Νέα πρόστιμα από το Τμήμα Εμπορίου Αγρινίου σε επιχειρήσεις

(σύμφωνα με το άρθρο 24  παρ. 2 του Ν. 4177/8-8-2013 – ΦΕΚ 173/Β «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»). Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ  92047/1467/27-3-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, υπεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) σε επιχειρηματία (Εμπόριο Ειδών Υγραερίου) στο Αγρίνιο

επειδή:

Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από Μικτό Κλιμάκιο Ελεγκτών του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου & Αστυνομικούς του Α/Τ Αγρινίου σε όχημα της επιχείρησης διαπιστώθηκε να μεταφέρει φιάλες υγραερίου χωρίς να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα παραστατικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών (Δελτίο-Αποστολής-Τιμολόγια).

  1. Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 13 του Ν. 4177/2013, του άρθρου 80 παρ.1

της ΥΑ  91354 (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017)  – «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)», για την οποία προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου με βάση το άρθρο 80 παρ.3α της ΥΑ  91354 (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017)  ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500ΕΥΡΩ).

(σύμφωνα με το άρθρο 24  παρ. 2 του Ν. 4177/8-8-2013 – ΦΕΚ 173/Β «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»). Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ  92054/1468/27-3-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, υπεβλήθη πρόστιμο χιλίων  ευρώ (1.000€) Εμπόριο Αγροτικών προϊόντων στην περιοχή της Κορινθίας

   επειδή:

Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από Μικτό Κλιμάκιο Ελεγκτών του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου & Αστυνομικούς του Α/Τ Αγρινίου, σε όχημα διαπιστώθηκε να μεταφέρει διάφορα είδη (κρασιά, ελαιόλαδα, πυρηνέλαια κλπ) , έχοντας συμπληρωμένο με ελλιπή στοιχεία (ακριβής μεταφερόμενη ποσότητα) το υπ΄αρ. 2/22-3-2018 συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής.

Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 13 του Ν. 4177/2013,  του άρθρου 80 παρ. 1&2 της ΥΑ 91354/2017 (ΦΕΚ 2983 Β΄/ 30-8-2017)  – «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)», για την οποία  προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου με βάση το άρθρο 80 παρ.3γ της ΥΑ /Α2-91354/2017 ύψους χιλίων (1.000) ΕΥΡΩ.

Τρέχει το έργο επέκτασης του Βιολογικού στο Αγρίνιο