Ιερόθεος Βλάχος: 23 χρόνια ποιμαντορίας στην Εκκλησία της Ναυπάκτου

23 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα τελετής ενθρόνισης του Μητροπολίτη μας Ιεροθέου Βλάχου στην Εκκλησία της Ναυπάκτου

Μη­τρο­πο­λί­της Ναυ­πά­κτου καί Ἁ­γί­ου Βλα­σί­ου κἹ­ε­ρό­θε­ος, κα­τά κό­σμον Γε­ώρ­γιος Βλά­χος, γεν­νή­θη­κε στά Ἰ­ω­άν­νι­να τό 1945. Σπούδασε στήν Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή Θεσ­σα­λο­νί­κης (1964-1968). Χειροτονήθηκε Διάκονος (1971) καί Πρεσβύτερος (1972) ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Καλλίνικο.  Ὑπηρέτησε ὡς Ἱεροκήρυξ στήν Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ἐ­δέσ­σης, Πέλ­λης καί Ἀλ­μω­πί­ας, (1969-1987), στήν Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Θη­βῶν καί Λε­βα­δεί­ας (1987), καί ὡς Ἱ­ε­ρο­κή­ρυξ καί Διευθυντής Νεότητος στήν Ἱ­ερά Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πή Ἀ­θη­νῶν (1987-1995).

Μη­τρο­πο­λί­της Ναυ­πά­κτου καί Ἁ­γί­ου Βλα­σί­ου ἐ­ξε­λέ­γη τήν 19η Ἰ­ου­λί­ου τοῦ 1995.

Διετέλεσε τέσσερεις φο­ρές μέ­λος τῆς Διαρ­κοῦς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου καί ἐ­πα­νει­λημ­μέ­νως ἐκ­πρό­σω­πος Τύ­που τῆς Διαρ­κοῦς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου καί τῆς Συ­νό­δου τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος. Ὁ­ρί­σθη­κε εἰ­ση­γη­τής στήν Ἱ­ε­ραρ­χί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος ἕνδεκα φορές (11) φο­ρές.

Συμμετεῖχε στήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» στήν Κρήτη (Ἰούνιος 2016).

Ἐκ­προ­σώ­πη­σε τήν Ἐκ­κλη­σί­α τῆς Ἑλ­λά­δος στά Διοι­κη­τι­κά Συμ­βού­λια: τοῦ «Ἐ­θνι­κοῦ Ρα­διο­τη­λε­ο­πτι­κοῦ Συμ­βου­λί­ου» (ΕΡΣ), τῆς «Ἐ­θνι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς A­I­DS», τοῦ «Κέ­ντρου Ἐ­λέγ­χου Εἰ­δι­κῶν Λοι­μώ­ξε­ων» (ΚΕ­ΕΛ), τοῦ «Ὀρ­γα­νι­σμοῦ κα­τά τῶν Ναρ­κω­τι­κῶν» κλπ., στήν δια­κομ­μα­τι­κή Ἐ­πι­τρο­πή τῆς Βου­λῆς γιά τό δη­μο­γρα­φι­κό πρό­βλη­μα (1992). Διετέλεσε μέ­λος τοῦ Ἐ­θνι­κοῦ Ὀρ­γα­νι­σμοῦ Πρό­νοιας (Ε­ΟΠ) καί τοῦ Ἐ­θνι­κοῦ Συμ­βου­λί­ου Ἰ­α­τρι­κῆς Ἠ­θι­κῆς καί Δε­ο­ντο­λο­γί­ας.

Πα­ρέ­δω­σε μα­θή­μα­τα Ἑλληνικῆς Γλώσσας καί Χρι­στια­νι­κῆς Ἠ­θι­κῆς (1988-1990) καί Βιοηθικῆς (2001) στήν Μπε­λε­μέ­ντειο Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή τοῦ Πα­τριαρ­χεί­ου Ἀ­ντιο­χεί­ας στόν Βό­ρειο Λί­βα­νο, καί στό Διδακτο­ρικό Πρόγραμμα Ὀρθοδόξων Σπουδῶν τοῦ «Ἀντιοχειανοῦ Οἴκου Σπουδῶν» στήν Πενσυλ­βάνια τῆς Ἀμερικῆς (2017).

Πλούσιότατο είναι επίσης και το ακαδημαϊκό του έργο

ΣΠΟΥΔΕΣ:

Πτυχίο Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης μέ ἄριστα (1968).

Συμμετοχή, ὡς φοιτητής, σέ ἔρευνες χειρογράφων στίς Βιβλιοθῆκες Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Συμμετοχή, ὡς φοιτητής, στήν κριτική ἔκδοση ἔργων τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὑπό τόν Καθηγητή Παναγιώτη Χρήστου.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:

Διευθυντής Ταχύρυθμης Ἱερατικῆς Σχολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας (1970-1973)

Διευθυντής-Ὁμιλητής Σεμιναρίων Κατηχητῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (1988-1995).

Ἐπισκέπτης Καθηγητής στήν Μπελεμέντειο Θεολογική Σχολή Λιβάνου:

Διδασκαλία Ἀρχαίων καί Νέων Ἑλληνικῶν (1988-1990).

Διδασκαλία Ἠθικῆς-Ἀσκητικῆς (1988-1990).

Διδασκαλία Βιοηθικῆς (2001).

Ἐπίτιμος Διδάκτωρ Ποιμαντικοῦ Τμήματος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν (2008).

Ἐπίτιμος Διδάκτωρ Τμήματος Ἰατρικῆς τῆς Σχολῆς Ἐπιστημῶν Ὑγείας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων (2016).

Διαλέξεις σέ Πανεπιστήμια καί Θεολογικές Σχολές Ἑλλάδος καί Ἐξωτερικοῦ:

(Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Βελλᾶς Ἰωαννίνων, Θεολογική Ἀκαδημία Μόσχας, Θεολογική Σχολή Ἄλμπα Τζούλια Ρουμανίας,  Πανεπιστήμιο Σιάτλ, Λουθηρανικό Πανεπιστήμιο Τακόμα, Τίμιο Σταυρό Βοστώνης, Πανεπιστήμιο Βενετίας, Θεολογική Σχολή Τιφλίδος Γεωργίας, Θεολογική Σχολή Ἰασίου Ρουμανίας).

Εἰσηγητής σέ Ἐπιστημονικά Συνέδρια:  500 διεθνῆ καί πανελλήνια Συνέδρια.

Εἰσηγητής στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία συνεδρίαζει τακτικῶς μία φορά κατ’ ἔτος. (11 εἰσηγήσεις: 1999, 2000, 2000 ἐκτάκτως, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 2011, 2015, 2016).

Ραδιοφωνικές ἐκπομπές:

Ἑβδομαδιαῖες ἡμίωρες ἐκπομπές μέ τίτλο «Οἱ Πατέρες στόν σύγχρονο κόσμο» στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (1989-1995) καί μέ τίτλο «Ἡ Θεολογία στήν ζωή μας» (2010-2017).

Ἑβδομαδιαία ὡριαία ἐκπομπή μέ τίτλο «Ἀνθολόγιον Θεολογίας», στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πειραιᾶ (2018).

Τηλεοπτικές ἐκπομπές:

Ἑβδομαδιαῖες ἡμίωρες ἐκπομπές μέ τίτλο «Θεολογία γεγονότων» στόν Τηλεοπτικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν «Λύχνος» (2015-2017).

ΔΙΟΙΚΗΣΗ:

Διεύθυνση Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (1989-1995).

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου (1995-σήμερα).

 

Μέλος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (4 ἐνιαύσιες περιόδους).

Πρόεδρος Εὐαγῶν Ἱδρυμάτων (11)  τῆς Ναυπακτίας.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ:

Μελέτες – Βιβλία – Ἄρθρα – Δημοσιεύσεις

Βιβλία ἑκατόν δύο (102).

Μεταφρασμένα ὀγδόντα πέντε (85) σέ εἴκοσι πέντε (25) ξένες γλῶσσες.

Συνολικός ἀριθμός βιβλίων, ἀνατύπων, δημοσιεύσεων (χωρίς τά ἄρθρα): τριακόσια δέκα ἕξι (316)

Βραβεῖο Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν γιά τό βιβλίο «Τό Πρόσωπο στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση» (1996).

Ἐνδεικτικοί τίτλοι βιβλίων:

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους (23 ἐκδόσεις στά ἑλληνικά)

Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία  (Πατερική θεραπευτική ἀγωγή) (10 ἐκδόσεις στά ἑλληνικά)

«Ἡ ἰατρική ἐν Πνεύματι ἐπιστήμη», ἡ πράξη τῆς ὀρθόδοξης ψυχοθεραπείας

Ἐκκλησία καί Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ὁ βλέπων, βίος καί πολιτεία τοῦ Προφήτου Σαμουήλ,

Ὀρθόδοξος καί δυτικός τρόπος ζωῆς

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὡς ἁγιορείτης

Τό πρόσωπο στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση (βραβεῖο Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν)

Ἡ ζωή μετά τόν θάνατο

Δεσποτικές Ἑορτές

Θεομητορικές Ἑορτές

Ὑπαρξιακή ψυχολογία καί Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία

Βιοηθική καί Βιοθεολογία

«Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ», βίος καί πολιτεία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου τοῦ ἡσυχαστοῦ καί θεολόγου

Παλαιά Νέα Ρώμη

Ἐμπειρική δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, κατά τίς προφορικές παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη, τόμ. Α΄ (Δόγμα – Ἠθική – Ἀποκάλυψη),

Ἐμπειρική δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, κατά τίς προφορικές παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη, τόμ. Β΄ (Τριαδικός Θεός, Δημιουργία, Πτώση, Ἐνανθρώπηση, Ἐκκλησία, Μετά Θάνατον Ζωή)

π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, ἕνας κορυφαῖος δογματικός θεολόγος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας

Μεταπατερική θεολογία καί ἐκκλησιαστική πατερική ἐμπειρία

Θεολογία γεγονότων, ἤγουν ἡ σχέση μεταξύ θεολογίας καί ἱστορίας, ἀποκαλύψεως καί ἐμπειρίας

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς, ἀναφορά στήν θεία Λειτουργία, τήν λατρεία, τίς ἐκκλησιαστικές τέχνες, τήν ποιμαντική, τό ἐκκλησιαστικό πολίτευμα καί τίς Συνόδους

Ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ὡς ἐμπειρικός θεολόγος

Βιβλία ἔγιναν ἀντικείμενα διατριβῶν:

Πρόσωπο Ὀρθόδοξη Παράδοση

Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία

Ἔ­χει συγγράψει ἑκατόν δύο (102) βι­βλί­α, τά ὀγδόντα πέντε (85) μεταφράσθηκαν σέ εἴ­κο­σι πέντε (25) ξέ­νες γλῶσ­σες.

Τό βι­βλί­ο «Τό Πρό­σω­πο στήν Ὀρ­θό­δο­ξη Πα­ρά­δο­ση» βρα­βεύ­θη­κε ἀ­πό τήν Ἀ­κα­δη­μί­α Ἀ­θη­νῶν.

Εἰσηγήθηκε σέ πεντακόσια (500) δι­ε­θνῆ καί πα­νελ­λή­νια Συ­νέ­δρια στήν Ἑλλάδα καί τό Ἐξωτερικό.

Εἰσηγήθηκε ἕνδεκα φορές στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία συνεδρίαζει τακτικῶς μία φορά κατ’ ἔτος. ( 1999, 2000, 2000 ἐκτάκτως, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 2011, 2015, 2016).

Κάνει ἑβδομαδιαῖες ἡμίωρες ἐκπομπές μέ τίτλο «Οἱ Πατέρες στόν σύγχρονο κόσμο» στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (1989-1995) καί μέ τίτλο «Ἡ Θεολογία στήν ζωή μας» (2010-2017), καί ἑβδομαδιαία ὡριαία ἐκπομπή μέ τίτλο «Ἀνθολόγιον Θεολογίας», στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πειραιᾶ (2018).

Ἐπίσης, κάνει ἑβδομαδιαῖες ἡμίωρες ἐκπομπές μέ τίτλο «Θεολογία γεγονότων» στόν Τηλεοπτικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν «Λύχνος» (2015-2017).

Ἀνακηρύχθηκε:

Ἐπί­τιμος Δι­δά­κτωρ  τοῦ Τμήματος Κοι­νω­νι­κῆς Θε­ο­λο­γί­ας τῆς Θε­ο­λο­γι­κῆς Σχο­λῆς τοῦ Ἐ­θνι­κοῦ καί Κα­πο­δι­στρια­κοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν (2008).

Ἐπίτιμος Δημότης τοῦ Δήμου Ἐδέσσης (2016).

Ἐπίτιμος Διδάκτωρ τοῦ Τμήματος Ἰατρικῆς τῆς Σχολῆς Ἐπιστημῶν Ὑγείας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων (2016).

Τακτικός Καθηγητής στό Διδακτο­ρικό Πρόγραμμα Ὀρθοδόξων Σπουδῶν τοῦ «Ἀντιοχειανοῦ Οἴκου Σπουδῶν» στήν Πενσυλ­βάνια τῆς Ἀμερικῆς (2016).

Ευχόμαστε ο Θεός να του χαρίζει μακροημέρευση και πολλές υπομονές στο δύσκολο έργο που επιτελεί.

nafpaktianews.gr

Άγραφα: Κάτοικοι και φορείς αντιδρούν για τις ανεμογεννήτριες (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)