένη, Κούση Δημήτριο, Κούση Κωνσταντίνα, Κούση Μιχαήλ, Καραγιώργου Βιργινία και Καραγιώργο Γεράσιμο.
Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα Ο.Τ. Γ 1112 ΚΑΙ 1113, με κτηματολ. αριθμούς 020209-020210-020208-020301 επέκτασης σχεδίου πόλης Αγρινίου.
Αποζημίωση ρυμοτομούμενου οικοπεδικού τμήματος στο σχέδιο πόλης Αγρινίου περιοχή επέκτασης στα Ο.Τ. 1067 και 1283, φερόμενης ιδιοκτησίας Βασιλικής Τσιρώνη – Παπακαμένου.
Αποζημίωση ρυμοτομούμενου οικοπεδικού τμήματος στο σχέδιο πόλης Αγρινίου περιοχή επέκτασης στα Ο.Τ. 968 – 970 και 971 φερόμενης ιδιοκτησίας Ευσταθίας Ζαμπάρα.
Επανεπιβολή ρυμοτομίας μετά από δικαστική απόφαση άρσης απαλλοτρίωσης (σχετ. η αριθμ. 28/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Εξέταση ένστασης Χρήστου Κουτσουπιά κατά της 3/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατ’ επέκταση της αριθμ. 25/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Εκδίκασης ενστάσεων κατά της αριθμ. 212/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί “Τροποποίησης σχεδίου πόλης Αγρινίου στα Ο.Τ. 558Α και 158”» (σχετ. η αριθμ. 29/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Αποζημίωση ιδιοκτησίας Δημητρίου και Μαρίας Πασχέντη στο Ο.Τ. 181 του ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου (σχετ. η αριθμ. 30/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης  στο Ο.Τ 5  του Τ.Δ. Καινουργίου  του Δήμου Αγρινίου (σχετ. η αριθμ. 31/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης  στο Ο.Τ 161  του Τ.Δ. Καινουργίου  του Δήμου Αγρινίου (σχετ. η αριθμ. 32/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Περί προσκύρωσης δημοτικού χώρου στο Ο.Τ. 348 του σχεδίου πόλης Αγρινίου προς εφαρμογή του σχεδίου (σχετ. η αριθμ. 33/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Καθορισμός ωρών λειτουργίας Φαρμακείων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αγρινίου.
Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών.
Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών Δήμου Αγρινίου.
Διόρθωση στοιχείων οφειλετών.
Χορήγηση αδειών πωλητών λαϊκών αγορών σε παραγωγούς.
Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνατούντων κατοίκων της πόλης.
Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΠ. ΓΡΙΝΟΣ