ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΠρόστιμα σε επιχειρήσεις στην Αιτωλοακαρνανία

Πρόστιμα σε επιχειρήσεις στην Αιτωλοακαρνανία

Πρόστιμα σε επιχειρήσεις στην Αιτωλοακαρνανία

Σύμφωνα με το άρθρο 24  παρ. 2 του Ν. 4177/8-8-2013 – ΦΕΚ 173/Β «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»).

Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ  161564/2344/24-5-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης   Π. Ε. Αιτ/νίας υπεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων  ευρώ (1.500€) σε Επιχείρηση Καφέ-Σνάκ Μπάρ – ΔΟΥ Μεσολογγίου που βρίσκετε στο Μεσολόγγι επειδή:

Με την από 16/3/2018 με αρ. 638/36100/2018 Πληροφοριακή Έκθεση Ελέγχου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πατρών, σύμφωνα με την οποία κλιμάκιο ελεγκτών του τμήματος προληπτικών ελέγχων Γ1 Τρίπολης διενεργώντας μερικό φορολογικό έλεγχο στην Επιχείρηση  Καφέ-Σνάκ Μπάρ διαπιστώθηκε να μην έχει ως όφειλε τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (ΡΟS).

Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 1 της ΚΥΑ 45231/2017 Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα για την οποία  προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου με βάση το άρθρο 4 παρ.1 της ΚΥΑ 45231/2017  ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500 ΕΥΡΩ ).


(σύμφωνα με το άρθρο 24  παρ. 2 του Ν. 4177/8-8-2013 – ΦΕΚ 173/Β «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»).

Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ  172846/2513/7-6-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, υπεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€ )  –  ΔΟΥ Αγρινίου σε ιδιοκτήτη αρτοποιείου στη Βόνιτσα & πρατηρίου άρτου στην ευρύτερη περιοχή.

επειδή:  

Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από Κλιμάκιο Ελεγκτών του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου, στο  πρατήριο άρτου διαπιστώθηκε να διακινεί προϊόντα αρτοποιείας ( ψωμί- κουλούρια- τυρόπιτες-κρουασάν), χωρίς να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα παραστατικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών (Δελτίο-Αποστολής-Τιμολόγια).

Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 13 του Ν. 4177/2013,  του άρθρου 80 παρ.1 της ΥΑ  91354 (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017) – «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)»,για την οποία  προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου με βάση το άρθρο 80 παρ.3α της ΥΑ  91354 (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017)  ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500 ΕΥΡΩ ).


(σύμφωνα με το άρθρο 24  παρ. 2 του Ν. 4177/8-8-2013 – ΦΕΚ 173/Β «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»).

Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ  172885/2514/7-6-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, υπεβλήθη πρόστιμο χιλίων  ευρώ (1.000€ ) – ΔΟΥ Αγρινίου σε ιδιοκτήτη Μίνι Μάρκετ- Αρτοποιείου στην περιοχή της Βόνιτσας.

επειδή:

Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από Κλιμάκιο Ελεγκτών του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου, στο  Μίνι Μάρκετ- Αρτοποιείο διαπιστώθηκε να μην έχουν αναρτηθεί πινακίδες με τις προβλεπόμενες ενδείξεις (τιμή-ποιότητα-προέλευση κλπ) για την ορθή έγκυρη & έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών στα είδη αρτοποιείας- ζαχαροπλαστικής.

Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση των άρθρων 3-6-7 του Ν. 4177/2013,  των  άρθρων 1 &2 της ΥΑ  91354 (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017)  – «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)»,για την οποία  προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου με βάση το άρθρο 1 παρ.4α της ΥΑ  91354 (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017)  ύψους χιλίων ευρώ (1.000 ΕΥΡΩ ).


(σύμφωνα με το άρθρο 24  παρ. 2 του Ν. 4177/8-8-2013 – ΦΕΚ 173/Β «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»).

Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ  172907/2515/7-6-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, υπεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€ ) – ΔΟΥ Αγρινίου – ιδιοκτήτη Μίνι Μάρκετ στην περιοχή της Βόνιτσας.

επειδή:

Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από Κλιμάκιο Ελεγκτών του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου, στο Μίνι Μάρκετ διαπιστώθηκε να μην έχουν αναρτηθεί πινακίδες με τις προβλεπόμενες ενδείξεις (τιμή-ποιότητα-προέλευση κλπ) για την ορθή έγκυρη & έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών στα είδη μαναβικής.

Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση των άρθρων 3-6-7 του Ν. 4177/2013,  των  άρθρων 1 &2 της ΥΑ  91354 (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017)  – «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)»,για την οποία  προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου με βάση το άρθρο 1 παρ.4α της ΥΑ  91354 (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017)  ύψους χιλίων ευρώ (1.000 ΕΥΡΩ).

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Θέμα : Επιβολή προστίμου σε εταιρεία με έδρα στην οδό  ΕρμούΑθήνα που αφορά μονάδα  παραγωγής σκυροδέματος, παραγωγής ασφαλτομίγματος, διαμόρφωσης σιδηρού οπλισμού, κοπής και τελικής επεξεργασίας λίθων (σπαστηροτριβείου), επισκευής μηχανημάτων
Α Π Ο Φ Α Σ Η

  1. Επιβάλλεται, σε εφαρμογή των παραπάνω σχετικών διατάξεων, που αφορά μονάδα  παραγωγής σκυροδέματος, παραγωγής ασφαλτομίγματος, διαμόρφωσης σιδηρού οπλισμού, κοπής και τελικής επεξεργασίας λίθων (σπαστηροτριβείου), επισκευής μηχανημάτων πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα  ευρώ (15.960,00) €, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και ιδιαίτερα στη παράγραφο 9.
  2. 2. Το παραπάνω επιβαλλόμενο πρόστιμο σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 3982/11, αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και κατατίθεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την κοινοποίηση της παρούσας ή την κοινοποίηση της απόρριψης τυχούσης προσφυγής όπως αναφέρεται στην παρ. 4, από τον ιδιοκτήτη/φορέα Ο ιδιοκτήτης /φορέας μετά την καταβολή του προστίμου, καλείται να  προσκομίσει στην  Υπηρεσία μας το πρωτότυπο του παραστατικού εξόφλησης αυτού, προκειμένου να γίνει η οριστική απαλλαγή του από την οφειλή. Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε στη βεβαίωση του παραπάνω ποσού  στη αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  3. Ορίζεται προθεσμία τεσσάρων μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας, εντός της οποίας υποχρεούται ο ιδιοκτήτης της δραστηριότητας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να καταθέσει όλα τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά  για να καταστεί αυτή συμβατή με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της χορηγηθείσας προθεσμίας, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παρ 1. του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011, όπως προβλέπεται στην παρ.3 του ιδίου άρθρου.
  4. Κατά της απόφασης αυτής , οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), τα άρθρα 227 παρ. 1α & 3 και 238 παρ. 1&4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), καθώς και τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητική Διαδικασίας.

Εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου για το νέο σχολικό έτος 2018-2019

 

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr