Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

O Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας γνωστοποιεί την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ειδικότητας Διοικητικού.

  • Τα προσόντα διορισμού που απαιτούνται για την πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, είναι σύμφωνα με το άρθρο 243 παρ. 4, του Ν. 3852/2010:
    ü Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικού του Δημοσίου.
    ü Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
    ü Εξάμηνη εμπειρία σε αντικείμενα διοικητικού τομέα.
    ü Γνώση χειρισμού Η/Υ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καρπενήσι: Νέες θέσεις στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» (ΔΕΙΤΕ VIDEO)