ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώνεται η εξισωτική του 2015

Με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η πίστωση για την εξισωτική του 2015 ύψους 11,3 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα η απόφαση προβλέπει την διάθεση πίστωσης  ποσού 11.330.032,65 € (έντεκα εκατομμύρια  τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά),  από την ΣΑΕ 082/1 και ιδιαίτερα από το Έργο με Ενάριθμο – Κωδικό MIS 2016ΣΕ08210012  και με τίτλο «Ανειλημμένες υποχρεώσεις Μέτρων  211(2015ΣΕΟ8280009) και 212 (2015ΣΕΟ8280010) του ΠΑΑ 2007 – 2013» 2. Η πληρωμή θα διενεργηθεί από  τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος του Π.Δ.Ε. , έτους 2017.

Ο προγραμματισμός του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η πληρωμή να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 15 Αυγούστου.

Κούγιας: «Τάσσομαι ανεπιφύλακτα υπέρ του Κωστούλα»