Πρόστιμο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αιτωλοακαρνανία

Σύμφωνα με το άρθρο 24  παρ. 2 του Ν. 4177/8-8-2013 – ΦΕΚ 173/Β «Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ. 10661/99/19-1-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε. Αιτ/νίας, υπεβλήθη πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων ευρώ & εξήντα πέντε λεπτών (1.462,65), σε ιδιοκτήτη  επιχείρησης – «Πρατήριο Υγρών Καυσίμων» επειδή :

Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο ελεγκτών του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου στο βυτίο διανομής υγρών καυσίμων ευρέθηκε έλλειμμα Εκατόν Πενήντα (150) λίτρων πετρελαίου Θέρμανσης μεταξύ της μετρούμενης κατά τον έλεγχο ποσότητας και της αρχικά φορτωθείσας, βάση των αποδείξεων που είχαν εκδοθεί από το σύστημα εισροών – εκροών του πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του.

Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 104 παρ. 10  της  91354/2017 (ΦΕΚ 2983 Β΄/ 30-8-2017)  – «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)», για την οποία  προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους  ίσον  με το δεκαπλάσιο της αξίας της ποσότητας του πετρελαίου που δεν δικαιολογείται από τα παραστατικά. Για το υπολογισμό της ποσότητας επί της οποίας επιβάλλεται  το πρόστιμο λαμβάνεται υπόψη ανοχή 0,5 % στην αρχική φορτωθείσα ποσότητα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, λαμβάνοντας υπ΄όψη την τιμή πετρελαίου θέρμανσης 0,98 ευρώ / λίτρο, το διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται στο ποσό : Π = {[150-(0.005 x 100)]0,98} x 10 = 1462,65 ευρώ.

Αναφορά των Βουλευτών του ΚΚΕ για την Τράπεζα Πειραιώς Κατούνας