Μητρόπολη Ναυπάκτου: «∆υστυχῶς καί πάλι τό πρόβληµα τῆς Ι. Μ. Μεταμορφώσεως Σκάλας»

Δελτίο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγ.Βλασίου

Λόγω τῶν παραπλανητικῶν δηµοσιευµάτων, πού κυκλοφόρησαν ἀναφορικά µέ τήν ἔκβαση τῆς δίκης ἐνώπιον τοῦ Τριµελοῦς Ἐφετείου Κακουργηµάτων ∆υτικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος (∆.Σ.Ε.), στήν ὁποία ἦταν κατηγορούµενοι οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταµορφώσεως Σκάλας Ναυπάκτου, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου εἶναι ὑποχρεωµένη, πρός ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας, νά ἐνηµερώση γιά τά ἑξῆς:
1. Τά οἰκονοµικά προβλήµατα τῆς Μονῆς Μεταµορφώσεως 1 ἀνάγονται στήν ἐξώφθαλµα πληµµελῆ καί κατάφωρα παράνοµη διαχείριση τῶν οἰκονοµικῶν ἀπό τούς ἑκάστοτε ὑπευθύνους αὐτῆς. Καί παρ’ ὅλο πού µέχρι σήµερα δέν ἔχει τελεσφορήσει ἁρµόδιος ἐνδελεχής καί σέ βάθος οἰκονοµικός ἔλεγχος τῶν οἰκονοµικῶν στοιχείων καί τῆς ἐν γένει διαχείρισης τῆς Μονῆς καί τῆς σχέσεως τοῦ Νοµικοῦ Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου τῆς Μονῆς µέ τά Ἰδιωτικά Σωµατεῖα καί τίς Ἑταιρεῖες τῶν µοναχῶν, λόγῳ τῆς πεισµατικῆς καί, βέβαια, ὕποπτης
ἄρνησης τῶν ὑπευθύνων της νά θέσουν ὑπ’ ὄψη τῶν ἁρµοδίων ἐλεγκτικῶν ὀργάνων τά ἀναγκαῖα γιά ἕναν τέτοιο ἔλεγχο στοιχεῖα, ἤδη ἔχουν καταλογισθῆ ὁριστικά σέ βάρος τῆς Μονῆς:
α) Γιά παράνοµη ἐπιστροφή ΦΠΑ καί διάφορες φορολογικές παραβάσεις ποσό 1.500.000 ε 1.500.000 ε 1.500.000 εὐρω ποινή φυλάκισης δυό (2) ἐτῶν καί ὅτι εἶναι ὅλοι κατηγορούµενοι γιά τό ἴδιο ἀδίκηµα ἐνώπιον τοῦ ἁρµόδιου Ποινικοῦ ∆ικαστηρίου.
2. Ὡς πρός τό ποινικό σκέλος τῆς ὑπόθεσης, τό ἀντικ 2 είµενο τῆς ἐπίµαχης δίκης ἦταν ἡ ὑπεξαίρεση ἐκ µέρους τῶν ὑπευθύνων τῆς Μονῆς χρηµάτων ἀπό τό ταµεῖο τῆς τελευταίας, πράξη γιά τήν ὁποία παραπέµφθηκαν νά δικασθοῦν, µέβάση τό ὑπ’ ἀριθµ. 85/2016 Βούλευµα τοῦ Συµβουλίου Ἐφετῶν ∆υτικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδας.
Τό Βούλευµα στηρίχθηκε σέ µερική Ἔκθεση Ἐλέγχου τοῦ ἁρµόδιου Ἐπιθεωρητῆ τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονοµικῶν, ὁ ὁποῖος στήν ἔκθεσή του ἀναφέρει ὅτι ἀφ’ ἑνός ἡ διαχείριση τῶν ὑπευθύνων τῆς Μονῆς εἶναι παράνοµη καί ἀφ’ ἑτέρου ὅτι, ἀρνηθέντες αὐτοί τόν ἔλεγχο, κατέληξε σέ πόρισµα, µέ τά ἐλάχιστα στοιχεῖα πού µπόρεσε ἐκ τῶν ἐνόντων νά συγκεντρώση καί νά ἀξιολογήση.
Τά ζητήµατα πού τέθηκαν εἶναι τά ἐξῆς:
• Οἱ µοναχοί τῆς Μονῆς, πού εἶναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ἔχουν συστήσει ἄλλα νοµικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου πού διαχειρίζονται ἀπό τά ἴδια πρόσωπα καί ἔχουν ἴδια ὀνοµασία µέ αὐτή τῆς Μονῆς.
• Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Μονῆς τηροῦσαν διπλά βιβλία διπλά βιβλία διπλά βιβλία-ταµεῖα µέ «τζίρο» 2,9 α µέ «τζίρο» 2,9 ἑκατοµµύρια ε ἑκατοµµύρια ε κατοµµύρια εὐρώ.
• Τό διπλό ταµεῖο τῆς Μονῆς, ἐνῶ γιά δύο χρόνια παρουσίαζε ἔσοδα µηδέν (0), τά ἑπόµενα δύο χρόνια τά ἔσοδά του ἐκτοξεύθηκαν στό ἕνα δισεκατοµµύριο να δισεκατοµµύριο να δισεκατοµµύριο δρχ. περίπου (906.588.197 δρχ. 906.588.197 δρχ. 906.588.197 δρχ.), γιά νά µηδενισθοῦν µετά καί πάλι.
• Ἔγινε διακίνηση 2,7 ἑκατοµµυρίων εὐρώ (περίπου 920.000.000 δρχ. 920.000.000 δρχ.), .000.000 δρχ. χωρίς τίς ἁρµόδιες ἐγκρίσεις, µέ εὐθύνη τῆς Μονῆς.
• Μετακινήθηκαν 0,5 ἑκατοµµύρια (523.364) ε κατοµµύρια (523.364) ε κατοµµύρια (523.364) εὐρώ (178.336.283 δρχ.) ρώ (178.336.283 δρχ.) ρώ (178.336.283 δρχ.) ἀπό τό ταµεῖο τοῦ ΝΠ∆∆ τῆς Μονῆς στό ταµεῖο τοῦ Ἰδιωτικοῦ Σωµατείου πού ἔχουν
συστήσει οἱ ἴδιοι οἱ µοναχοί.
• Οἱ µοναχοί προέβησαν σέ αὐτοπαράδοση ποσοῦ 235.704 235.704 235.704 εὐρώ (80.316.138 δρχ. 80.316.138 δρχ. 80.316.138 δρχ.), δηλαδή ἔκοβαν τιµολόγια ἀπό τήν Μονή στήν Μονή («Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει») καί ἀπό πάνω λάµβαναν καί παράνοµη παράνοµη
ἐπιστροφή ΦΠΑ ἐπιστροφή ΦΠΑ πιστροφή ΦΠΑ ὕψους ἑκατοµµυρίων δρχ. κατοµµυρίων δρχ. κατοµµυρίων δρχ. κλπ.
3. Τό ∆ικαστήριο (Τριµελές Ἐφετεῖο Κακουργηµάτων ∆υτικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος) ἔκρινε (χωρίς παράσταση πολιτικῆς ἀγωγῆς καί χωρίς τήν ὕπαρξη ὁλοκληρωµένου πορίσµατος ἐλέγχου) ὅτι δέν ἀποδείχτηκε ὅτι, ἡ πάντως παράνοµη διακίνηση χρηµάτων µεταξύ Μονῆς καί Σωµατείων, κατέληξε στήν «τσέπη» τῶν Μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι νά τά ἰδιοποιήθηκαν γιά ἴδιο ὄφελος. Ἀκόµα
3καί στό στάδιο αὐτό τά δορυφοροῦντα τήν Μονή Σωµατεῖα καί Σύλλογοι ἔπαιξαν τόν ρόλο τῶν συγκοινωνούντων δοχείων.
Γι’ αὐτό ἐσφαλµένα, κατά τήν ἄποψή µας, τό ∆ικαστήριο δέν διερεύνησε τήν διάπραξη ἐκ µέρους τῶν ὑπευθύνων τῆς Μονῆς τοῦ ἀδικήµατος τῆς ἀπιστίας. Βέβαια, τό θέµα αὐτό θά ἀξιολογηθῆ ἁρµοδίως, σύµφωνα µέ τίς νόµιµες διαδικασίες, ὅταν καθαρογραφῆ ἡ ἐκδοθεῖσα ἀπόφαση.
4. Πάντως τό πρόβληµα πού ἔχει ὄνοµα « 4 Ι.ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ» Σκάλας Ναυπάκτου ἐξακολουθεῖ νά παραµένη, τόσο σέ πνευµατικό, κανονικό καί ἐκκλησιαστικό ἐπίπεδο ὅσο καί σέ ἐπίπεδο παράνοµης διαχείρισης. Καί κανένα ποινικό ∆ικαστήριο δέν µπορεῖ νά νοµιµοποιήση διπλά βιβλία ταµεῖα, διακίνηση ποσῶν µεταξύ τοῦ Νοµικοῦ Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου τῆς Μονῆς καί Συλλόγων καί Σωµατείων, παραδιαχειρίσεις, φορολογικές καί δηµοσιονοµικές παραβάσεις, τήν ἀδιαφάνεια κλπ., πού ὑφίστανται καί ἐξακολουθοῦν νά συνεχίζονται ὅσο δέν ἐλέγχεται σέ βάθος ἡ Μονή καί τά Σωµατεῖα καί οἱ Σύλλογοι. ∆ιαφορετικά, ἐκτός τῶν ἄλλων συνεπειῶν, θά ἦταν σέ βάρος καί βλάβη τοῦ
Ὀρθοδόξου Μοναχισµοῦ, ὅπως ἄλλωστε ἔχει ἀποφανθῆ τελεσίδικα ἡ Ἐκκλησιαστική ∆ικαιοσύνη, καταδικάζοντας ἤδη ἀπό τό ἔτος 2006 τόν πρώην ἡγούµενο τῆς Μονῆς.

Καί τέλος, πέρα καί πάνω ἀπό τήν ἀνθρώπινη ∆ικαιοσύνη, ὑπάρχει καί ἡ ∆ικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι βέβαιο ὅτι θά ἀνταποδώση κατά τά ἔργα ἑκάστου.

2ο Lagoon Festival Αιτωλικό 2018