Πρόσκληση στους πωλητές λαϊκών αγορών για υποβολή δικαιολογητικών για την ανανέωση των αδειών τους

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιάννης Φαρμάκης εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου: 

Καλούνται οι επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017), να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να προβούμε στην ανανέωση των επαγγελματικών αδειών έως 31 Μαρτίου 2018.

Ειδικότερα:

Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών θεωρούνται ανά τριετία.

Για τη θεώρηση των αδειών υποβάλλονται από τους δικαιούχους:
1.
αίτηση-υπεύθυνη δήλωσηστην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:
. δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 τουΝ. 4497/2017.

1β. ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 τουΝ. 4497/2017.

1γ. ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,

1δ. ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36 τουΝ. 4497/2017 (ημερήσιο τέλος).

Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής,

  1. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών,
  2. βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές,

4.έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματα δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21 τουΝ. 4497/2017,       
5
. φορολογική ενημερότητα,

6.ασφαλιστική ενημερότητα,

  1. 7. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, (Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

8.Δημοτική Ενημερότητα.
9.Επιπλέονγια τη θεώρηση της άδειας κατατίθεται υπέρ της αρμόδιας αρχής Παράβολο 15,00 ευρώ(Y.A. 12679/01.02.2018, ΦΕΚ 353/07.02.2018 τ.Β’).

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθύνεστε στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων &Ρύθμισης ΕμπορικώνΔραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης και στα τηλ.: 2641363526, 2641363450,κ. Ν. Πλεξίδακαι κ. Μ. Ευαγγελάτου.

Προσφυγές για τις πληρωμές στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας