Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους

Την υλοποίηση των σχεδίων για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» ενέκρινε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, με σχετική απόφασή της, η οποία δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια».

Σύμφωνα με την απόφαση, οι όροι υλοποίησης των σχεδίων θα καθοριστούν με τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος (ΕΙΕΑΔ), των δικαιούχων και των διαχειριστών φορέων.

Μεταξύ άλλων, οι προγραμματικές συμβάσεις καθορίζουν:

– Το ποσό της επιχορήγησης και τον εγκριθέντα προϋπολογισμό.

– Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 3% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, η οποία θα κατατεθεί έως 15 εργάσιμων ημερών, μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

– Τους επιχειρησιακούς στόχους του σχεδίου και τους δείκτες παρακολούθησης που θα χρησιμοποιηθούν.

– Το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου.

– Τις διατάξεις για την εφαρμογή του σχεδίου (υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, τροποποιήσεις και λήξη).

– Τους όρους που αφορούν την καταβολή της χρηματοδότησης και τις απαιτήσεις τήρησης λογιστικών δεδομένων.

– Τους όρους όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργούνται.

– Τις σχετικές διατάξεις που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων.

– Τις σχετικές διατάξεις που αφορούν τους όρους δημοσιότητας.

Με την παραλαβή της παρούσας απόφασης, οι δικαιούχοι φορείς ξεκινούν τη διαδικασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν στη Διαχειριστική Αρχή το συντομότερο δυνατόν. Προτυποποιημένα έντυπα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής.

www.dikaiologitika.gr

Χρ. Ζαπάντης: «Τυχερά τα παιδιά που βρίσκονται στον Παναιτωλικό»