Η τελική κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

Ο συνδυασμός του κ. Παπαναστασίου 27 έδρες.
Ο συνδυασμός του κ. Μοσχολιού 11 έδρες.
Ο συνδυασμός του κ. Τραπεζιώτη 5 έδρες και
Ο συνδυασμός του Παπανικολάου 2 έδρες.
Αυτό προκύπτει ως εξής:
Στο Δήμο Αγρινίου οι έδρες του Δημοτικού
Συμβουλίου είναι 45.
Δημοτικοί Σύμβουλοι πλειοψηφίας: 27
Δημοτικοί Σύμβουλοι μειοψηφίας: 18
Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων της πρώτης
Κυριακής είναι 57.691 και ο κάθε συνδυασμός έλαβε:
Παπαναστασίου: 22.114 ψήφους
Μοσχολιός: 17.901 ψήφους
Τραπεζιώτης: 12.109 ψήφους
Παπανικολάου: 4.114 ψήφους, και
Μερμίγκης: 1.453 ψήφους.

Η κατανομή των εδρών γίνεται σε δύο κατανομές:
Στην Α’ κατανομή κατανέμονται οι 23 και στη Β’ οι 22 έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατανομή των 23 εδρών της Α’ κατανομής:
Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού της αρχικής ψηφοφορίας διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο δεν παίρνει έδρα.
Το εκλογικό μέτρο είναι [(22.114+17.901+12.109+4.114+1.453)/ 23] +1= = (57691/23)+1= 2.509
Επομένως, ο συνδυασμός του κ. Παπαναστασίου καταλαμβάνει (22.114/2.509=8,81) 8 έδρες, με 2.042 ψήφους
αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.
Ο συνδυασμός του κ. Μοσχολιού καταλαμβάνει (17.901/2.509=7,13) 7 έδρες, με αχρησιμοποίητο
υπόλοιπο 338 ψήφους.
Ο συνδυασμός του κ. Τραπεζιώτη καταλαμβάνει (12.109/2.509=4,83) 4 έδρες, με αχρησιμοποίητο
υπόλοιπο 2.073 ψήφους.
Ο συνδυασμός του κ. Παπανικολάου καταλαμβάνει (4.114/2.509=1,64) 1 έδρα, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1.605 ψήφους.
Ο συνδυασμός του κ. Μερμίγκη δεν συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο (έλαβε 1.453 ψήφους, το εκλογικό μέτρο είναι 2.509 ψήφοι), συνεπώς δεν καταλαμβάνει έδρα.
Συνεπώς, μέχρι τώρα κατανεμήθηκαν 20
από τις 23 έδρες της Α κατανομής.
Οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της Α΄ κατανομής (20 έναντι 23), οπότε οι συνδυασμοί ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης, δηλαδή:
Συνδυασμός κ. Τραπεζιώτη, αχρησιμοποίητο
υπόλοιπο 2.073 ψήφους,
Συνδυασμός κ. Παπαναστασίου, αχρησιμοποίητο
υπόλοιπο 2.042 ψήφους,
Συνδυασμός κ. Παπανικολάου, αχρησιμοποίητο
υπόλοιπο 1.065 ψήφους,
Συνδυασμός κ. Μοσχολιού, αχρησιμοποίητο
υπόλοιπο 338 ψήφους.
Οι προς διάθεση 3 έδρες της Α κατανομής κατοχυρώνονται ανά μία στον συνδυασμό του κ. Τραπεζιώτη, στον
συνδυασμό του κ. κ. Παπαναστασίου και στον συνδυασμό
του κ. Παπανικολάου.
Συνεπώς, από την Α κατανομή οι συνδυασμοί
καταλαμβάνουν:
Ο συνδυασμός του κ. Παπαναστασίου 9 έδρες.
Ο συνδυασμός του κ. Μοσχολιού 7 έδρες.
Ο συνδυασμός του κ. Τραπεζιώτη 5 έδρες και
Ο συνδυασμός του Παπανικολάου 2 έδρες.

Κατανομή των 22 εδρών της Β΄ κατανομής:
Στη Β κατανομή συμμετέχουν μόνο οι συνδυασμοί που έλαβαν μέρος στον Β γύρο των εκλογών.
Ο συνδυασμός του κ. Παπαναστασίου, λαμβάνει 18 έδρες επιπλέον στη Β κατανομή, ώστε να συγκεντρώσει τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή (18+9) 27 έδρες.
Ο συνδυασμός του κ. Μοσχολιού λαμβάνει τις εναπομείνασες (22-18) 4 έδρες από την Β’ κατανομή.
Άρα, η τελική κατανομή των εδρών είναι,
Ο συνδυασμός του κ. Παπαναστασίου 27 (9+18) έδρες.
Ο συνδυασμός του κ. Μοσχολιού 11 (7+4) έδρες.
Ο συνδυασμός του κ. Τραπεζιώτη 5 έδρες και
Ο συνδυασμός του Παπανικολάου 2 έδρες.
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΓΚΑΣ
Υπάλληλος Δήμου Αγρινιου