Προσλήψεις μελών ΔΕΠ και στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου υπέγραψε απόφαση για την κατανομή 500 θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Ακολουθεί η Υπουργική Απόφαση και η κατανομή των 500 θέσεων:

ΘΕΜΑ: «Κατανομή πεντακοσίων (500) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020».

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) του Ν.1268/1982 «Για την δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ159 Α΄) και το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ195 Α΄) όπως ισχύει.

β) του άρθρου 14 παρ.2 περ.β του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ28/Α΄/03-03-1994), όπως ισχύει.

γ) του Ν.2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»

(ΦΕΚ 175 Α΄).

δ) του άρθρου 4 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ152 Α΄).

ε) του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ40 Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» όπως ισχύει.

στ) του Ν.4521/2018 (ΦΕΚΑ΄38/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις». ζ) του Ν.4559/2018 (ΦΕΚΑ΄142/03-08-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».

η) του Ν.4589/2019 (ΦΕΚΑ΄13/29-01-2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

θ) του Ν.4610/2019 (ΦΕΚΑ΄70/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

ι) του Π.Δ.134/1999 (ΦΕΚΑ΄132/29-06-1999) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».

ια) του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚΑ΄98/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ιβ) του Π.Δ.70/2015 (ΦΕΚΑ΄114/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

ιγ) του Π.Δ.125/2016 (ΦΕΚΑ΄210/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ιδ) του Π.Δ.18/2018 (ΦΕΚΑ΄31/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει.

Την υπ΄αριθμ.33/27-12-2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α’), όπως ισχύει.

Την υπ΄αριθμ.51/30-12-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 183 Α’) {Παράταση της ισχύος της

33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»}.

Την υπ΄αριθ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./123/8461/15-05-2019 Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της με αριθ.33/2006 Π.Υ.Σ. για την έγκριση της κίνησης διαδικασιών πλήρωσης πεντακοσίων (500) κενών οργανικών θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)».

Την αυξημένη ανάγκη ενίσχυσης του έργου των Α.Ε.Ι..

Την υπ΄αριθ.102/2019 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28, παρ.4, του Ν.2190/1994 (Α’28).

Αποφασίζουμε

Α. Κατανέμουμε πεντακόσιες (500) θέσεις για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ως εξής:

 

Α/Α

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ (500) ΘΕΣΕΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2019-2020

1ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ5
2ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ45
3ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ13
4ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ21
5ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ28
6ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ56
7ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ15
8ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ1
9ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ17
10ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ17
11ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ12

 

12ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ19
13ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ26
14ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ29
15ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ39
16ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ28
17ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ17
18ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ9
19ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ38
20ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ12
21ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ26
22ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ12
23ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ9
24ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ6
   

500

Β. Η επιμέρους κατανομή των θέσεων θα γίνει με απόφαση των αρμόδιων οργάνων κάθε Ιδρύματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΟΑΕΔ: Το επίδομα των 1.150 ευρώ που δικαιούσαι & δεν το γνώριζες