Προοπτικές ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης οι μικρομεσαίες και ιδίως οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικονομία, στην απασχόληση, αλλά και στην εν γένει αναπτυξιακή πορεία κάθε Κράτους – Μέλους. Και φυσικά στην Ελλάδα της κρίσης οι Μμε επιχειρήσεις λειτούργησαν προς μια κατεύθυνση άμβλυνσης των επώδυνων οικονομικών και κοινωνικών της επιπτώσεων.

Το ειδικό βάρος των ελληνικών Μμε επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς ανέρχονται  σε 704.339 μονάδες και αντιστοιχούν στο 99,9% του συνόλου των επιχειρήσεων, απασχολούν δε  πάνω από το 87% των εργαζομένων στις επιχειρήσεις.

Κατά συνέπεια η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, περνά μέσα από τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό πρέπει να διαμορφωθεί ένα φιλικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον, με την προώθηση μεταρρυθμίσεων όπως:

Η θέσπιση ενός απλοποιημένου και σταθερού φορολογικού συστήματος, με βασικό χαρακτηριστικό την υιοθέτηση χαμηλότερων  φορολογικών συντελεστών.
Η καθολική χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με εξορθολογισμό των χρεώσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τον εναρμονισμό τους με τις προβλεπόμενες Κοινοτικές Οδηγίες.
Η διοχέτευση πόρων στην πραγματική οικονομία, με έμφαση στις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις, αρκετές εκ των οποίων έχουν ή τηρούν τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουν εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα των ΜμΕ είναι η ελλιπής χρηματοδότηση. Για τον λόγο αυτό, είναι εξέχουσας σημασίας η διαμόρφωση χρηματοδοτικών θεσμών που να είναι συνυφασμένοι με αυτές. Οι αναπτυξιακές τράπεζες για τις ΜμΕ είναι εκείνοι οι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί, των οποίων η αποστολή είναι να υποστηρίξουν τις start-ups επιχειρήσεις αλλά και τις υφιστάμενες ΜμΕ τόσο με άμεσες, όσο και με έμμεσες χρηματοδοτικές υπηρεσίες.

Έτσι, μια αναπτυξιακή:

Δύναται να χρηματοδοτήσει τις ΜμΕ αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups), οι οποίες είναι σχεδόν αποκλεισμένες από την ιδιωτική πίστη.
Έχει τη δυνατότητα να εγγυάται δάνεια, είτε μερικά, είτε ως σύνολο αυξάνοντας (έμμεσα) το χρηματοδοτικό περιθώριο.
Μπορεί να βοηθήσει στον καλύτερο συντονισμό και στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ.
Μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ και άλλα σχήματα (συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ειδικά εταιρικά σχήματα, clusters κ.α.)
Δύναται να συμβάλλει στη δημιουργία διαφόρων ειδικών funds.
Μπορεί να συμβάλλει στη χρηματοδότηση μέσω δημόσιας απεύθυνσης.

Η επιχειρηματικότητα είναι το θεμέλιο του τρόπου ζωής μας. Η δράση στον ιδιωτικό τομέα εμπερικλείει τη δημιουργικότητα και  το πνεύμα του υγιούς ανταγωνισμού.

Οι αναπτυξιακές τράπεζες δύνανται να αποτελέσουν τα κυρίαρχα εργαλεία για το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση επενδυτικών projects τα οποία θα συνδεθούν με τις εθνικές, περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες. Σε μια οικονομία, ειδικά όταν αυτή βρίσκεται υπό την ιδιομορφία τη ανάκτησης της δυναμικής της, μια αναπτυξιακή τράπεζα μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των κεφαλαιακών περιορισμών και στην επιτάχυνση των παραγωγικών επενδύσεων.

Με τέτοιου είδους ενέργειες, μπορούμε να ανατρέψουμε το άσχημο κλίμα που επικράτησε σε όλες τις συναλλαγές και  κυριότερα την απαισιοδοξία που εδραιωνόταν σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε νοικοκυριό.

Νέα ομάδα μπάσκετ στη Λευκάδα