Στην Κατούνα το δημοτικό συμβούλιο Ακτίου – Βόνιτσας την Παρασκευή

Ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας εξέδωσε την πρόσκληση για το δημοτικό συμβούλιο που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή στην Κατούνα. Η πρόσκληση έχει ως εξής:
«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) στη Δημοτική Κοινότητα Κατούνας
Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην Δημοτική Κοινότητα Κατούνας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Μεδεώνος – σύμφωνα με την αρίθ.49/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), στις 31 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης.
1.-Συζήτηση επί αιτήσεως «Κίνησης Πολιτών Κατούνας» σχετικά με τα τέλη ύδρευσης στην Τ.Κ. Κατούνας.
2.-Λήψη απόφασης για συνέχιση εκκαθάρισης για την «Κοινοτική Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικής Πηγής Αγίου Βάρβαρου Τρύφου Αιτωλ/νίας». (Εισηγητής κ. Στούπας)
3.-Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για «Κοινοτική Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικής Πηγής Αγίου Βάρβαρου Τρύφου Αιτωλ/νίας». (Εισηγητής κ. Στούπας)
4.-Περί έγκρισης εκμίσθωσης Δημοτικών Σφαγείων Κατούνας. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
5.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύου άρδευσης στην περιοχή Μάρδια Τ.Κ. Μοναστηρακίου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
6.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση καθίζησης σε τμήμα της οδού ΓΟΥΡΓΟΥΒΛΗΣ Θυρρείου και θέση ΤΣΑΓΓΑΡΗ». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
7.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Πεζοδρόμηση εισόδου Μοναστηρακίου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
8.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση πλακιδίων ισογείων Γυμνασίου-λυκείου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
9.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος αγωγού Κατούνα-Κονωπίνα». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
10.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μοναστηρακίου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
11.-Ορισμός ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ για την Πράξη «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Αιτωλ/νιας και εξοπλισμού συμπίεσης – μεταφοράς του Σ.Μ.Α. Αστακού».(Εισηγητής κ. Κατσαμπίρης)
12.-Ορισμός ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ για την Πράξη «Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Κατσαμπίρης)
13.-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ συμπιεστή ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ BOMAG στον ΦΟΔΣΑ. (Εισηγητής κ. Κατσαμπίρης)
14.-Έγκριση τμήματος μελέτης οδοποιίας για το δρόμο πρόσβασης στονΑΣΠΗΕ “Περγαντή” Ισχύος 40 MW μέσω της Ι.Μ. Ρόμβου της Τ.Κ. Μοναστηρακίου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
15.-Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης».(Εισηγητής κ. Π. Αποστολάκης)
16.-Περί έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας Νομικού Προσώπου Δήμου «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης» για συσσίτια, καύσιμα και φάρμακα». (Εισηγητής κ. Παντελής Αποστολάκης)
17.-Περί έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας Νομικού Προσώπου Δήμου «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης» για προμήθεια ειδών παντοπωλείου και καυσίμων ΚΑΠΗ». (Εισηγητής κ. Παντελής Αποστολάκης)
18.-Περί έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας Νομικού Προσώπου Δήμου «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης» για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΑΚ Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Παντελής Αποστολάκης)
19.-Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης». (Εισηγητής κ. Παντελής Αποστολάκης)
20.-Απευθείας ανταλλαγή ακινήτου ιδιοκτησίας αφών Μασούρα με ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου στο ΟΤ Γ71Α, αποδοχή της Έκθεσης Εκτίμησης των ακινήτων από τους Πιστοποιημένους Εκτιμητές και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
21.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου καταβολής εξόδων κίνησης. (Εισηγητής κ. Στούπας)
22.-Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.(Εισηγητής κ. Στούπας)
23.-Περί αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης». (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
24.-Περί αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου «Τουριστική – Επενδυτική  Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία» Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
25.-Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε τρίτους. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
26.-Έγκριση ίδρυσης του «Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» σύμφωνα με το άρθρο του Ν.3879/2010. (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
27.-Περί έγκρισης απολογισμού της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
28.-Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.(Εισηγητής κ. Πάντας)
29.-Αιτήσεις για μείωση λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
30.-Περί αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ
*Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.