Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή της σύνδεσης του Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, από την χ/θ 1+100 έως την χ/θ 3+700 της Ε. O. Πρέβεζας – Αγ. Νικολάου, για την κατασκευή της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου, τμήμα από χ/θ 0+000 έως χ/θ 22+500 ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. 1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4. Την υπ’ αριθμ. 2501/10/399 – α από 31/07/2018 Απόφαση Δ.Α. Ακαρνανίας.
  5. Το υπ’ αριθ. 281587/7716 από 28/09/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε.
  6. Το υπ’ αριθ. ΒΟΝ.165 από 01/10/2018 αίτηση της Κοινοπραξίας « ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ»
  7. Την υπ’ αριθ. 6330/18/1983871 από 02/10/2018 αναφορά του Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας και, αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, στην ομαλή και την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, λόγω εκτέλεσης εργασιών από την εταιρεία “ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ “.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1) 

  1. Την εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από την χ/θ 1+100 έως την χ/θ 3+700 της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Πρέβεζας – Αγίου Νικολάου (χ/θ 1+700 έως χ/θ 3+500 του νέου αυτοκινητόδρομου αντίστοιχα) και την διεξαγωγή αυτής, μέσω του αριστερού κλάδου του υπό κατασκευή Αυτοκινητοδρόμου «Άκτιο – Αμβρακία», για την ολοκλήρωση της Β΄ και Γ΄ Φάσης Κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Κοινοπραξίας «Άκτωρ ΑΤΕ».
  2. Την επιβολή περιορισμών, ως προς τα όρια ταχύτητας όλων των κινούμενων οχημάτων στo ανωτέρω σημείο, σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση.
  3. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά, κατά το χρονικό διάστημα από 03/10/2018 έως και 31/01/2019.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας « ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας εργαζομένων και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση η οποία θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (5) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής οδικής σήμανσης από 03/10/2018 μέχρι 31/01/2019.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυν. Τμήμα Ακτίου – Βόνιτσας.

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Αστυνομικός Διευθυντή

Η Γιορτή Ψαριού το Σάββατο 6 Οκτωβρίου στο Αιτωλικό