Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ μέλος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας PRI για την υιοθέτηση των Aρχών Yπεύθυνων Επενδύσεων

Η Πειραιώς AssetManagement ΑΕΔΑΚ ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην παγκόσμια πρωτοβουλία PrinciplesforResponsibleInvestment (PRIInitiative)για την υιοθέτηση και εφαρμογή των Aρχών Yπεύθυνων Eπενδύσεων και την προώθηση Υπεύθυνης Επενδυτικής Πολιτικής.

Το PRIInitiative θεσμοθετήθηκε το 2006 με την υποστήριξη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και της Οικονομικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, με στόχο την κατανόηση των επιδράσεων που ασκούν τα κριτήρια  που  σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG – EnvironmentalSocialandGovernmentCriteria) στις επενδύσεις και την προτροπή για την ενσωμάτωσή τους στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το PRI και οι συμμετέχουσες εταιρείες και οργανισμοί (PRISignatories)  εργάζονται με συντονισμένες δράσεις για την εφαρμογή των αρχών, με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σήμερα, το PRIInitiative αποτελεί τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία προώθησης υπεύθυνων επενδύσεων διεθνώς, απαριθμώντας περισσότερες από 2.300εταιρείες και οργανισμούς που έχουν υπό τη διαχείριση τους κεφάλαια άνω των $82 τρισ.

Η Πειραιώς Asset Management AΕΔΑΚ, με τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία PRI, δεσμεύεται να εφαρμόζει τις παρακάτω αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων:

  • ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις διαδικασίες ανάλυσης επενδύσεων και λήψης επενδυτικών αποφάσεων
  • επιδίωξη ανάλογης εφαρμογής ESG κριτηρίων από τις εταιρίες στις οποίες επενδύει η ΑΕΔΑΚ
  • προώθηση της αποδοχής και εφαρμογής των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων εντός του κλάδου διαχείρισης κεφαλαίων
  • συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας στην εφαρμογή των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων
  • δημοσίευση ετήσιας έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας και την πορεία προς την εφαρμογή των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων.

H Πειραιώς AssetManagementAΕΔΑΚ επιδεικνύει έμπρακτα τη στρατηγική επιλογή τηςνα υποστηρίζει σύγχρονες πρωτοβουλίες αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική υπευθυνότητα.

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού στο Αγρίνιο