ΙΝΑΣΟ – ΠΑΣΕΓΕΣ: Υλοποίηση του προγράμματος Apprenticeship HUB

Στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του ΙΝΑΣΟ – ΠΑΣΕΓΕΣ, φιλοξενείται στα γραφεία της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ το 2ο Project meeting του ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ – Apprenticeship HUB’s

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 01/8/2019 και Παρασκευή 02/8/2019 (08:30-18:00)

Το Ευρωπαϊκό έργο ApprenticeshipHUBs στοχεύει στην ανάπτυξη συνδέσμων μεταξύ παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και επιχειρήσεων στον τομέα της γεωργίας και της μικροβιομηχανίας τροφίμων.

Οι σύνδεσμοι αυτοί θα υποστηρίζονται από Κόμβους Μαθητείας και Πρακτικής Άσκησης, οι οποίοι θα λειτουργούν μέσω τοπικών οργανισμών, γεωργικών συνεταιρισμών, επιμελητηρίων, κοινωνικών οργανώσεων και άλλων παρόμοιων οργανισμών.

Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην διάθεση καλύτερων ευκαιριών επαγγελματικής απασχόλησης των μαθητών και αποφοίτων, καθώς και στην απόκτηση προσόντων τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μικρών γεωργικών επιχειρήσεων, μέσα από την συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε προγράμματα μαθητείας.

Η προώθηση της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης στον αγροτικό τομέα, θα επιτευχθεί μέσα από ολοκλήρωση τεσσάρων ειδικών στόχων:

– την αύξηση της προσφοράς θέσεων μαθητείας υψηλής ποιότητας στον αγροδιατροφικό τομέα, με την συμμετοχή μικρών γεωργικών επιχειρήσεων και μικρών βιομηχανιών παραγωγής τροφίμων.

– την δημιουργία βιώσιμων εταιρικών σχέσεων μεταξύ παρόχων ΕΕΚ και εργοδοτών/αγροτών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

– την αύξηση των δεξιοτήτων των παρόχων ΕΕΚ και των εργοδοτών/αγροτών στην οργάνωση και παροχή θέσεων μαθητείας.

– την αύξηση της διεθνούς κινητικότητας και της ενασχόλησης φοιτητών ΕΕΚ με την γεωργία.

Ως αποτέλεσμα της επιδίωξης των παραπάνω στόχων, το πρόγραμμα θα συμβάλει:

– στην ευαισθητοποίηση των αγροτικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων αναφορικά με τα οφέλη της μαθητείας, τόσο σε εταιρικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο

– στην αύξηση των ικανοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων σε προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης (αγρότες, εργοδότες και πάροχοι ΕΕΚ), μέσω στοχευμένων δράσεων, μεθόδων και εργαλείων

– στην δημιουργία σχέσεων μεταξύ παρόχων ΕΕΚ και επιχειρήσεων σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην δικτύωση των εμπλεκόμενων φορέων, μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό έργο ERASMUS+ – Apprenticeship HUB’s.

Μεσογειακοί Αγώνες Πάτρας: Άμεσα συνεδρίασε η οργανωτική επιτροπή με την ανάληψη των καθηκόντων της (ΦΩΤΟ)