Προσλήψεις σε Περιφέρεια και Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 5 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων των παραρτημάτων του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα  άτομο (ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης) για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα, και Σελίδα 2 από 6 συγκεκριμένα για την υλοποίηση του έργου AGROINNOECO του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Balkan-Med συνολικής διάρκειας έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αμφιλοχία: Προσλήψεις για την κάλυψη εποχικών αναγκών