Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Γέφυρα Αχελώου (Στράτος) – Εμπεσού – Άρτας για την μεταφορά τμημάτων ανεμογεννητριών

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
 4. Την υπ’ αριθ. 317389/4707 από 30/10/2018 ειδική άδεια διέλευσης μηχανήματος έργου της Π.Δ.Ε.
 5. Την υπ’ αριθ. 317394/4708 από 30/10/2018 ειδική άδεια διέλευσης μηχανήματος έργου της Π.Δ.Ε.
 6. Την υπ’ αριθ. 317401/4709 από 30/10/2018 ειδική άδεια διέλευσης μηχανήματος έργου της Π.Δ.Ε.
 7. Την υπ’ αριθ. 317408/4710 από 30/10/2018 ειδική άδεια διέλευσης μηχανήματος έργου της Π.Δ.Ε.
 8. Την υπ’ αριθ. 317419/4711 από 30/10/2018 ειδική άδεια διέλευσης μηχανήματος έργου της Π.Δ.Ε.
 9. Την υπ’ αριθ. 321809/4791 από 30/10/2018 ειδική άδεια διέλευσης μηχανήματος έργου της Π.Δ.Ε.
 10. Την υπ’ αριθ. 2501/10/972/128-λδ΄ από 31/10/2018 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου.

    Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά την μεταφορά τμημάτων των δεκαέξι (16) ανεμογεννητριών από την Δ.Κ. Στράτου με προορισμό την Τ.Κ. Θυάμου (θέση Γάβροβο) και την Τ.Κ. Περδικακίου (θέση ΧΙΟΝΑΚΙ) του Δήμου Αμφιλοχίας, για την ανέγερση Αιολικών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις εταιρείες «ΓΑΒΡΟΒΟ Α.Ε.» και «ΧΙΟΝΑΚΙ Α.Ε.» αντίστοιχα.

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

 1. Τη σταδιακή ολιγόλεπτη ακινητοποίηση των κυκλοφορούντων οχημάτων σε ασφαλή σημεία της Επ. Οδού Γέφυρας Αχελώου (Στράτος) – Εμπεσού – Άρτας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την 0+001 χ/θ έως την 60+000 χ/θ ή την εκτροπή αυτών μέσω παρακαμπτηρίων οδών, καθ’ όλη την διάρκεια της διέλευσης των υπερμεγεθών οχημάτων.
 2. Ανωτέρω αποκλεισμοί – περιορισμοί, θα ισχύουν από Πέμπτη έως Παρασκευή, τα χρονικά διαστήματα, από 01/11/2018 έως και 02/11/2018, μόνο κατά το χρόνο διέλευσης των υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς και σταδιακά από ώρα 06.30΄ μέχρι και το πέρας διέλευσης αυτών.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη των εταιρειών «ΓΑΒΡΟΒΟ Α.Ε.» και «ΧΙΟΝΑΚΙ Α.Ε.», να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην περιοχή της κίνησης και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης. Επιπλέον, οι ως άνω εταιρείες οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα την αρμόδια κατά τόπο Αστυνομική αρχή (Τ.Τ. Αγρινίου και Α.Τ. Εμπεσού), σχετικά με τις ακριβείς ημέρες και ώρες κίνησης των οχημάτων.

ΑΡΘΡΟ (3)

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή των Διοικητών του Τ.Τ. Αγρινίου ή του Α.Τ. Εμπεσού, κατά λόγο αρμοδιότητας

ΑΡΘΡΟ (4)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης έως και την 02/11/2018.

  ΑΡΘΡΟ (5)

Οι  παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου και το Αστυνομικό Τμήμα Εμπεσού, κατά λόγο τοπικής αρμοδιότητας.

Ιόνιο: Συνεχίζει να «χορεύει» η Ζάκυνθος- Νέος σεισμός τα ξημερώματα – Ανησυχία στους κατοίκους