ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑμφιλοχιαΠλήρωση θέσεων ειδικών συνεργατών στο Δήμο Αμφιλοχίας – Απαιτούμενα προσόντα

Πλήρωση θέσεων ειδικών συνεργατών στο Δήμο Αμφιλοχίας – Απαιτούμενα προσόντα

Πλήρωση θέσεων ειδικών συνεργατών στο Δήμο Αμφιλοχίας – Απαιτούμενα προσόντα

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανικών, οι οποίες θα καλυφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν.

Οι ανωτέρω Ειδικοί Συνεργάτες θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα
απασχόλησης:
α) Ο ένας εξ αυτών θα παρέχει συμβουλές για θέματα τεχνικής φύσεως για την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων και ανάλογες μελέτες.
β) Ο δεύτερος θα παρέχει συμβουλές για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού, έκδοσης αδειών, έκδοσης ΠΕΚ, και θέματα που αφορούν κάθε είδους μελέτες του Δήμου και εντάξεις έργων σε προγράμματα.
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού , εφόσον προβλέπεται
2. Την πλήρωση μίας (1) θέσεως Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά προτίμηση ειδικότητας Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίαςπροσλήφθηκε.

Ο ανωτέρω Ειδικός Συνεργάτης θα έχει τα παρακάτω αντικείμενα απασχόλησης:

Παροχή συμβουλών για την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και για την ψηφιοποίηση εγγράφων.
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: Πτυχίο Προγραμματιστών Η/Υ Πανεπιστημιακής
ή Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο
ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
3. Την πλήρωση μίας (1) θέσεως Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Πανεπιστημιακής
ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε.

Ο ανωτέρω Ειδικός Συνεργάτης θα παρέχει συμβουλές για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και για την παροχής γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες.
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Επιπλέον όλοι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17). ΄
Β)Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των
προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης καλούνται όπως εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης – γνωστοποίησης της παρούσας στον τύπο, στο Δημοτικό Κατάστημα και στιςιστοσελίδες του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και του Δήμου να υποβάλλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του τμήματοςΑνθρώπινου

Δυναμικού του Δήμου Αμφιλοχίας (Γ. Στράτου 30500, Αμφιλοχία) αυτοπροσώπως ή με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο τρόπο, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας
2. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την παρούσα, τυπικά προσόντα
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Κάθε άλλο έγγραφο για την απόδειξη της εμπειρίας τους

e-maistros.gr

Επίθεση από αγέλη αδέσποτων δέχθηκε γυναίκα στο Μεσολόγγι

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr